Det er søndag, fridag og tid for litt reflektert avslapping. For eksempel kan vi avslutte gårsdagens påbegynte analyse av Rolf Kenneth Myhres Nibiru-mytologi.

Gjesteblogger (og fortsatt geolog) Karsten Eig får ordet nok en gang:

1.     Showet som ingen ser

«Nibirus ankomst og virkning på Jorden ble registert av seismografer verden over i mars 2003. Tidlig i 2004 resulterte Nibirus nærvær i at Jorden fikk en kontinuerlig ustø rotasjon rundt egen akse ved at Jordens nord-syd-akse vaiet litt østover og vestover, som en full mann. Vaiingen tiltok i 2005 med en helning på 4-21°, og tiltok ytterligere i 2007 med en helning på 19-38°. Det er denne vaiingen som er årsaken til det eskalerende ekstremværet og ekstremtemperaturene verden over, som igjen gir seg utslag i fallende matproduksjon og global matmangel.»

Myhre påstår – helt seriøst, får vi tro – at jordens akse har begynt å vippe frem og tilbake som en full nordmann i syden, men at de eneste som har fått det med seg er et amerikansk medium og noen få av hennes kontakter. Har Myhre f.eks. selv sett at solen går opp og ned på merkelige tider? Hadde noe slikt skjedd ville alle mennesker på jorden sett det – og da ville det nok stått litt om det i avisene også.

De påståtte årsakene til denne vippingen, og den kommende katastrofen, vitner også om en noget manglende forståelse for fysikk: 

«Ifølge ZetaTalk har Jorden siden 2003 vært fanget i en konstellasjon mellom fire andre planeter – Nibiru foran seg som beveger seg i kollisjonskurs med Jorden, Jordens tvillingplanet bak seg som også beveger seg i kollisjonskurs med Jorden, Venus i den indre nabobanen (…) og Mars i den ytre nabobanen på høyre side (…). I denne konstellasjonen av fangenskap blir Jorden kontinu­erlig rykket fremover og bakover, hvilket resulterer i en slags whiplash-effekt som utsetter de tektoniske platene for enorme påkjenninger. I tillegg kommer Jordens svaiing, som resulterer i at den nordlige og den sørlige hemisfæren blir vridd i hver sin retning».

ZetaTalk har visst ikke oppdaget at planetene går i baner rundt solen.

Jo nærmere solen planetene er, jo raskere må de gå for å motvirke solens gravitasjon. Venus bruker 225 dager på et solomløp, jorden 365, Mars lenger ute 687 dager. Derfor vil en slik låst konstellasjon ikke kunne oppstå fordi planetene går i forskjellige hastigheter. Siden begynnelsen av 2003 har jorden gått nesten ni ganger rundt solen, Venus 14 ganger og Mars bare fire og en halv (avrundede tall). Og dersom jordens påståtte tvilling, som vi i følge ZetaTalk aldri ser fordi den alltid er på nøyaktig motsatt side av solen, plutselig la seg rett bak oss ville vi sett den! Den eneste måten å oppnå en slik konstellasjon på er enten å legge alle planetene rett etter hverandre i jordbanen, eller magi. Hvilket kanskje er Myhres forklaring, siden Nibirus påståtte bane uansett må være magisk.

Enda morsommere blir det når Myhre skal skildre jordens møte med Nibiru og årsakene til det kommende akseskiftet. Først avviser han muligheten for at jorden i det hele tatt kunne kollidere med Nibiru:

«De fysiske tiltreknings- og frastøtningslovene sørger for at planeter av samme størrelse ikke kolliderer med hverandre, for ved nærkontakt blir frastøtningskreftene sterkere enn tiltreknings­kreftene».

Myhre tror altså at gravitasjon ikke virker mellom to legemer av samme størrelse…? Hva slags frastøtingskrefter han snakker om er ikke klart – magi igjen? (Var ikke Nibiru fire ganger større enn jorden i diameter?).

«Selv om avstanden mellom Nibiru og Jorden på det nærmeste vil være ca. 8,7 millioner km., vil dette være nok til at spenningen mellom de magnetiske feltene til de to planetene vil forårsake pol- og akseskift på Jorden».

8,7 millioner km tilsvarer ca en firedel av den korteste mulige avstanden mellom jorden og Venus i deres baner. Dvs så langt at magnetfeltene ikke vil påvirke hverandre.

Hva ville skjedd dersom jorden faktisk begynte å vippe frem og tilbake som en full charterturist daglig siden 2004, slik ZetaTalk og Myhre hevder? 

