Skepsisbloggen: Kritisk undersøkelse av det uforklarlige, det utrolige og det marginale.

Nibiru: Showet som ikke er der (2)

Det er søndag, fridag og tid for litt reflektert avslapping. For eksempel kan vi avslutte gårsdagens påbegynte analyse av Rolf Kenneth Myhres Nibiru-mytologi.

Gjesteblogger (og fortsatt geolog) Karsten Eig får ordet nok en gang:

1.     Showet som ingen ser

«Nibirus ankomst og virkning på Jorden ble registert av seismografer verden over i mars 2003. Tidlig i 2004 resulterte Nibirus nærvær i at Jorden fikk en kontinuerlig ustø rotasjon rundt egen akse ved at Jordens nord-syd-akse vaiet litt østover og vestover, som en full mann. Vaiingen tiltok i 2005 med en helning på 4-21°, og tiltok ytterligere i 2007 med en helning på 19-38°. Det er denne vaiingen som er årsaken til det eskalerende ekstremværet og ekstremtemperaturene verden over, som igjen gir seg utslag i fallende matproduksjon og global matmangel.»

Myhre påstår – helt seriøst, får vi tro – at jordens akse har begynt å vippe frem og tilbake som en full nordmann i syden, men at de eneste som har fått det med seg er et amerikansk medium og noen få av hennes kontakter. Har Myhre f.eks. selv sett at solen går opp og ned på merkelige tider? Hadde noe slikt skjedd ville alle mennesker på jorden sett det – og da ville det nok stått litt om det i avisene også.

De påståtte årsakene til denne vippingen, og den kommende katastrofen, vitner også om en noget manglende forståelse for fysikk: 

«Ifølge ZetaTalk har Jorden siden 2003 vært fanget i en konstellasjon mellom fire andre planeter – Nibiru foran seg som beveger seg i kollisjonskurs med Jorden, Jordens tvillingplanet bak seg som også beveger seg i kollisjonskurs med Jorden, Venus i den indre nabobanen (…) og Mars i den ytre nabobanen på høyre side (…). I denne konstellasjonen av fangenskap blir Jorden kontinu­erlig rykket fremover og bakover, hvilket resulterer i en slags whiplash-effekt som utsetter de tektoniske platene for enorme påkjenninger. I tillegg kommer Jordens svaiing, som resulterer i at den nordlige og den sørlige hemisfæren blir vridd i hver sin retning».

ZetaTalk har visst ikke oppdaget at planetene går i baner rundt solen.

Jo nærmere solen planetene er, jo raskere må de gå for å motvirke solens gravitasjon. Venus bruker 225 dager på et solomløp, jorden 365, Mars lenger ute 687 dager. Derfor vil en slik låst konstellasjon ikke kunne oppstå fordi planetene går i forskjellige hastigheter. Siden begynnelsen av 2003 har jorden gått nesten ni ganger rundt solen, Venus 14 ganger og Mars bare fire og en halv (avrundede tall). Og dersom jordens påståtte tvilling, som vi i følge ZetaTalk aldri ser fordi den alltid er på nøyaktig motsatt side av solen, plutselig la seg rett bak oss ville vi sett den! Den eneste måten å oppnå en slik konstellasjon på er enten å legge alle planetene rett etter hverandre i jordbanen, eller magi. Hvilket kanskje er Myhres forklaring, siden Nibirus påståtte bane uansett må være magisk.

Enda morsommere blir det når Myhre skal skildre jordens møte med Nibiru og årsakene til det kommende akseskiftet. Først avviser han muligheten for at jorden i det hele tatt kunne kollidere med Nibiru:

«De fysiske tiltreknings- og frastøtningslovene sørger for at planeter av samme størrelse ikke kolliderer med hverandre, for ved nærkontakt blir frastøtningskreftene sterkere enn tiltreknings­kreftene».

Myhre tror altså at gravitasjon ikke virker mellom to legemer av samme størrelse…? Hva slags frastøtingskrefter han snakker om er ikke klart – magi igjen? (Var ikke Nibiru fire ganger større enn jorden i diameter?).

«Selv om avstanden mellom Nibiru og Jorden på det nærmeste vil være ca. 8,7 millioner km., vil dette være nok til at spenningen mellom de magnetiske feltene til de to planetene vil forårsake pol- og akseskift på Jorden».

8,7 millioner km tilsvarer ca en firedel av den korteste mulige avstanden mellom jorden og Venus i deres baner. Dvs så langt at magnetfeltene ikke vil påvirke hverandre.

Hva ville skjedd dersom jorden faktisk begynte å vippe frem og tilbake som en full charterturist daglig siden 2004, slik ZetaTalk og Myhre hevder? 

Merkelige soloppganger og solnedganger over hele jorden er allerede nevnt. Vippingen ville endret vindmønsteret og ført til daglige orkaner fordi atmosfæren henger igjen når jorden vipper. Innstrålingsvinkelen fra solen ville skiftet hele tiden, så temperaturen og klimaet ville gått bananas.

Myhre lister opp en rekke eksempler på påståtte effekter av Nibiru. Jeg vil ikke gå gjennom alle i detalj, men lister opp noen, med korte motargumenter. De fleste av ZetaTalks påstander har det til felles at de samler opp rusk og rask av enkelthendelser uten sammenheng, og påstår at det innebærer en økning i forekomsten av et fenomen, uten å sjekke om det faktisk stemmer.

