Jeg ser en ny møtetung uke i møte. Og begynner den med å fortsette å la studentene gjesteblogge øvingsoppgavene sine om Nyhetsspeilet i lys av sosiologisk teori. Og etter at alle de tre første til å hopp i det var damer har nå også et par hankjønn meldt sin ankomst i bunken.

Først av dem er Jan Even Åsli, som også tilføyer noen nye grep til analysen. Han går nemlig ikke bare mer konkret inn på innhold, men integrerer også hvordan nettmediets kommentarer bidrar på interessante vis. Det sosiale ved et nettmedium og idéutviklingen som resultat av det, får dermed et lite blikk også.

Enjoy!

Innledning

Nyhetsspeilet.no er et sted hvor et vidt spekter av teorier, meninger og syn møtes. Alt sammen plantet godt utenfor mainstreamkulturen. Her skal jeg gjøre rede for noe av innholdet (”overblikk”) i forhold til teorier om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap. Først og fremst vil jeg gjøre rede for hva i hovedsak disse teoriene innebærer. Deretter skal jeg sette fokus på nettstedet og finne aspekter som kan diskuteres opp mot dette. Nyhetsspeilet.no er veldig konspirasjonsbasert i sitt innhold, og det vil vises i oppgaven også. Jeg vil bruke eksempler, men i all hovedsak gjøre rede for generelle trekk. Jeg bruker en del engelske ord og begrep da norske alternativer ikke alltid er tilfredsstillende.

Det kultiske miljø

Det finnes en sfære der alle slags teorier og ideer av det slaget vi beskjeftiger oss med her, har en viss grad av grobunn – det er dette vi kaller det kultiske miljø. Begrepet er utviklet av sosiologen Colin Campbell, og er svært nyttig i studier av nyreligiøsitet og konspirasjonsteorier.

I følge Campbell er en kult en løst strukturert religiøs gruppe, der man har få krav til sine medlemmer og som har en tro som avviker fra den dominerende kulturen. Kulter fødes og dør, men de springer ut av et støttende sosialt og ideologisk nettverk, nemlig det kultiske miljø; hvori kulturelle avvik florerer, i de fleste former og fasonger (Campbell 1972). Dette er et flytende miljø, som nok kan skifte både form og størrelse, men som alltid er der. Her finner vi alt fra den løst interesserte til den mest intenst troende. ”Alle avvikende trossystem” vil ikke bare si de av okkult karakter, men også fenomener som healing og alternativ medisin, for ikke å snakke om UFO-entusiaster:

”There is, in other words, a world of persons, organizations, social interactions, and channels of communication that makes the cultic milieu a genuine subculture rather than a mer intellectual or religious phenomenon.” (Barkun 2003: 25)

Variasjonen er stor; så også mulighetene. Dette vil vi se ut i fra innholdet på nyhetsspeilet.no.

Michael Barkun beskriver også en skeptisk, ja, heller fiendtlig holdning til autoriteter, noe som også vil bli synlig i denne oppgaven. I det kultiske miljø vil vi finne at normative institusjoner blir sett på som løgnere nesten uten unntak, bevisst eller ubevisst. Det finnes heller ikke noe autoritært organ av noe slag innad i miljøet. Videre farer ideer fra én side av miljøet til en annen veldig enkelt, uavhengig av ens eget felt, for innad er man generelt ganske mottagelig for andres ideer (i kontrast til den dominerende kulturen utenfor). Andres arbeid i andre felt støttes gjerne opp om i de samme nettverkene, og slik møtes ideer og teorier som kanskje i utgangspunktet kan virke urelaterte og til og med motstridende (Barkun 2003: 25).

Stigmatisert kunnskap

Barkun beskriver stigmatisert kunnskap som kunnskap lagt fram som sannhet av enkeltindivider og marginale grupper, til tross for avvisning hos de konvensjonelle institusjonene. Han deler denne kunnskapen i fem forskjellige typer:

Sistnevnte, som vi trygt kan oversette til undertrykt kunnskap, har en tendens til å overstyre de andre (i hvert fall i denne sammenhengen), da denne er en elementær del av et konspiratorisk verdensbilde.