Merkelige soloppganger og solnedganger over hele jorden er allerede nevnt. Vippingen ville endret vindmønsteret og ført til daglige orkaner fordi atmosfæren henger igjen når jorden vipper. Innstrålingsvinkelen fra solen ville skiftet hele tiden, så temperaturen og klimaet ville gått bananas.

Myhre lister opp en rekke eksempler på påståtte effekter av Nibiru. Jeg vil ikke gå gjennom alle i detalj, men lister opp noen, med korte motargumenter. De fleste av ZetaTalks påstander har det til felles at de samler opp rusk og rask av enkelthendelser uten sammenheng, og påstår at det innebærer en økning i forekomsten av et fenomen, uten å sjekke om det faktisk stemmer.

Global oppvarming og ekstremvær, «Høyeste antall tornadoer i USA siden 1998».

Som ikke betyr noe annet enn at forekomsten av tornadoer varierer noe over tid. Det er lite som tyder på at frekvensen har noen økning utover normale sykler, og variasjonen er stor også på 2000-tallet( http://www.spc.noaa.gov/publications/mccarthy/tor30yrs.pdf, http://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_climatology, http://www.spc.noaa.gov/wcm/, http://www.cicero.uio.no/sporsmal/detail.aspx?faqid=6, http://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070830105911.htm) (Men disse kildene er kanskje en del av den store desinformasjonen fra konspirasjonen i følge Myhre, som heller stoler på en person uten faglig bakgrunn?)

«Flommer og høye tidevannsbølger (urelatert til stormer og jordskjelvforårsakete tsunamier»)

Det er dessverre riktig at økningen i global temperatur sannsynligvis medfører en økning i flom pga økning i ekstremvær. Det er dog uenighet om hvorvidt vi faktisk observerer dette nå, eller om vi ser naturlige variasjoner.

Hovedproblemet med dette argumentet er imidlertid at enten det er menneskeskapte klimaendringer eller naturlige variasjoner, så er det ingen grunn til å tro at en påvirkning fra Nibiru, med daglig vipping,skulle medføre en generell, stabil  økning i temperatur, kun større variasjoner. (http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6871/full/415514a.html, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&refer=home&sid=avss.VGJYfbI, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1664887.stm, http://www.cicero.uio.no/abc/konsekvenser.aspx, http://www.bbc.co.uk/climate/impact/flooding.shtml).

«A key change, to which one could point, is the warming of the Earth’s oceans, around the globe. This has been measured as a 6 inch rise, worldwide, on all the beaches. The waters have risen because they are warmer, and warm water takes up more room than cold water, as all elementary physics books will report. (…) The oceans are warmer because the core of the Earth has heated up, and it does so in response to its brother coming closer.”

Det er riktig at havnivået øker som følge av globalt varmere klima, noe som har pågått siden den industrielle revolusjon. Den overnfor påståtte økningen på seks tommer (15,2 cm), som må formodes å ha skjedd siden Nibirus påvirkning skal ha startet i 2004 er imidlertid ti ganger større enn de ca 15 mm som den gjennomsnittlige havnivåstigningen ville medføre. Dette ville ført til så store erosjonsproblemer for nasjoner i Stillehavet, og f.eks. Bangladesh, at det ville skapt langt større katastrofer enn det vi har sett hittil (http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?kat=113&id=1481&lang=1, http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sea_level_rise, http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level).

«ZetaTalk avviser teorien om kontinental­drift (…). ZetaTalk hevder i stedet at den overordnete trenden er at akseskiftene med globale kataklysmer resulterer i brudd/sprekk-dannelse i de tektoniske plater, disse bruddene forverres så og resulterer til slutt i at den tektoniske platen deler seg(…) I det vestlige Saudi-Arabia, ikke langt fra Rødehavet der Den afrikanske plate og Den arabiske plate grenser opp til hverandre, kan man nå se dannelsen av en voldsom revne i jorden (her). Mens noen prøver å forklare dette med ubestemmelig vulkansk aktivitet, hevder ZetaTalk at vi her er vitne til en strekksone som er i ferd med å revne fullstendig».

Rødehavet er en riftsone, eller strekksone om man vil, der Afrika beveger seg vekk fra Arabia, og det er begynt å utvikle seg havbunnsskorpe i Rødehavet. Det er svært mange ekstensjons(streknings)forkastninger i området, så at det oppstår en til er like overraskende som at det innimellom er vulkanutbrudd på Island – dvs akkurat som forventet.