Global oppvarming og ekstremvær, «Høyeste antall tornadoer i USA siden 1998».

Som ikke betyr noe annet enn at forekomsten av tornadoer varierer noe over tid. Det er lite som tyder på at frekvensen har noen økning utover normale sykler, og variasjonen er stor også på 2000-tallet( http://www.spc.noaa.gov/publications/mccarthy/tor30yrs.pdf, http://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_climatology, http://www.spc.noaa.gov/wcm/, http://www.cicero.uio.no/sporsmal/detail.aspx?faqid=6, http://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070830105911.htm) (Men disse kildene er kanskje en del av den store desinformasjonen fra konspirasjonen i følge Myhre, som heller stoler på en person uten faglig bakgrunn?)

«Flommer og høye tidevannsbølger (urelatert til stormer og jordskjelvforårsakete tsunamier»)

Det er dessverre riktig at økningen i global temperatur sannsynligvis medfører en økning i flom pga økning i ekstremvær. Det er dog uenighet om hvorvidt vi faktisk observerer dette nå, eller om vi ser naturlige variasjoner.

Hovedproblemet med dette argumentet er imidlertid at enten det er menneskeskapte klimaendringer eller naturlige variasjoner, så er det ingen grunn til å tro at en påvirkning fra Nibiru, med daglig vipping,skulle medføre en generell, stabil  økning i temperatur, kun større variasjoner. (http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6871/full/415514a.html, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&refer=home&sid=avss.VGJYfbI, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1664887.stm, http://www.cicero.uio.no/abc/konsekvenser.aspx, http://www.bbc.co.uk/climate/impact/flooding.shtml).

«A key change, to which one could point, is the warming of the Earth’s oceans, around the globe. This has been measured as a 6 inch rise, worldwide, on all the beaches. The waters have risen because they are warmer, and warm water takes up more room than cold water, as all elementary physics books will report. (…) The oceans are warmer because the core of the Earth has heated up, and it does so in response to its brother coming closer.”

Det er riktig at havnivået øker som følge av globalt varmere klima, noe som har pågått siden den industrielle revolusjon. Den overnfor påståtte økningen på seks tommer (15,2 cm), som må formodes å ha skjedd siden Nibirus påvirkning skal ha startet i 2004 er imidlertid ti ganger større enn de ca 15 mm som den gjennomsnittlige havnivåstigningen ville medføre. Dette ville ført til så store erosjonsproblemer for nasjoner i Stillehavet, og f.eks. Bangladesh, at det ville skapt langt større katastrofer enn det vi har sett hittil (http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?kat=113&id=1481&lang=1, http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sea_level_rise, http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level).

«ZetaTalk avviser teorien om kontinental­drift (…). ZetaTalk hevder i stedet at den overordnete trenden er at akseskiftene med globale kataklysmer resulterer i brudd/sprekk-dannelse i de tektoniske plater, disse bruddene forverres så og resulterer til slutt i at den tektoniske platen deler seg(…) I det vestlige Saudi-Arabia, ikke langt fra Rødehavet der Den afrikanske plate og Den arabiske plate grenser opp til hverandre, kan man nå se dannelsen av en voldsom revne i jorden (her). Mens noen prøver å forklare dette med ubestemmelig vulkansk aktivitet, hevder ZetaTalk at vi her er vitne til en strekksone som er i ferd med å revne fullstendig».

Rødehavet er en riftsone, eller strekksone om man vil, der Afrika beveger seg vekk fra Arabia, og det er begynt å utvikle seg havbunnsskorpe i Rødehavet. Det er svært mange ekstensjons(streknings)forkastninger i området, så at det oppstår en til er like overraskende som at det innimellom er vulkanutbrudd på Island – dvs akkurat som forventet.

«En av konsekvensene ved at bergfundamentet synker, svikter og skifter posisjon, er at rør, ledninger og Internet-kabler som er lagt oppå dette fundamentet kan komme i høyspenn og til slutt ryke. Strukturer, bygninger og hele byer som hviler på et slikt bergfundament vil kollapse og implodere». «En av konsekvensene ved at bergfundamentet synker, svikter og skifter posisjon, enten på den ene siden av en elv eller på begge, er at broer som går over elven kan bli vridd mer enn de tåler og kollapser».

Slikt skjer av og til der strukturer ligger på eller nær jordskjelvsoner – de mest dramatiske er jordskjelv som det i Mexico City i 1986 eller i sørvest-Kina i 2008. Men de fleste av de områdene Myhre nevner ligger langt fra noen slik seismisk sone.

«Vegetasjon kan under et akseskifte bli fanget mellom to berglag, og kan ligge der og råtne i tusenvis av år inntil berglagene av en eller annen grunn slites fra hverandre, f.eks. under opptakten til det neste akseskiftet. Når innestengt metangass frigjøres fra berglag som har blitt dratt fra hverandre, registrerer mennesker dette som en forferdelig stank av råtne egg, som om Jorden har ”prompet” (…) Den 8. januar 2007 kom rapporter om stinkende metangass inn fra hele verden. Fra et globalt stankperspektiv var dette en ”historisk” dag.

Mer korrekt: Denne lukten kunne ikke kjennes over hele verden, men i et område rundt New York by. (http://www.nytimes.com/2007/01/08/nyregion/08cnd-odor.html?_r=1).

