Utfordringer og ønsker nytter. Ikke lenge etter at det siste ble ytret, meldte neste kvinne seg frivillig. (Det finnes unge menn blant studentene også. Jeg bare nevner det. Noe flertall er de ikke.)

Denne gang er det Hannah Gitmark som står for teksten, og selv om det er en rekke berøringspunkter mellom de to tekstene, vil dere se at det effektivt sett er en nokså annerledes løsning. Teori og empiri er mer oppdelt, det blir brukt flere eksempler og mer illustrerende sitater. Nå skulle jeg kanskje lenket til artiklene som er referert, men det er det ikke tid til å spa frem. (Men de skulle vært oppgitt med full URL i litteraturlisten…)

De som måtte ha lurt på hva som ligger i «stigmatisert kunnskap» og hva det har med «det kultiske miljø» å gjøre – dette skulle gi en pekepinn eller tre.


1.0   INNLEDNING

Problemstilling: Denne oppgaven vil ta for seg innholdet på nettstedet Nyhetsspeilet.no, og gjøre rede for dette i forhold til relevant teori om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap.

Det er utfordrende å få oversikt over innholdet på nettstedet, i hovedsak på grunn av sidens store mengde innhold. I denne oppgaven er det dermed verdigrunnlaget for nettsiden, slik det fremgår i bakgrunnsmaterialet, både om bidragsyterne og det som kalles deres ”grunnsyn”, bestående av tre hovedtemaer.  Jeg vil videre bruke enkelte artikler som illustrerende eksempler.

Valget om å ta for seg denne bakenforliggende meningen med selve nettstedet fremfor enkeltstudier av de ulike artiklene begrunnes både utifra den ekstensive mengden artikler som forekommer på nettstedet, i tillegg til en forutsetning om at artikler og materiale publisert på nettstedet er i tråd med grunnsynet slik det fremkommer på nettsiden.

Teoriene og begrepene som vil bli brukt gjennom denne oppgaven er i hovedsak Campbells teori om det kultiske miljø, slik den er referert til om omtalt hos Barkun (2003), og Partridge (2004). I tillegg tar oppgaven for seg Barkuns teori om stigmatisert kunnskap og teoriens operasjonalisering.

Oppgaven er delt inn i tre deler: Innledning, hoveddel og avslutning. Oppgavens hoveddel er inndelt i tre, der den første delen redegjør for de teoretiske rammene oppgaven opererer med, den andre delen gir et overblikk over det empiriske materialet, og den siste delen setter de to i sammenheng.

2.0 TEORI

Denne delen av oppgaven vil ta for seg det teorietiske grunnlaget for oppgaven. For å sette begrepene oppgaveteksten henviser til inn i et bredere perspektiv, finner jeg det hensiktmessig å først gi en kort redegjørelse av sammenhengen disse begrepene blir brukt i.

2.1 Millenaristiske bevegelser

Barkun definenerer millenaristiske bevegelser, og begrepet millennialism, på følgende måte:

(…)belief in this end-time(…) (…)came to mean any religious vision that saw history  reaching its climax in a collective, this-worldly redemption(…) (Barkun 2003: 16)

Videre skiller Barkun mellom to opprinnelige hovedgrupper av millenariske bevegelser; de religiøse millenaristiske bevegelsene og de sekulære millenaristiske bevegelsene, de siste som regel identifisert med et ideologisk verdigrunnlag. Nazismen, og også marxismen, er eksempler på retninger som lover beskyttelse til en spesiell gruppe fremfor en annen ved endetid (Barkun 2003: 16).

Den gruppen oppgaven senere knytter de to begrepene det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap opp mot, oppstod noe senere. Det Barkun viser til som improvisational millennialism, skiller seg fra de to andre gruppene grunnet ”its indepence from any single ideological tradition” (Barkun 2003: 18), i tillegg til at den også vanligvis inneholder ”(…)elements from more than one religious tradition, together with ideas from the New Age, occultism, science, and radical politics” (Barkun 2003: 19).

