Om Skepsis

SKEPSIS er en uavhengig sammenslutning av engasjerte mennesker med det formål å fremme og publisere resultater av kritiske undersøkelser av fenomener som moderne sagn, mirakelberetninger, astrologi, parapsykologi, UFOer og andre ”okkulte” emner.

SKEPSIS skal være et kritisk korrektiv til fantastiske og dårlig begrunnede påstander i norsk offentlighet.

Vi er kontaktorgan for folk som er interessert i slike spørsmål. I tillegg står vi til rådighet for journalister, lærere og andre engasjert i folkeopplysningsarbeid med informasjon om den forskning som bedrives internasjonalt omkring slike emner.

Iblant arbeider vi ute i feltet som kritiske «ghostbusters», når det er behov for undersøkelse av «uforklarlige» hendelser. Til støtte i vår virksomhet har vi en ekspertgruppe bestående av forskere og spesialister på ulike felt.

SKEPSIS er tilknyttet et internasjonalt nettverk av lignende organisasjoner (CSI og ECSO]

Moderorganisasjonen i USA, Committee for Skeptical Inquiry (tidligere Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP)), ble opprettet som et svar på den okkulte eksplosjon USA opplevde mot slutten av 70-tallet. Media ble fylt av reportasjer om påståtte overnaturlige fenomener, mens få motforestillinger kom fram.

Skeptikerbevegelsen ønsker imidlertid ikke å begrense seg til et akademisk miljø, men nå det samme publikum som daglig bombarderes med okkulte påstander gjennom media. Derfor har den fra tid til annet tatt i bruk ukonvensjonelle og fargerike metoder i sine avsløringer av feil hos parapsykologer og svindel blant mirakelmenn og medier.

På 1990-tallet og ut 2001 utga SKEPSIS medlemsbladet ved samme navn, samt et internt nyhetsblad. Siden har vi flyttet mesteparten av vår aktivitet til opplysning i massemedier og satser på informasjon gjennom våre nettsider.

I tillegg til denne virksomheten utgir vi bøker, når økonomien tillater det.

Styre
For våren 2017  er styre valgt:

Morten Guldberg (leder)

Ingvild Tinglum Bøckman (nestleder)

Øyvind Ertsås (kasserer/styremedlem)

Christopher Dragnes Norderhaug (org.sekretær/mediekontakt)

Mona Hide Klausen (styremedlem)