Kilden til lukten ble ganske riktig ikke funnet. Mediene nevner ikke noen lukt noe annet sted den dagen, og ZetaTalk selv har ingen kilder. Metan i seg selv er for øvrig luktfri (http://en.wikipedia.org/wiki/Methane), det er den ofte assosierte gassen H2S, hydrogensulfid, som lukter fis (http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_sulfide). At vegetasjon fanges mellom bergartslag er heller ingen nyhet: Det kalles kull, og dannes når sumpområder begraves av sedimenter og de overliggende bergartene blir så tykke at biomassen presses sammen, varmes opp og omdannes til kull.

Metan fra kullag utvinnes noen steder, særlig i USA, som energiressurs, men den sitter så hardt i kullet at for å kunne lage prompelukt over hele New York-området ville bergartene med kull måtte sprekke opp over store områder, rakst og samtidig. En annen mulig skjebne for sump og myrer er at materialet på bunnen av dem ganske enkelt råtner (uten at det fanges mellom noen stein) og der begynner en sakte forråtningsprosess som danner metan, som kan lekke ut og skape lokal lukt. Mye metan er også fanget i tundraen i permafrostområder. Metan er en sterk klimagass, og derfor fryktes det at global oppvarming vil bli kraftig forsterket hvis tundraen tiner og slipper ut metanet.

«The increase in deep earthquakes, those indicating plate adjustments at the most fundamental level, are in particular a telling clue that a pole shift is in the Earth’s near future. Few earthquakes register at this level normally, as most quakes registered by man are on the fragile and easily crumbled surface».

«Ifølge ZetaTalk var det en lineær økning i jordskjelvenes antall og styrke fra 2003-06, og en eksponentiell økning fra 2007 frem til i dag. Den eksponentielle økningen gjelder jordskjelv med magnitude 4,9-5,9 (kilde)».

Det er riktig at antall registrerte skjelv har økt. Årsaken er enkel: Antallet målestasjoner øker og de blir mer følsomme.

Korrigerer man for dette er det ingen økning i antallet faktiske jordskjelv (http://earthquake.usgs.gov/learn/faq/?faqID=110). Og trenden med økning i antall målte jordskjelv strekker seg mye lenger tilbake enn til da Nibiru skulle ha begynt å påvirke jorden i 2003. Jeg gjorde som ZetaTalk (http://www.zetatalk.com/newsletr/issue116.htm), gikk inn på http://www.ncedc.org/cnss/catalog-search.html og søkte på alle jordskjelv med magnitude fra 6.0 og oppover i årene 1980 til 2008. Her er resultatet, med år og antall skjelv:

1980: 96

1981: 76

1982: 69

1983: 94

1984: 62

1985: 79

1986: 68

1987: 84

1988: 72

1989: 66

1990: 87

1991: 83

1992: 94

1993: 122

1994: 136

1995: 170

1996: 163

1997: 134

1998: 123

1999: 133

2000: 160

2001: 137

2002: 138

2003: 155

2004: 155

2005: 150

2006: 152

2007: 195

2008: 179

Dype jordskjelv var lenge dårlig forstått, men antas i dag å utløses av mineralogiske faseforandringer,  fra olivin til spinell, og skjer hovedsakelig under subduksjonssoner fordi det er den nedsunkne, delvis oppsmeltede, platen som gjennomgår slik faseforandring (http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake#Shallow-focus_and_deep-focus_earthquakes).

Men, dette bortforklares selvsagt med en konspirasjonsteori:

«U.S. Geological Survey (USGS) (web-base), som bl.a. har en offentlig database der jordskjelv over hele verden registreres, har siden 2002-03 begynt å underrapportere antall jordskjelv samt gi dem en lavere styrkegrad enn den faktiske».

Det gis ingen kilde for dette, utover at ZetaTalk har sagt det (med forbehold om at det å pløye alle Zetatalksidene er litt mer enn de fleste orker).

«There are more active volcanoes today than in the memory of man! Volcano World lists 186 active volcanoes, and a sample of the Smithsonian databases every five years shows the trend is up, up, and up.

2005:                  68
1995:                  60
1985:                  52
1975:                  50
1965:                  53
1955:                  46
1945:                  36

One of the strongest proofs that the magma is roiling, due to the presence of Planet X, is the number of inactive volcanoes suddenly springing to life.”

Listen er hentet fra annet forum(http://www.godlikeproductions.com/forum1/message371610/pg1), som jeg ikke er sikker på om er konspirasjonsteoretikere eller parodierer dem, men det gis ingen link til denne databasen eller noen videre dokumentasjon.

Antall rapporterte utbrudd har økt stødig siden 1800-tallet, men det skyldes at det er flere mennesker som har mulighet til å rapportere det (http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=06). Begynte Nibiru å påvirke oss på 1800-tallet? Det skulle også være interessant å få en forklaring på hvordan, med hvilke mekanismer, en planet langt borte, skulle påvirke jordens mantel til å ”springe til liv”.

«Avvik i Månens omløp har blitt registrert siden mars 2004. Rapporter har kommet inn verden over om at Månen var/er for langt nord for ekliptikken etter nymåne, og for langt sør for ekliptikken etter fullmåne. Denne ruten over og under ekvator har gjort Månens bane kortere, og har således resultert i at den måned­lige syklusen har blitt noe kortere enn vanlig».

Hvilke rapporter? Hvis noe slikt hadde skjedd ville det samme skjedd som hvis jorden begynte å vippe:  Alle ville sett det.