Grunnlaget for suksess for en bevegelse av typen improvisational millennialism skyldes ifølge Barkun det brede grunnlaget verdisynet bygger på. Slik kan både dybden og bredden av deres argumentasjon og resonnementer brukes for de fleste av livets aspekter av de som sympatisere med ideene (Barkun 2003:19).

Videre peker Barkun på at en slik bevegelse kun kan blomstre dersom følgende to forutsetninger er til stede: Et vidt spekter av materiale lett tilgjengelig, i tillegg til en svekket autoritær makt. Som oppgaven vil legge vekt på senere, er dette et svært viktig punkt i forhold til å redegjøre for innholdet på nettstedet Nyhetsspeilet.no (Barkun 2003:19).

De to punktene glir over i hverandre dersom man legger vekt på internetts rolle, som både er en arena hvor autoritære styresmakter har liten eller ingen kontroll, og på samme tid legger til rette for det første punktet, store mengder materiale lett tilgjengelig for alle.

2.2 Det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap

For å gi et innblikk i hvordan verdigrunnlaget oppstår og utvikles, innen improvisational millenialism, vil jeg videre redegjøre for de to begrepene som forekommer i oppgaveteksten: teorier om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap.

Som nevnt i innledningen er det Cambells teori videformidlet i Barkun og Partrige, som legges til grunn for fremstillingen av det kultiske miljø, og Barkuns videreutvikling av denne, det han kaller stigmatisert kunnskap, som er det teoretiske rammeverket for denne oppgaven.

Colins Campbells teori om det kultiske miljø ble introdusert på 1970- tallet, etter et ønske om å identifisere et nytt konsept, fritt for de sedvanlige konnotasjonene til begrepet kult- vold, hjernevasking og irrasjonalitet. Campbell beskriver begrepet kult slik:

loosely structured religious group that make few demands on their members and that are often based on belief systems that deviate from the dominant culture (Barkun 2003:25).

Det kultiske miljø ble dermed beskrivelsen på hvor disse kultene oppstod, ettersom de ikke var utbrytergrupper fra et religiøst eller ideologisk system.  Campbell beskrev denne prosessen på følgende måte: ”(…)cults emerge out of a supportive soial and ideological environment(…) called the cultic milieu”. (Barkun 2003:25)

Campbells teori inkluderer i sin beskrivelse av det kultiske miljø alle typer avvikende trossystemer, ikke bare de typiske forbundet med det okkulte[1], i tillegg til praksis relatert til disse.[2] Campbells begrep refererte med andre ord til

”(…)a world of persons, organizations, social interactions, and channels of communication, that makes the cultic milieu a genuine subculture rather than a mere intellectual or religious phenomenon”(Barkun 2003:25),

og som noe som

includes the collectives, institutions, individuals and the media of communication associated with these beliefs. Substantively it includes the worlds of the occult and the magical, of spiritualism and psychic phenomena, of mysticism and new tought, of alien intelligences and lost civilizations, of faith healing and nature cure. This heterogeneous assortment can be regarded, despite its apparent diversity, as constituting a single entity – the entity of the cultic milieu (Partidge 2004: 66).

To kjennetegn for det kultiske miljø som blir viktige i forhold til den videre redegjørelsen av innholdet på nettstedet Nyhetsspeilet.no, er fiendtligheten mot autoritet og miljøets ”unifying tendencies” (Barkun 2003:26), fri flyt av ideer innen det kultiske miljøet og mellom de ulike kultene.

Barkun videreutvikler Campbells teori om det kultiske miljø. Gjennom begrepet stigmatisert kunnskap ((Barkun 2003:26-38), mener Barkun å favne om et bredere spekter enn Campbells begrep evner å gjøre. Med stigmatisert kunnskap mener Barkun

claims to truth that the claimants regard as verified despite the marginalization of those claims by the institutions that conventionally distinguish between knowledge and error(…) (Barkun 2003:26).

Han deler begrepet I fem deler: glemt, erstattet, ignorert, avvist, og undertrykt kunnskap. (Barkun 2003:27) Den siste av dem, undertrykt kunnskap, er kanskje det viktigste elementet i forhold til konspirasjonsteori, som Barkun også interesserer seg særlig for. 