«En av konsekvensene ved at bergfundamentet synker, svikter og skifter posisjon, er at rør, ledninger og Internet-kabler som er lagt oppå dette fundamentet kan komme i høyspenn og til slutt ryke. Strukturer, bygninger og hele byer som hviler på et slikt bergfundament vil kollapse og implodere». «En av konsekvensene ved at bergfundamentet synker, svikter og skifter posisjon, enten på den ene siden av en elv eller på begge, er at broer som går over elven kan bli vridd mer enn de tåler og kollapser».

Slikt skjer av og til der strukturer ligger på eller nær jordskjelvsoner – de mest dramatiske er jordskjelv som det i Mexico City i 1986 eller i sørvest-Kina i 2008. Men de fleste av de områdene Myhre nevner ligger langt fra noen slik seismisk sone.

«Vegetasjon kan under et akseskifte bli fanget mellom to berglag, og kan ligge der og råtne i tusenvis av år inntil berglagene av en eller annen grunn slites fra hverandre, f.eks. under opptakten til det neste akseskiftet. Når innestengt metangass frigjøres fra berglag som har blitt dratt fra hverandre, registrerer mennesker dette som en forferdelig stank av råtne egg, som om Jorden har ”prompet” (…) Den 8. januar 2007 kom rapporter om stinkende metangass inn fra hele verden. Fra et globalt stankperspektiv var dette en ”historisk” dag.

Mer korrekt: Denne lukten kunne ikke kjennes over hele verden, men i et område rundt New York by. (http://www.nytimes.com/2007/01/08/nyregion/08cnd-odor.html?_r=1).

Kilden til lukten ble ganske riktig ikke funnet. Mediene nevner ikke noen lukt noe annet sted den dagen, og ZetaTalk selv har ingen kilder. Metan i seg selv er for øvrig luktfri (http://en.wikipedia.org/wiki/Methane), det er den ofte assosierte gassen H2S, hydrogensulfid, som lukter fis (http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_sulfide). At vegetasjon fanges mellom bergartslag er heller ingen nyhet: Det kalles kull, og dannes når sumpområder begraves av sedimenter og de overliggende bergartene blir så tykke at biomassen presses sammen, varmes opp og omdannes til kull.

Metan fra kullag utvinnes noen steder, særlig i USA, som energiressurs, men den sitter så hardt i kullet at for å kunne lage prompelukt over hele New York-området ville bergartene med kull måtte sprekke opp over store områder, rakst og samtidig. En annen mulig skjebne for sump og myrer er at materialet på bunnen av dem ganske enkelt råtner (uten at det fanges mellom noen stein) og der begynner en sakte forråtningsprosess som danner metan, som kan lekke ut og skape lokal lukt. Mye metan er også fanget i tundraen i permafrostområder. Metan er en sterk klimagass, og derfor fryktes det at global oppvarming vil bli kraftig forsterket hvis tundraen tiner og slipper ut metanet.

«The increase in deep earthquakes, those indicating plate adjustments at the most fundamental level, are in particular a telling clue that a pole shift is in the Earth’s near future. Few earthquakes register at this level normally, as most quakes registered by man are on the fragile and easily crumbled surface».

«Ifølge ZetaTalk var det en lineær økning i jordskjelvenes antall og styrke fra 2003-06, og en eksponentiell økning fra 2007 frem til i dag. Den eksponentielle økningen gjelder jordskjelv med magnitude 4,9-5,9 (kilde)».

Det er riktig at antall registrerte skjelv har økt. Årsaken er enkel: Antallet målestasjoner øker og de blir mer følsomme.

Korrigerer man for dette er det ingen økning i antallet faktiske jordskjelv (http://earthquake.usgs.gov/learn/faq/?faqID=110). Og trenden med økning i antall målte jordskjelv strekker seg mye lenger tilbake enn til da Nibiru skulle ha begynt å påvirke jorden i 2003. Jeg gjorde som ZetaTalk (http://www.zetatalk.com/newsletr/issue116.htm), gikk inn på http://www.ncedc.org/cnss/catalog-search.html og søkte på alle jordskjelv med magnitude fra 6.0 og oppover i årene 1980 til 2008. Her er resultatet, med år og antall skjelv:

1980: 96

1981: 76

1982: 69

1983: 94

1984: 62

1985: 79

1986: 68

1987: 84

1988: 72

1989: 66

1990: 87

1991: 83

1992: 94

1993: 122

1994: 136

1995: 170

1996: 163

1997: 134

1998: 123

1999: 133

2000: 160

2001: 137

2002: 138

2003: 155

2004: 155

2005: 150

2006: 152

2007: 195

2008: 179

Dype jordskjelv var lenge dårlig forstått, men antas i dag å utløses av mineralogiske faseforandringer,  fra olivin til spinell, og skjer hovedsakelig under subduksjonssoner fordi det er den nedsunkne, delvis oppsmeltede, platen som gjennomgår slik faseforandring (http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake#Shallow-focus_and_deep-focus_earthquakes).