ZetaTalk bruker Nibiru som forklaring på skiftene i jordens magnetiske poler:

”Det andre himmel­legemets magnetiske kraftfelt må da utløst geomagnetisk reversering (de to magnetiske polene i Jordens endrer posisjon), som så pga. friksjonen utløser akseskifte (jordskorpens forskyv­ning i forhold til Jordens indre).”

I tillegg til alle de andre problemene med teorien, overser de at polskiftene ikke skjer hvert 3600 år, men med ujevne mellomrom, fra noen få hundre tusen år til flere titalls millioner (http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_reversal).

I sum viser altså ZetaTalk og Myhres påståtte ”store sammenhengen som media ikke skriver om” å ikke være noen sammenheng i det hele tatt – det er en sammenrasking av helt normale hendelser som de påstår er ekstraordinære fordi de ikke forstår statistikk (noe de deler med alle apokalyptikere og endetidstroende som til alle tider påstår at antallet katastrofer øker). Myhre legger puslespill uten å sjekke om bitene passer sammen.

Paradoksalt nok; dersom Nibiru virkelig hadde begynt å vippe jorden slik ZetaTalk påstår, ville katastrofene vært mye større. Været og vindmønsteret ville gått bananas, med orkaner som feide frem og tilbake daglig, og en sol og måne som danset opp og ned på himmelen. Det ville vært show! Så når Myhre skriver at ”Med alt mediasirkuset omkring Global Warming-debatten, og med hodet fullt av teorier, diagrammer og statistikk fra Al Gore & Co., har folket gått glipp av det virkelige meteoro­logiske og geologiske showet som har utfoldet seg verden over siden 2004” overser han at et reelt Nibiru-show ville vært så spektakulært at det ville vært umulig for noen myndigheter å skjule det. At folk ikke har fått showet med seg skyldes altså ganske enkelt at showet har vært så slapt at det fortjener terningkast 1.

Det ville vært interessant å høre hvordan Myhre selv forbereder seg på den kommende katastrofen. Bygger han seg tilfluktsrom med matlager? Jeg utfordrer Myhre til å putte pengene sine der munnen er og vedder en plate god sjokolade på at det ikke skjer noe i 2012. Siden akseskiftet skal snu jorden opp ned, er kriteriet om vi kan se stjernebildet Sydkorset fra Norge ved utgangen av 2012.

Er han med?

 • Veldig spennende lesning! Ang. dette med aksehellingen har jeg lest at selv en endring i månens akse ville det ført ulevelige forhold på jorden. Medfører det riktighet? • Flott Karsten! Tror det er viktig at ekte forskere faktisk tar seg tid til å forklare hvorfor mye av dette som florerer på nettet faktisk ikke stemmer. Det er ikke alltid like lett for de som har lite/ingen kunnskap om naturvitenskap å avsløre hva som er vitenskap og hva som er tøv og fjas. • «Veldig spennende lesning! Ang. dette med aksehellingen har jeg lest at selv en endring i månens akse ville det ført ulevelige forhold på jorden. Medfører det riktighet?»

  Det måtte vel være at månens bane endret seg, slik at månens påvirkning på tidevannet endret seg, og dermed store deler av miljøet…? • Kom på at det var et program på Discovery. Man gikk gjennom forutsetningene for et levelig klima på jorden. Jeg kan ærlig talt ikke noe om dette, men jeg mener å huske at månens helning hadde stor betydning for klimaet på jorden. • Som sagt, Jorden har i sin døgnrotasjon fått en svaiende bevegelse rundt den imaginære nord-syd-aksen. Svaiingen tiltok i 2005 med en helning på 4-21 grader, og tiltok ytterligere i 2007 med en helning på 19-38 grader, avhengig av hvor på kloden observatøren befant seg. I 2009 ble Jordens nordpol vedvarende skjøvet vekk fra Solen, hvilket ga den nordlige hemisfæren en kaldere vinter og sommer. Jeg refererer her til et ZetaTalk-nyhetsbrev som igjen refererer til tekniske rapporter og erfaringer verden over. Hvis jeg skulle kopiere og lime alt innholdet inn hit, ville dét fylle mange A4-sider. Den interesserte leser inviteres i stedet til å følge opp kildene.

  Når det gjelder Jordens omløp rundt Solen siden 2003, skal det innrømmes at ZetaTalk kommer med påstander som er absolutt fantastiske.

  Når det gjelder de interplanetariske krefter, har ZetaTalk for det første et annet syn på tyngdekraft-fenomenet, nemlig at den også inneholder en frastøtningskraft som tiltar når to legemer nærmer seg hverandre. Når man utenfor Jordens G-styrte sfære sender to kuler i retning mot hverandre (i kollisjonskurs), vil man se at de viker av for hverandre fremfor å kollidere. For det andre hevder ZetaTalk at vår astronomi sterkt undervurderer EM-kreftenes betydning, og overvurderer tyngdekraftens betydning, i det interplanetariske medium.

  Jeg skrev i en tidligere versjon: ”Selv om avstanden mellom Nibiru og Jorden på det nærmeste vil være ca. 8,7 millioner km…”. Her gjorde jeg en elementær tabbe i omregningen av ”miles” til kilometer. Den riktige versjonen skal være: ”Ifølge ZetaTalk vil Nibiru altså i slutten av et trimester før 2012 dukke opp i ekliptikken mellom Jorden og Solen, på det nærmeste 22,4 millioner km. fra Jorden.”