Elementet undertrykt kunnskap gjør seg gjeldende fordi den gruppen deltakerne/tilhengerne av et miljø av typen Barkun beskriver mener står bak en konspirasjon, også menes å bruke egen makt for å opprettholde ignorans, eller dekke over den egentlige sannheten for resten av befolkningen.  I tillegg vil deltakerne eller sympatisørene i et slikt miljø alltid mene at deres oppfattelse av virkeligheten, eller deres kunnskap, der den strider med ortodoksien, alltid vil bli avfeid som feil av de som sitter på makten over hva som er korrekt kunnskap, som for eksempel akademiske institusjoner. (Barkun 2003: 27) Konsekvensen er at all form for stigmatiserende kunnskap blir satt i sammenheng med konspirasjonskomplott.

Barkuns teori om stigmatisert kunnskap komplementeres dermed av at konspirasjonsteorier forklarer hvorfor alle former av stigmatisert kunnskap har blitt marginalisert: konspirasjonen har brukt sin makt til å holde sannheten fra å bli kjent fra befolkningen. (Barkun 2003:27-29)

3.0 Empiri

Den empiriske delen av denne oppgaven vil ta for seg nettstedet Nyhetsspeilet.no.

Først og fremst er det viktig å understreke spekteret de publiserte artiklene på nettstedet representerer: ”Vitenskapen famler fremdeles i mørke”, ”Veikart for den som ønsker å bli opplyst”, ”Svineinfluensaen gjør folk syke og døende”, og ”Avsløring av politiske planer for å avbefolke jorden”. Med et generelt overblikk på nettstedets innhold, er disse titlene svært illustrerende for det som oppfattes som en skepsis ovenfor etablerte sannheter eller oppfatninger. Den utbredte, demonstrative billedbruken er også verdt en kommentar, og illustrerer de samme poengene.

Som nevnt i innledningen er det verdigrunnlaget for nettstedets innhold som i hovedsak vil bli vurdert i denne oppgaven, grunnet den store mengden artikler tilknyttet nettstedet. Man bør kunne anta at artiklene publisert på nettsiden har tilknytning til det grunnleggerne av nettstedet kaller sine paradigmer, og som jeg nå vil gå nærmere inn på.

Nettstedet nyhetsspeilet.no opererer med et tredelt grunnlag for deres oppfatning av verden, med det formål å fremme det de kaller ”en trippeloppvåkning i Skandinavia” (Nyhetsspeilet.no).  De understreker at de henvender seg til individet, ettersom de tror det kollektive samfunn setter begrensninger for individets mulighet til forståelse og frigjøring fra det de kaller ”makrotrendene” (Nyhetsspeilet.no).

Det første av de tre hovedperspektivene som ligger til grunn for innholdet på nettstedet er det de kaller det åndsvitenskapelige perspektiv. De forklarer dette med

(…)en vitenskap som er basert på det erkjennelsesbaserte grunnsyn at tilværelsens primære dimensjon er bevisstheten, ikke materien.” (Nyhetsspeilet.no).

Det blir videre utdypet av bevissthet og materie likevel aldri kan bli fullstendig atskilt, ettersom ”Selv den fineste bevissthetstilstand har en materiell komponent, og selv den groveste fysiske materie har en bevissthetsmessig komponent” (Nyhetsspeilet.no).

Videre i sin forklaring av dette perspektivet henviser de til tre kognitive hovedstadier som gir liv til tre ulike verdensbilder; den før-rasjonelle/instinktive åndelighet som gir et animistisk verdensbilde, den intelligensbasert rasjonalismen, som gir et materialistisk verdensbilde, og en transrasjonell/intuitiv åndelighet som gir et åndsvitenskapelig verdensbilde.

Det andre hovedperspektivet for innholdet på nettstedet er kontakt med ekstraterrestrielle vesener, det som blir referert til som ETV – Intelligente utenomjordiske vesener og utenomjordiske romskip. Det blir hevdet at menneskene er tilknyttet denne type vesener i større grad enn vi selv kan forestille oss, og at kunnskapen om denne kontakten blir undertrykt av den autoritære makt, i dette tilfellet NWO (som forklares senere). Resultatet er at den ikke blir erkjent i den vestlige moderne kultur.