Den stigmatiserte kunnskapen kan være, for eksempel, mottatt fra et åndelig vesen gjennom et menneskelig medium, og baserer seg sådan fullstendig på tro, men det finnes betydelige mengder som har et tilsynelatende empirisk grunnlag, der mottakeren oppfordres til å teste påstanden(e) på egen hånd.  Dette ser vi også på Nyhetsspeilet flere steder. Det faktum at denne kunnskapen er blitt stigmatisert, blir ofte i seg selv sett på som en indikator på sannhet i disse miljøene. I tillegg prøver man gjerne å etterligne akademisk form og stil så langt det lar seg gjøre for å oppnå størst mulig troverdighet:

At the same time that stigmatization is employed as a virtual guarantee of truth, the literature of stigmatized knowledge enthusiastically mimics mainstream scholarship. It does so by appropriating the apparatus of scholarship in the form of elaborate citations and bibliographies. (Barkun 2003: 28)

Nyhetsspeilet.no

Allerede ved første øyekast blir det klart at nettstedet nyhetsspeilet.no passer godt satt i sammenheng med disse konseptene. De tre hovedkategoriene artiklene og tekstene er inndelt i, nemlig ”Samfunn”, ”Åndsvitenskap” og ”Kosmos”, er det første leseren møter, og det blir etter relativt kort tid klart at et vidt spekter av alternative tema dekkes her. Fra svineinfluensa, giftige vaksiner og chemtrails, via ondsinnede frimurere, jøder og illuminati, til UFO’er, aliens og reptilian shapeshifters.

Og det er mye imellom. Michael Barkun skriver om det kultiske miljø:

“Ideas migrate easily from one part of the milieu to another, their movement facilitated by both a general receptivity to the unorthodox and communication system of publications, meetings, and (more recently) interlinked Web sites.” (Barkun 2003: 26)

En side som Nyhetsspeilet er nok nettopp et slikt sted, som fungerer som bindeledd; bidrar til at ulike ideer spres, og at de interessertes horisont utvides. Alle de gangene jeg har besøkt siden har det vært et sted mellom 50 og 100 lesere online, og vi må anta at de fleste av disse beveger seg innenfor det kultiske miljø, slik som vi kategoriserer det. Disse kan velge og vrake i det store utvalget av artikler, og sjansen er stor for at de finner nye tema som fenger, i tillegg til det de kanskje opprinnelig søkte etter.

Hvordan kan teorier og tema som i utgangspunktet virker fjerne fra hverandre, finne ”common ground” i et sted som Nyhetsspeilet?

Noe av det som i størst grad skaper (en følelse av) fellesskap i det kultiske miljø, er i følge Campbell det faktum at det meste avviker fra ortodoksien. Sammen må grupper, ”spokepersons” og andre representanter for ulike ideer kjempe for ytringsfriheten, og samtidig angripe det bestående. Dette skaper en gjensidig støttende og sympatisk holdning til hverandre blant avvikerne. ”Syncretization is then further facilitated and re-inforced by the over-lapping communication structures which prevail within the milieu.” (Campbell 1972: 123)

Campbell slo fast dette lenge før internettets tid, men denne overlappende kommunikasjonsstrukturen fremstår som enda tydeligere i dag, og det kommer veldig godt til syne på nyhetsspeilet.no. Både artikkelforfatterne selv og leserne som kommentatorer ser ut til å ha et sammensatt verdensbilde der en rekke konspirasjonsteorier danner grunnlaget for hvordan hendelser eller fenomener tolkes. Kritiske kommentarer blir, når de en sjelden gang dukker opp, gjerne møtt med en mur av ufalsifiserbare motargumenter, noe som i følge Barkun er et typisk trekk ved konspirasjonsbaserte miljø. (Barkun 2003)

Dette går direkte over i bruken av stigmatisert kunnskap. Påstander av denne typen er ofte ufalsifiserbare, nettopp fordi denne kunnskapen er stigmatisert av ortodoksien. Du er sannsynligvis enten en del av eller tungt påvirket (kanskje til og med hjernevasket) av konspirasjonen, om du skulle motsi noe av dette. Dette går såpass langt at selve stigmatiseringen ofte blir sett på som bevis for påstandens sannhet i seg selv. Noen eller noe vil holde den virkelige sannheten skjult for allmennheten. Hvorfor ellers stigmatisere noe som helst?