  Eig spør: ”Hva ville skjedd dersom jorden faktisk begynte å vippe frem og tilbake som en full charterturist daglig siden 2004, slik ZetaTalk og Myhre hevder?” Det er faktisk dét min artikkel ”Virkninger av Nibirus nærvær” gir et ca. 10 A4-siders svar på. Temperaturen og klimaet verden over går faktisk ”bananas”, men IKKE etter det mønsteret som ”Global Warming”-myten prøver å overbevise oss om.

  Eig skriver: ”De fleste av ZetaTalks påstander har det til felles at de samler opp rusk og rask av enkelthendelser uten sammenheng…”. Min artikkels fulle tittel er: ”Virkninger av Nibirus nærvær: den store SAMMENHENGEN som media ikke gir deg”. Artikkelens formål er altså å vise at det ER en sammenheng mellom alt dette ”rusk og rask” som av media presenteres som isolerte fenomener.

  Ett av de mange eksempler jeg tar opp på ekstremvær, er en økning i antall orkaner og tornadoer. At 2008 hadde det høyeste antall tornadoer i USA siden 1998, har jeg ikke hevdet er spesielt sensasjonelt eller imponerende, men det passer fint inn i et helhetsbilde som ER oppsiktsvekkende og som IKKE har noe med Global Warming-myten å gjøre. Det ZetaTalk gjør oss oppmerksom på, er at vi nå er vitne til et unormalt høyt antall hete- OG kulderekorder. Disse hete- OG kulderekordene er fordelt geografisk etter et mønster som samsvarer med Jordings vaiing. Om dette har Global Warming-fansen ingenting å si.

  Jeg skriver: ”ZetaTalk har innført begrepet ”strekksoner”, som inkluderer både intraplatiske brudd/sprekke-soner så vel som plategrenser, som under den nåværende vridning og risting av de tektoniske plater er i ferd med å revne fullstendig.” Jeg sier ikke at en strekksone er identisk med en seismisk sone, hvilket Eig gir inntrykk av at jeg sier med følgende setning: ”Men de fleste av de områdene Myhre nevner ligger langt fra noen slik seismisk sone.”

  Eig påpeker at metangass ikke lukter, og det har han naturligvis fullstendig rett i. ZetaTalk og jeg skulle naturligvis ha presisert at prompestanken kommer fra metanetiol:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Methanethiol

  Dette skal rettes opp i artikkelen snarest. Det meste av vårt kull ble visst dannet i karbon-perioden for 360 millioner år siden. Det ZetaTalk diskuterer, er vegetasjon som har blitt fanget inn mellom berglag for noen få TUSEN år siden. I følgende notat finner man en mengde nyhetsklipp om antatte ”gasslekkasjer”:
  http://www.zetatalk.com/index/zeta349.htm

  At US Geological Survey (USGS) har begynt å fuske i deres offentlige database der jordskjelv over hele verden registreres, har ZetaTalk dokumentert over flere nyhetsbrev som jeg har satt opp linker til. USGS underrapporterer antall jordskjelv samt gir dem en lavere styrkegrad enn den faktiske. Det er økningen i antall jordskjelv siden 2003 som ZetaTalk fokuserer på.

  Økningen i antall vulkanutbrudd fra 1995 til 2005 er langt fra imponerende, og er heller ikke gjort til et stort poeng i min artikkel. Trenden nevnes bare, SAMMEN med den konvensjonelle forklaringen på dette.

  Avvik i Månens tid og bane rundt Jorden siden mars 2004 skal være lett å bekrefte hvis man først er oppmerksom på det, ifølge ZetaTalk. Problemet er ikke observasjon, men å få observasjonene trykt i de Establishment-styrte media.

  ZetaTalk avviser fullstendig geologenes forståelse og hyppighetsberegning av geomagnetisk reversering/endring.

  Jeg står fast på min formulering: ”Med alt mediasirkuset omkring Global Warming-debatten, og med hodet fullt av teorier, diagrammer og statistikk fra Al Gore & Co., har folket gått glipp av det virkelige meteorologiske og geologiske showet som har utfoldet seg verden over siden 2004.” Media serverer bare fragmenter, og disse fragmenter betraktes og forklares til og med fra feil perspektiv: Global Warming-perspektivet.

  Et veddemål om en plate sjokolade går jeg selvsagt med på. Akseskiftet, som altså vil skje senest 2011, vil bare være ca. 90 grader, ikke 180 grader. Hvis dette innebærer at vi da kan se stjernebildet Sydkorset fra Norge, så la dét være kriteriet! Så får vi håpe at posttjenesten etter klimakstimen fortsatt funker, slik at jeg får min sjokolade. • Hvorfor kan vi ikke observere denne vaiingen, Rolf? Jeg føler at du hopper over noen av argumentene til Eig. • Varicella,
  Vaiingen BLIR observert verden over. Les nyhetsbrevet:
  http://www.zetatalk.com/newsletr/issue071.htm • Du sier verden over, men jeg ser ikke så mye til akkurat det i den linken. Tror du ikke at en slik vaiing ville føre til mer akutte problemer(som Eig hevder)? • Varicella,
  Selve akseskifte-klimakset som vil skje i løpet av én time, der hele jordskorpen forskyves 90 grader, vil vi bare oppleve i den grad vi ser opp på himmelen. Da vil vi se stjerner, måne eller Solen falle nedover og forsvinne bak horisonten. Slike opplevelser er beskrevet i tidligere litteratur, og har blitt samlet sammen av Velikovsky. Etterdønningene av akseskiftet vil naturligvis være globale kataklysmer, som vil etterlate oss ”shaken and stirred”. • Hvordan kan du ta så feil i alt du sier Rolf Kenneth?