Det siste av de tre hovedperspektivene som inngår i verdigrunnlaget for nettstedet er troen på en New World Order (NWO)- konspirasjon. Konpirasjonen sikter til en dannelse av

en totalitær-autoritær verdensregjering som skal styres av en oligarkisk-aristokratisk elite, der resten av menneskeheten er ment å være dumme og uvitende arbeidsslaver uten egenverdi (Nyhetsspeilet.no).

Det forklares videre at nettstedets standpunkt er at denne konspirasjonen

(…)gjennom hele 1900- tallet har vært den primære og overordnede styringsfaktoren av økonomien, politikken, vitenskapen og kulturen i Vesten (Nyhetsspeilet.no)

Resultatet av dette kaller de ”Det NWO-skapte verdensbildet”(Nyhetsspeilet.no).

4.0 Redegjørelse

I denne delen av oppgaven vil jeg plassere innholdet på nettstedet Nyhetsspeilet innenfor de teoretiske rammene beskrevet i teoridelen.

Både hva gjelder Campbells teori om det kultiske miljø og Barkuns videreførelse av begrepet i form av teorien om stigmatisert kunnskap kan applikeres når i forhold til innholdet på nettstedet Nyhetsspeilet.no. Først vil jeg presentere deler av Campbells begrep som gjør seg spesielt gjeldende i analysen av nettsteder som Nyhetsspeilet.no, og deretter Barkuns operasjonalisering og teoretiske forutsetninger for begrepet stigmatisert kunnskap og hvordan dette kan avspeiles gjennom et nettsted som Nyhetsspeilet.no

Både i forhold til klassifiseringen av det kultiske miljø slik Campbell beskriver det, og dets karakteristika hva gjelder dets verdi- og trosgrunnlag blir interessant i sammenheng med innholdet på Nyhetsspeilet.no. Innholdet på nettstedet og nettstedet som helhet kan lett plasseres innenfor kategorien Campbell skisserer, og som jeg gikk inn på i oppgavens teorikapittel.  Det kan både kalles et avvikende trossystem grunnet sine opposisjonelle holdninger mot etablert kunnskap og systemer. I tillegg kan nettstedet også identifiseres med Campbells forklaring av det kultiske miljø som alle delene assosiert med troen miljøet representerer: kollektivet, institusjonene, individene og mediekanalene. Hva gjelder innholdet på Nyhetsspeilet.no, er dette tydelig. Siden henvender seg uttalt til individet, men det er et kollektiv som står bak innholdet. Siden er i seg selv et tydelig kommunikasjonsmiddel som når ut til mange. Mulighetene mediet internett gir vil jeg gå nærmere inn på senere i denne redegjørelsen.

Videre peker Campbell på det kultiske miljøets “unifying tendencies” (Barkun 2003:26), altså fri fly av ideer og informasjon i miljøet. Dette er også svært tydelig hva gjelder innholdet på Nyhetsspeilet.no. Med internett som media for videreformidling blir denne spredte informasjonen og den frie flyten ikke kun begrenset til de direkte medlemmene i miljøet, men også gjort tilgjengelige for et bredere publikum, ettersom internett i aller høyeste grad er et offentlig medium.

Samtidig som disse samlende tendensene refererer til den frie flyten av ideer henviser den også til disse ideenes samlende effekt for det kultiske miljøet som helhet. I forhold til innholdet og verdigrunnlaget for Nyhetsspeilet.no kan man si at det er de tre grunnleggende perspektivene som har denne samlende funksjonen. Disse tre perspektivene, som danner verdigrunnlaget for innholdet på siden, må derfor ansees å være bakenforliggende i materialet publisert på siden- og dermed også paraplyen for den store mengden og variasjonen som finnes i innholdet.