Situasjonen er da plutselig snudd på hodet; stigmatisering i det kultiske miljø skaper troverdighet i stedet for tvil (som ellers ville vært naturlig). Når vi setter oss inn i denne tankegangen blir det enklere å forstå hvordan så mange uvanlige tanker og ideer kan støttes og oppmuntres på nyhetsspeilet.no, og hvordan disse kan florere så fritt om hverandre. Denne typen kunnskap blir nemlig ansett å være mye nærmere ”sannheten” enn det man får servert gjennom mer ortodokse kanaler. Vi må anta at denne typen holdning stikker dypt hos veldig mange av Nyhetsspeilets faste lesere, og at dette gir ellers ganske tvilsomme teorier merkbart større troverdighet.

Nyhetsspeilet tilbyr støtte, inspirasjon og en rekke veier videre for sannhetssøkere; de som søker en sannhet utenfor det ortodokse. Som de sier selv: ”Nyhetsspeilets ambisjon er å bidra til en kulturell oppvåkning som setter enhver borger i fokus. Les gjerne alle våre artikler, men finn din egen sannhet!” (http://www.nyhetsspeilet.no/om) Dette er en elementær faktor i Campbells teori om det kultiske miljø, og om institusjonene som finnes her sier han: ”(…) they are organizations for ’seekers’, offering aid, support, facilities and a form of fellowship to those in search of truth.” (Campbell 1972: 127)

Vi kan se på Nyhetsspeilet som en «institusjon» i det kultiske miljø (selv om det er basert på internett) fungerende som et nettverk for sannhetssøkere, der en rekke fragmenter av mulig sannhet presenteres. Herifra står leseren fritt til å velge og vrake blant tanker, teorier og ideer, for så å konstruere sitt eget verdensbilde, eller sannhet om man vil. Det er jo nettopp dette Nyhetsspeilet selv oppfordrer til. Med ”finn din egen sannhet”-erklæringen forsikres det også om at Nyhetsspeilet ikke forfekter noen gitt sannhet, og vi kan se dette som en slags utydeliggjøring av rammene for sidens innhold.

Det kan se ut til at man med denne vinklingen indirekte fraskriver seg ansvaret for et sannferdig innhold – du skal jo selv finne din egen sannhet. Dette er et utsagn som mest sannsynlig vil virke positivt på leseren, og spesielt om leseren tilhører det kultiske miljø, hvor denne typen individualisme er meget høyt verdsatt – frihet til å velge og frihet til å tolke – og som på samme tid legger et noe mindre press på forfatterne og deres rolle i opplysningen av sannhetssøkerne.

I konstruksjonen av egne sannheter blandes en rekke ulike konspirasjonsteorier i en suppe med en tilsynelatende uendelig mengde ingredienser. Dette ser vi hos både forfattere og kommentatorer på Nyhetspeilet. Etter å ha lest et større antall artikler med tilhørende kommentarer har jeg sett mange sprikende sammensetninger, men i alt kaoset kan det også se ut som om dette møtestedet skaper nye fastere retninger av konspiratoriske verdensbilder.

Når en teori blir nevnt mange nok ganger skaper dette en slags legitimering av påstanden, noe Barkun (2003) også nevner. Dette fører til at teoretikerne begynner å legge eldre teorier som grunnlag for å sette nye tilkommende teorier i sammenheng, og det blir etter hvert vanskelig å spore trådene tilbake til teorienes opprinnelige opphav. ”Vil Folkehelsa microchippe oss på ordre fra Rockefellerne?” spør ”Hans Gaarder” i en kommentar på Dan-Henning Slettevoldens artikkel ”HPV-vaksinen: et risikabelt eksperiment?” (Gaarder 2009)