  Selve akseskifte-klimakset som vil skje i løpet av én time, der hele jordskorpen forskyves 90 grader, vil vi bare oppleve i den grad vi ser opp på himmelen. Da vil vi se stjerner, måne eller Solen falle nedover og forsvinne bak horisonten.

  Dette ville i aller høyeste grad merkes av alle, uavhengig av om de ser opp på himmelen eller ikke. Jordskorpen må akselerere for å kunne flytte på seg. Hvis den skal flytte seg 90 grader på en time så vil dette si at ved ekvator så vil jordskorpen forskyve seg ca 10000 km på den timen. Hvis vi antar konstant akselerasjon den første halvtimen og konstant og like stor deselerasjon andre halvtimen så vil jordskorpen først akeselerere opp til 20000 km/h i løpet av tretti minutter for deretter å gå tilbake til null på 30 minutter. Dette vil gi en akselerasjon på ca 10000 m/s^2! Til sammenligning er akselerasjonen som følge av jordens gravitasjon 9,81 m/s^2, eller ca 1 promille av den snilleste tolkningen jeg klarer å gi eksempelet ditt.

  Hvis vi så antar at vi som mennesker klarte å holde oss fast på det samme stedet på jordskorpen, så ville denne akselerasjonen være nok til å lage slush av innvollene våre. Hvis vi heller antar at vi hadde mistet fotfeste (som jo er mer sannsynlig), så ville vi fått et ublidt møte med fjell, daler og ikke minst hav på vår 10000 km lange reise i gjennomsnittlig hastighet på ca 2777 m/s.

  Med andre ord: det du foreslår vil ta livet av det meste liv på jorden.

  Og hvilke bevis har du for at dette har skjedd og vil skje igjen? Nyhetsbrev fra ZetaTalk! Nuff said.

  PS. Hvis noen ser noe feil i tallene jeg regnet meg frem til så påpek det gjerne. Størrelsesorden bør være omtrent riktig. • Rolf: Du svarer ikke på spørsmålet. Den aksevaiingen som stadig tiltar i styrke; hvorfor er ikke den registrert av vitenskapsmenn, hobbyastronomer og egentlig alle som ikke er i komatilstand? En vaiing som ZT snakker om ville føre til et gedigent show som kunne observeres av alle, ifølge Eig. Hvorfor hopper du over dette argumentet? • Varicella,
  Jeg svarer så godt jeg kan på alle spørsmål, men min egen tekniske og praktiske forståelse av 10-15 vitenskaper er temmelig begrenset. Når jeg får spørsmål der min egen teknisk-praktiske forståelse ikke er så god, og hvor jeg ikke sitter med et passende ZetaTalk-sitat for hånden, kan jeg enten la være å svare eller gi et tilnærmet/delvis (men akk så ufullstendig) svar. Som sagt: vaiingen kan registreres av dem som er oppmerksom på fenomenet og som IKKE er i komatilstand. • RK: «Vaiingen BLIR observert verden over. Les nyhetsbrevet:
  http://www.zetatalk.com/newsletr/issue071.htm»

  I dette nyhetsbrevet brukes denne grafen (http://www.dailytech.com/Temperature+Monitors+Report+Worldwide+Global+Cooling/article10866.htm) som bevis for at vi står ovenfor en global nedkjøling som følge av jordens svaiing (mener du det samme som presesjon?). Grafen viser ganske tydelig en anomali i januar 2008, og denne enkelthendelsen tas til inntekt for å være en del av en utvikling. Det regnes ikke som spesielt god vitenskap å bruke slike enkeltstående anomalier til å trekke slutninger. Ser vi på målingene fra to av stasjonene som brukes i denne grafen, de siste seks årene:
  UK’s Hadley: (http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/global/nh+sh/monthly)
  Jan. 2003: 0,527
  Jan. 2004: 0,505
  Jan. 2005: 0,463
  Jan. 2006: 0,296
  Jan. 2007: 0,632
  Jan. 2008: 0,030
  Jan. 2009: 0,384

  University of Alabama (http://vortex.nsstc.uah.edu/public/msu/t2lt/tltglhmam_5.2)
  Jan. 2003: 0,481
  Jan. 2004: 0,378
  Jan. 2005: 0,481
  Jan. 2006: 0,368
  Jan. 2007: 0,594
  Jan. 2008: -0,046
  Jan. 2009: 0,304

  Det er tydelig at 2008 skiller seg ut, men det er også tydelig at denne utviklingen ikke kommer til syne i målingene fra 2009. Slike anomalier som var i 2008 kan man også finne igjen flere steder i datasettet. • Svar til Rolf Kenneth:
  «Som sagt, Jorden har i sin døgnrotasjon fått en svaiende bevegelse rundt den imaginære nord-syd-aksen. Svaiingen tiltok i 2005 med en helning på 4-21 grader, og tiltok ytterligere i 2007 med en helning på 19-38 grader, avhengig av hvor på kloden observatøren befant seg.»