Videre er det interessant å se på Barkuns begrep stigmatisert kunnskap i forhold til innholdet på Nyhetsspeilet.no. Av de fem undergruppene skissert i oppgavens teorikapittel er det særlig den kategorien som omhandler om undertrykt kunnskap, og også dermed den videre sammenhengen med konspirasjoner som er mest tydelig i omgang med innholdet og bakgrunnen for nettstedet. Barkun nevner som eksempler viten om UFO-er og hemmeligholdte kreftkurer. Alt på nettstedet Nyhetsspeilet.no, vitner om det samme. Jamfør overskriftene jeg innledet denne delen av oppgaven med, ser man klart og tydelig at artikkelforfatterne mener en mengde informasjon blir tilbakeholdt fra flertallet.

Videre er sitater som ”Når det kommer til det store verdensorden agendaet, er det klart at norske media forskjellsbehandler fascisme og favoriserer skurker og banditter”, hentet fra artikkelen ”Norske medier vil ikke vise deg G20-opprøret”, og ”Hemmelige etterretningstjenester med den amerikanske CIA (Central Intelligence Agency) i spissen har i hele sin historie vært involvert i mind control-eksperimenter på mennesker”, hentet fra artikkelen ”Mind Control i praksis” tydelige eksempler på bevisst tilbakeholdelse av informasjon og forsøk på å kontrollere og lure menneskeheten til å tro på det fiktive og konstruerte verdensbilde de vil ha oss til å tro på.

Troen på en New World Order (NWO) som styrer verden, er også et godt eksempel på hva Barkun kaller stigmatisert kunnskap. Både kategoriene ignorert, avvist og undertrykt kunnskap kan sies å gripe om denne påstanden. Ignoreringen av såkalte informasjon og kunnskap fra” lav-prestisje grupper” (Barkun 2003:27), kan sies å gjøre seg gjeldende i forhold til innholdet på nettstedet, ettersom denne typen ideer ofte blir sett på som ”tull” eller til og med ”galskap”, fra de fleste andre som ikke deler deres syn, og blir derfor heller ikke tatt på alvor.

I tillegg kan kategorien «avvist kunnskap» være et nyttig redskap for å identifisere påstanden om NWO, rett og slett fordi det blankt blir avfeid fra resten av verden som feilaktig informasjon. Den kategorien som kanskje gjør seg mest gjeldende, som tidligere nevnt, i sammenheng med nettstedet Nyhetsspeilet.no, er det som tar for seg undertrykt kunnskap. Her er også sammenhengen med NWO et illustrerende eksempel, og tar kategorien på kornet, i det NWO ifølge Nyhetsspeilet.no bevisst tilbakeholder og undertrykker kunnskap:

Det karakteristiske ved de nyheter som de Establishment-styrte media presenterer for folket, er at de øverste årsaksleddene (virksomheten til oligarkene i Vesten) er utelatt. Selve nyhets­bildet er derfor preget av ”ormeperspektivet”: Korte reportasjer fra virkningsplanet der et utvalg samfunns­symptomer forklares med et annet utvalg samfunnssymptomer. Nyhetene gir inntrykk av at nasjonenes presidenter og statsministere representerer den øverste makten. Når det en sjelden gang kommer en avslørende reportasje om hva som foregår på de øverste årsaksplanene, blir disse reportasjer umiddelbart avvist i de Establishment-styrte media som ”elleville konspirasjons­teorier (Nyhetsspeilet.no).

Derfor blir også fiendtlighet mot autoritære systemer et kjennetegn på denne type miljø, og også på nettstedet Nyhetsspeilet.no, fordi enhver allmenn godkjent ”sannhet” alltid vil være falsk av natur fordi den er allment akseptert og dermed også et ledd i NWOs plan om å føre menneskeheten bak lyset. ”The cultic milieu is by nature hostile to authority because no single institution within the milieu has the authority to prescribe beliefs and practices for those within it” (Barkun 2003:25).

Til slutt vil jeg referere til et par punkter Barkun nevner som tilstedeværende forutsetninger tilstedeværende for at et slikt miljø eller trossystem skal kunne blomstre.