Artikkelen i seg selv er ikke av de mest ekstreme i vår sammenheng, men mer en kritisk kommentar på HPV-vaksinen skrevet av en bekymret familiefar som peker på usikkerhet rundt langsiktige virkninger og kommersielle interesser innenfor legeindustrien. ”Hans Gaarder” drar et stykke ned i kommentar-feltet Slettevoldens poeng direkte inn i en dypere konspiratorisk sammenheng, åpenbart basert på sin egen oppfatning av verden. ”Otto” påstår også rimelig direkte at ”Nazister står bak, konfirmert.” Han viser til ”mange dokumenter og dokumentarer som omhandler den såkalte new world order” (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/hpv-vaksinen-et-risikabelt-eksperiment) for å underbygge denne påstanden.

Disse eksemplene viser litt av hvordan ideer og teorier i rasende fart kan spres og approprieres i det kultiske miljø. Nyhetsspeilet er et knytepunkt av relativt lokal karakter, og vi kan tenke oss hvordan konsepter kan fare langt av gårde og utvikles i alle tenkelige retninger i en større sammenheng.

Dan-Henning Slettevoldens vaksine-artikkel hører til noe av det mer nøkterne vi kan lese på nyhetsspeilet.no. På den andre siden kan vi for eksempel dra frem J. Johansens artikkel ”Illuminati drepte Michael Jackson”. (Johansen 2009) Disse to ser på overflaten ikke ut til å ha noe som helst til felles, og viser variasjonen og mangfoldet i det kultiske miljø. Begge viser også til ulike former for stigmatisert kunnskap. Slettevolden hinter mot tilbakeholdt kunnskap om virkninger blant menneskene bak vaksinen, mens Johansens tilnærming består av en påstått kunnskap om virkeligheten av nærmest episk karakter: ”Hva vi står ovenfor er ene og alene denne kampen mellom Guds Utvalgte Folk og ondskapens krefter i verden aka satans agentur.” (Johansen 2009) Til tross for artiklenes store ulikheter blir de lest, tolket og fordøyd av hundrevis av de samme menneskene som frekventerer Nyhetsspeilet på fast basis, og er nok et eksempel på hvordan Campbells kultiske miljø fungerer i vår sammenheng.

Avslutning

I denne oppgaven har jeg gjort rede for teoriene om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap ut i fra kilder i pensumlitteraturen. Deretter gjorde jeg rede for innholdet på Nyhetsspeilet med disse i fokus, både i generelle trekk og med et par eksempler. Alt i alt er Campbells teori om det kultiske miljø veldig nyttig når man ser på nyhetsspeilet.no. Her finner vi et vidt spekter av teorier og konsepter lagt frem av en rekke ulike forfattere med ulik bakgrunn og syn på verden, men som støtter opp om hverandre og kanskje utvikler hverandres konsepter videre.

På Nyhetsspeilet er det frodig grobunn for alternativer som strider med ortodoksien; det er på mange måter et lite kultisk miljø i seg selv, og videre en institusjon i det kultiske miljø i større forstand. Den stigmatiserte kunnskapen spiller også en viktig rolle, for det blir nemlig tatt utgangspunkt i denne typen kunnskap veldig ofte, og man må helt klart være mottagelig i den forstand at man må være villig til å godta stigmatisert kunnskap som grunnlag for mye av det som presenteres. Ulike former for stigmatisert kunnskap bør med andre ord være inkorporert i ditt verdensbilde om du skal kunne ta store deler av Nyhetsspeilets innhold på alvor.

Litteratur

Barkun, Michael. 2003. A Culture of Conspiracy – Apocalyptic Visions in Contemporary America. California: University of California Press.

Campbell, Colin. 1972. “The Cult, Cultic Milieu and Secularization”. A Sociological Yearbook of Religion in Britain 5, 119-136. London: SCM Press.

Johansen, Jarle. 2009. Illuminati drepte Michael Jackson. http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/illuminati-drepte-michael-jackson (04.09.2009)

Slettevolden, Dan-Henning. 2009. HPV-vaksinen: et risikabelt eksperiment? http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/hpv-vaksinen-et-risikabelt-eksperiment (02.10.2009)