  Nei, den har ikke det. da ville alle verdens mennesker sett det, alle verdens media vært fylt av det, ikke bare ZetaTalk. Det virker som du sluker alt ZetaTalk sier rått, som en tiåring oppvokst i en sekt kan sluke et hellig skrift, uten å reflektere over at det er i strid med elementær fysikk.

  «Når det gjelder de interplanetariske krefter, har ZetaTalk for det første et annet syn på tyngdekraft-fenomenet, nemlig at den også inneholder en frastøtningskraft som tiltar når to legemer nærmer seg hverandre. Når man utenfor Jordens G-styrte sfære sender to kuler i retning mot hverandre (i kollisjonskurs), vil man se at de viker av for hverandre fremfor å kollidere. For det andre hevder ZetaTalk at vår astronomi sterkt undervurderer EM-kreftenes betydning, og overvurderer tyngdekraftens betydning, i det interplanetariske medium.»

  Planetbanene er godt forstått og beregnet ved hjelp av gravitasjon. Da kan du ikke bare dikte opp betydningen av magnetisme. At gravitasjonen skulle reverseres når to legemer møtes er rent sprøyt, da ville en slik effekt være oppdaget for lenge siden.

  «Eig spør: ”Hva ville skjedd dersom jorden faktisk begynte å vippe frem og tilbake som en full charterturist daglig siden 2004, slik ZetaTalk og Myhre hevder?” Det er faktisk dét min artikkel ”Virkninger av Nibirus nærvær” gir et ca. 10 A4-siders svar på. Temperaturen og klimaet verden over går faktisk ”bananas”

  Påstandene dine om hva som går bananas er for det første oftest gale, dessuten; hvis jorden hadde begynt å vippe slik ville klimaet gått MYE MER bananas enn det faktisk har gjort.

  «Det ZetaTalk gjør oss oppmerksom på, er at vi nå er vitne til et unormalt høyt antall hete- OG kulderekorder. Disse hete- OG kulderekordene er fordelt geografisk etter et mønster som samsvarer med Jordings vaiing.»

  Kan du gi noen form for dokumentasjon på dette utover anekdotene til ZetaTalk? – og da mener jeg statistisk signifikant dokumentasjon, ikke løsrevne enkelthendelser?

  «Artikkelens formål er altså å vise at det ER en sammenheng mellom alt dette ”rusk og rask” som av media presenteres som isolerte fenomener.»

  Kan du gi noen dokumentasjon om tornadoer som ikke kommer fra ZetaTalk , dvs en informasjon som det kan være verdt å tro på?

  Og min artikkel viser at det ikke er noen sammenheng, og forklarer hvorfor, det er bare en suppe av dårlig naturvitenskapelig forståelse og confirmation bias.

  «Jeg sier ikke at en strekksone er identisk med en seismisk sone, hvilket Eig gir inntrykk av at jeg sier med følgende setning: ”Men de fleste av de områdene Myhre nevner ligger langt fra noen slik seismisk sone.”

  Seismisk sone, strekk sone, whatever – ekstensjons- eller riftsone for å bruke de struktugeologiske begrepene. De lå ikke ved noe sånt okke som. Forøvrig merker jeg meg at du ikke protesterte på min påpekning av at rifting ved Rødehavet er helt normalt.

  «Det meste av vårt kull ble visst dannet i karbon-perioden for 360 millioner år siden. Det ZetaTalk diskuterer, er vegetasjon som har blitt fanget inn mellom berglag for noen få TUSEN år siden.»

  Da venter jeg bare på at du kommer med noen form for dokumentasjon på at noe slikt eksisterer. Jeg har nemlig aldri hørt om det, og jeg har sett mye stein i felt og aldri sett noe om det i noe faglitteratur.

  I følgende notat finner man en mengde nyhetsklipp om antatte ”gasslekkasjer”:
  http://www.zetatalk.com/index/zeta349.htm»

  Du leser kanskje ikke linkene du poster? Der står det nemlig klart at de aller fleste tilfellene skyldes det menneskelig aktivitet, lekkasjer fra gassrør, ulykker etc.

  «At US Geological Survey (USGS) har begynt å fuske i deres offentlige database der jordskjelv over hele verden registreres, har ZetaTalk dokumentert over flere nyhetsbrev som jeg har satt opp linker til. »

  Jeg har ikke funnet noen dokumentasjon utover at ZetaTalk påstår det. Linker til ekstern dokumentasjon Forklaringen på økningen i antall registrerte jordskjelv har du også fått, og det begynte lenge før Nibiru skulle ha kunnet påvirke jorden.

  Fint at du retter opp regnefeilen med avstanden mellom Jorden og Nibiru, men den medfører ikke noe annet enn at en interaksjon mellom de to planetenes magnetfelt blir enda mer usannsynlig. Apropos planetbaner, hva med det påståtte «låsegrepet» jorden skal være i – ser du problemet med det?

  «ZetaTalk avviser fullstendig geologenes forståelse og hyppighetsberegning av geomagnetisk reversering/endring».

  Man trenger ikke beregne denne hyppigheten – den er målt direkte i bergartene og er lik over hele jorden. Da må du nok dokumentere en slik avvisning litt hardere.