Den mest interessante, er forutsetningen om en lett tilgang til materiale. I forhold til en informasjonskanal som internettstedet Nyhetsspeilet.no er, er dette et viktig punkt. Internett er, som Barkun beskriver (Barkun 2003:18), det første stedet hvor informasjon kan flyte fritt uten grenser og i alle fall til dels uten filter, og selv om det i mange autoritære samfunn har blitt gjort forsøk på å kontrollere informasjonsstrømmen også her, vet vi at det er vanskelig.  Man ser eksempler på dette også her i den demokratiske vestlige verden, hvor piratvirksomhetssider og diverse typer reklame har blitt forsøkt blokkert uten hell. Den lette tilgangen, og den svært vellykkede kommunikasjonskanalen som internett har vist seg å være, gjør både spredningen av informasjon og kontakten mellom deltakere og sympatisører for ideer og verdisyn av den typen Nyhetsspeilet eksempelvis representerer, enkel og ikke minst svært rask. Dette gjør også at denne typen miljøer er ”(…)constantly growing and changing(…)” (Partridge 2004: 66)

5.0 Avslutning

Denne oppgaven har tatt for seg innholdet og bakgrunnen for nettstedet Nyhetsspeilet.no, og redegjort for dette i forhold til relevant teori om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap, hovedsakelig hentet fra Campbell og Barkun. Målet var å se hvordan Campbells teori om det kultiske miljø, og Barkuns teori om stigmatisert kunnskap kunne tolkes i forhold til materialet på nettstedet.

De viktigste punktene i redegjørelsen var på den ene siden grunnlaget internett som medium gir for en spredning og utbredelse av et miljø, gruppe eller bevegelse av typen som er ansvarlige for Nyhetsspeilet.nos innhold. Ettersom internett tilbyr enorme mengder informasjon svært lett tilgjengelig, i tillegg til å være en ny arena for rask og presis kommunikasjon, har internett uten tvil vært svært viktig for den økte oppmerksomheten rundt denne typen ideer.

Begrepene det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap var begreper at de to tidvis viste seg å gli over i hverandre, ikke overraskende ettersom Barkuns teori om stigmatisert kunnskap kan sees som en videreførelse eller en slags presisering av Campbells teori om det kultiske miljø. I denne oppgaven fant jeg det hensiktsmessig å bruke de to til å forklare litt forskjellige fenomener, eller sider av oppgaven.

Teorien om det kultiske miljø fungerte i denne oppgaven i hovedsak som en beskrivelse av typen miljø ideer og konspirasjonsteorier oppstår i, og hvordan disse miljøene oppstår, dannes og eksisteres, og forutsetningene for dette. Barkuns teori om stigmatisert kunnskap var svært nyttig i arbeidet med å klassifisere og kategorisere informasjonsmengden og verdigrunnlaget på nettsiden. Oppsummert var kanskje delen undertrykt kunnskap av begrepet den som var mest fremtredende i møtet med innholdet på Nyhetsspeilet.no. En rød tråd i den store, og varierende mengden materiale var nettopp at samfunnet blir ført bak lyset og at kunnskap og informasjon og hva som virkelig foregår blir tilbakeholdt fra en ondsinnet makt som styrer verden, ifølge Nyhetsspeilet.no, bedre kjent som New World Order (NWO).

Litteratur

Barkun, Michael (2003) A Culture of Conspiracy, Apocalyptic Visions in Contemporary America. London, England. University of California Press.

Storey, John 2003. Cultural Studies and the Study of Popular Culture. 2nd. Ed. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Partridge, Christopher (2004) The Re-Enchantment of the West – Volume 1. London, England. T&T Clark International

www.nyhetsspeilet.no, diverse forfattere (Lest i perioden: 13.09. 09 – 05.10.09)


[1] Som for eksempel esoterisme, teosofi, mystisisme, New Age, paganisme etc. (Partridge 2004:68).

[2] Partridges definisjon av det okkulte, “describes the contemporary alternative religious milieu In the West”, ligner også mye på Campbells definisjon av det kultiske miljø.(Partridge 2004:67)