Men, dette bortforklares selvsagt med en konspirasjonsteori:

«U.S. Geological Survey (USGS) (web-base), som bl.a. har en offentlig database der jordskjelv over hele verden registreres, har siden 2002-03 begynt å underrapportere antall jordskjelv samt gi dem en lavere styrkegrad enn den faktiske».

Det gis ingen kilde for dette, utover at ZetaTalk har sagt det (med forbehold om at det å pløye alle Zetatalksidene er litt mer enn de fleste orker).

«There are more active volcanoes today than in the memory of man! Volcano World lists 186 active volcanoes, and a sample of the Smithsonian databases every five years shows the trend is up, up, and up.

2005:                  68
1995:                  60
1985:                  52
1975:                  50
1965:                  53
1955:                  46
1945:                  36

One of the strongest proofs that the magma is roiling, due to the presence of Planet X, is the number of inactive volcanoes suddenly springing to life.”

Listen er hentet fra annet forum(http://www.godlikeproductions.com/forum1/message371610/pg1), som jeg ikke er sikker på om er konspirasjonsteoretikere eller parodierer dem, men det gis ingen link til denne databasen eller noen videre dokumentasjon.

Antall rapporterte utbrudd har økt stødig siden 1800-tallet, men det skyldes at det er flere mennesker som har mulighet til å rapportere det (http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=06). Begynte Nibiru å påvirke oss på 1800-tallet? Det skulle også være interessant å få en forklaring på hvordan, med hvilke mekanismer, en planet langt borte, skulle påvirke jordens mantel til å ”springe til liv”.

«Avvik i Månens omløp har blitt registrert siden mars 2004. Rapporter har kommet inn verden over om at Månen var/er for langt nord for ekliptikken etter nymåne, og for langt sør for ekliptikken etter fullmåne. Denne ruten over og under ekvator har gjort Månens bane kortere, og har således resultert i at den måned­lige syklusen har blitt noe kortere enn vanlig».

Hvilke rapporter? Hvis noe slikt hadde skjedd ville det samme skjedd som hvis jorden begynte å vippe:  Alle ville sett det.

ZetaTalk bruker Nibiru som forklaring på skiftene i jordens magnetiske poler:

”Det andre himmel­legemets magnetiske kraftfelt må da utløst geomagnetisk reversering (de to magnetiske polene i Jordens endrer posisjon), som så pga. friksjonen utløser akseskifte (jordskorpens forskyv­ning i forhold til Jordens indre).”

I tillegg til alle de andre problemene med teorien, overser de at polskiftene ikke skjer hvert 3600 år, men med ujevne mellomrom, fra noen få hundre tusen år til flere titalls millioner (http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_reversal).

I sum viser altså ZetaTalk og Myhres påståtte ”store sammenhengen som media ikke skriver om” å ikke være noen sammenheng i det hele tatt – det er en sammenrasking av helt normale hendelser som de påstår er ekstraordinære fordi de ikke forstår statistikk (noe de deler med alle apokalyptikere og endetidstroende som til alle tider påstår at antallet katastrofer øker). Myhre legger puslespill uten å sjekke om bitene passer sammen.

Paradoksalt nok; dersom Nibiru virkelig hadde begynt å vippe jorden slik ZetaTalk påstår, ville katastrofene vært mye større. Været og vindmønsteret ville gått bananas, med orkaner som feide frem og tilbake daglig, og en sol og måne som danset opp og ned på himmelen. Det ville vært show! Så når Myhre skriver at ”Med alt mediasirkuset omkring Global Warming-debatten, og med hodet fullt av teorier, diagrammer og statistikk fra Al Gore & Co., har folket gått glipp av det virkelige meteoro­logiske og geologiske showet som har utfoldet seg verden over siden 2004” overser han at et reelt Nibiru-show ville vært så spektakulært at det ville vært umulig for noen myndigheter å skjule det. At folk ikke har fått showet med seg skyldes altså ganske enkelt at showet har vært så slapt at det fortjener terningkast 1.

Det ville vært interessant å høre hvordan Myhre selv forbereder seg på den kommende katastrofen. Bygger han seg tilfluktsrom med matlager? Jeg utfordrer Myhre til å putte pengene sine der munnen er og vedder en plate god sjokolade på at det ikke skjer noe i 2012. Siden akseskiftet skal snu jorden opp ned, er kriteriet om vi kan se stjernebildet Sydkorset fra Norge ved utgangen av 2012.

Er han med?