  Hvis akseskiftet bare vipper oss 90 grader, ikke 180, er det ikke sikkert at sydkorset blir synlig – det kommer an på om Norge ha havner under eller over ekvator. Men jeg vil tro at det er synlig, så la oss gjerne bruke det som kriterium. Jeg skal ønske meg en kilo El Rey Apamate – ja kommer i kilosplater, sjokis for ekte mannfolk :)

  Forøvrig jobber jeg riktignok i den stygge oljebransjen, men jeg har ikke fått noen tykke konvolutter av av CIA enda. Der røyk det penthouset. • «Når jeg får spørsmål der min egen teknisk-praktiske forståelse ikke er så god, og hvor jeg ikke sitter med et passende ZetaTalk-sitat for hånden, kan jeg enten la være å svare eller gi et tilnærmet/delvis (men akk så ufullstendig) svar.»

  Men da burde du kanskje ikke skrive store artikler på nettet om ting du ikke kan noe om? • Hvilket bringer meg over det som undrer meg aller mest: Hva er motivasjonen her? Skrive lange artikler på internett når jorden er i ferd med å gå under? Hallo? Rolf Kenneth, burde ikke du sitte på en sydhavsøy med god utsikt til horisonten, en dame på hvert kne og en Piña colada i hver hånd? • SVAR TIL EIG (KOMMENTAR NR. 14):

  Eig spør: ”Kan du gi noen form for dokumentasjon på dette utover anekdotene til ZetaTalk? – og da mener jeg statistisk signifikant dokumentasjon, ikke løsrevne enkelthendelser?” Jeg har skrevet to intro-artikler som gir en svært forenklet sammenfatning av den enorme informasjonsmengden som ZetaTalk har presentert gjennom én bok og ca. 300 nyhetsbrev. Her har jeg altså gått inn i rollen som popularisator. Når ble det popularisatorens oppgave å fremstille på egenhånd bevis og ”statistisk signifikant dokumentasjon” på det stoffet som populariseres? De som finner kildestoffet absolutt absurd, finner noe annet å fordrive tiden sin med. De som finner kildestoffet interessant nok, går normalt til kilden med spørsmål og emner de vil ha nærmere utdypet eller bedre dokumentert.

  Eig skriver: ”Seismisk sone, strekksone, whatever – ekstensjons- eller riftsone for å bruke de struktugeologiske begrepene.” Geologene prøver å finne konvensjonelle, gradualistiske forklaringer på de strekksone-fenomener som nå skjer verden over, og det er derfor de prøver å årsaksforklare den nydannete revnen i Saudi-Arabia med ”ubestemmelig vulkansk aktivitet”. ZetaTalk mener at hele Jorden nå er utsatt for en torque- og whiplash-effekt, og at det er i dette lys vi skal forstå INTENSIVERINGEN av strekksone-fenomener som de mener revnen i Saudi-Arabia er et godt eksempel på.

  Ang. innefanget vegetasjon mellom berglag, skriver Eig: ”Da venter jeg bare på at du kommer med noen form for dokumentasjon på at noe slikt eksisterer. Jeg har nemlig aldri hørt om det, og jeg har sett mye stein i felt og aldri sett noe om det i noe faglitteratur.” Tiden er absolutt inne nå, rett foran et nytt akseskift, til å oppdage dette. Neste gang du kjenner fiselukt over et større område, løp og hent utstyret ditt og finn kilden, og du vil være den være første geolog som skriver om dette. Kanskje fenomenet vil få sitt navn etter deg, ”Eig-…”? Da blir det vel en sjokoladeplate i bonus til meg?

  Nyhetsklippene om gassutslipp var en blanding av hummer og kanari, ja; men de mest relevante er verdt å følge opp for dem som vil gå i dybden av fenomenet.

  Jeg er godt klar over at den astronomiske forståelsen til ZetaTalk er ganske så forskjellig fra vår. ZetaTalk legger heller ikke skjul på dette, tvert imot!

  Norge vil havne litt sør for ekvator etter akseskiftet. 1 kg venezuelsk sjokolade skal bli hvis så ikke skjer!

  SVAR TIL EIG (KOMMENTAR NR. 15):
  Eig spør: ”Men da burde du kanskje ikke skrive store artikler på nettet om ting du ikke kan noe om?” Man kan skrive popularisatoriske artikler om et emne, uten å måtte være professor i emnet. Jeg står da heller ikke frem med noen akademiske titler. Med tanke på dybdenivået til Norges to mest kjente scientisme-popularisatorer (ET og BV), har jeg intet å bekymre meg over. • RK: «Norge vil havne litt sør for ekvator etter akseskiftet. 1 kg venezuelsk sjokolade skal bli hvis så ikke skjer!»

  Bare slik at det ikke blir noen misforståelser så skal dette akseskifte altså skje innen?? • Senest desember 2011. ZetaTalk tar avstand fra 2012-myten, selv om det er mange forsøk på å tillegge dem 2012-profetien. • RK: «Selve akseskifte-klimakset som vil skje i løpet av én time, der hele jordskorpen forskyves 90 grader, vil vi bare oppleve i den grad vi ser opp på himmelen. Da vil vi se stjerner, måne eller Solen falle nedover og forsvinne bak horisonten.»
  Hvis solen forsvinner bak horisonten, tror jeg faktisk jeg merker det selv om jeg ikke ser opp på himmelen akkurat i gjerningsøyeblikket. Da forsvinner nemlig dagslyset, og det blir natt. Jeg bruker å legge merke til slikt.Du kan følge nye kommentarer på denne bloggposten via RSS 2.0-feeden.