Etter nok en dag med møter sitter jeg med forberedelser til semesterets siste forelesning. Forøvrig om dommedag og kollektive selvmord. Med empiriske eksempler, noe som ser ut til å egentlig kreve to-tre ganger mer enn den dobbelttimen jeg har til rådighet dette semesteret.

Men nok om det. Poenget er at jeg ikke har noe eget å si, annet enn å ønske Pernille («Pippi») Nylehn hjertelig velkommen som medblogger her med en strålende førstepost, og si at neste (siste?) dame ut (hvor er mannfolka?) med årets studentøving på kurset mitt om samtidsreligion og konspirasjonskultur er Solveig Nordbø. Jeg ser frem til eksamensbesvarelsene etter oppgavene de får på fredag…

Enjoy!

Innledning
De fleste av oss har et forhold til aliens, det utenomjordiske og diverse konspirasjonsteorier, for eksempel om JFK-attentatet eller 9/11. I konspirasjonsteorienes verden er alt mulig, og ingenting er tilfeldig. På hjemmesiden til Rolf Kenneth Myhre finner vi en del teorier rundt både UFOer, medisin, konspirasjoner med sikte på verdensherredømme og mye annet. I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for en liten, men svært kompleks del av innholdet på hans nettside og knytte dette opp mot teorier hentet fra Michael Barkuns bok A Culture of Conspiracy (2006).

Rolf Kenneth Myhre publiserer også sine artikler på Nyhetsspeilet, noe som gjør det naturlig å trekke inn informasjon fra deres nettside nyhetsspeilet.no enkelte steder. For å kunne konkretisere og definere den informasjonen som formidles på rolfkenneth.no bedre, vil jeg ta i bruk Michael Barkuns begrep stigmatzed knowledge og dets fem underkategorier; glemt kunnskap, fortrengt kunnskap, ignorert kunnskap, avvist kunnskap og undertrykt kunnskap (Barkun 2006:27). Videre vil jeg gjøre rede for to temaer på rolfkenneth.no sett i lys av de forskjellige kunnskapsbegrepene presentert ovenfor. Jeg velger å vektlegge temaene ET, ETV (ET/V) og New World Order (NWO). Opp gjennom tiden har det oppstått en interaksjon mellom ET/V og NWO, noe både Myhre og Nyhetsspeilet (2010) legger til grunn i sine teorier om ET/V. Også Barkun (2006) underbygger denne interaksjonen, noe jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven.

Men før jeg tar fatt på den biten, vil jeg først gi et innblikk i hva konspirasjonsteorier er, og hvor de kommer fra. Stormen av konspirasjonsteorier som oppsto i kjølvannet av 9.september 2001 kan forklares på en av to måter, ifølge Barkun; enten som en reaksjon på en krise fra et folk i sjokk, eller som en indikator på at det finnes en rekke subkulturer langt utenfor mainstreamen. Disse subkulturene ble etter 9/11 mer og mer synlige, og de har også hatt en viss innflytelse på amerikansk kultur og hverdagsliv. Essensen av konspirasjonsteorier ligger i å forsøk på å fremheve og forklare ondskap. Resultatet er et verdenssyn som trekker et skarpt skille mellom “godt” og “ondt” (Barkun 2006:3). Innbakt i dette verdenssynet ligger tre prinsipper, som tilsynelatende er å finne i alle konspirasjonsteorier:

1) Ingenting er tilfeldig – alt har en intensjon ved seg, ulykker og tilfeldigheter eksisterer ikke.

2) Ingenting er slik det fremstår – konspiratørene bruker forkledninger til å skjule sine virkelige identiteter, derfor er ikke et uskyldig utseende noen garanti for at det ligger en vennlig intensjon bak.

3) Alt har en sammenheng – i og med at ulykker er ikke-eksisterende (som det framgår av punkt 1), er det mønster i alt, selvom dette er skjult for allmennheten.

Videre deler Barkun konspirasjonsteorier som sådan inn i tre stigende breddekategorier (Barkun 2006:6):
Hendelseskonspirasjoner – en konspirasjon som skal stå ansvarlig for en enkeltstående hendelse eller hendelsesrekke med fokus på ett mål, eksempelvis Kennedy-attentatet.

Systemiske konspirasjonsteorier – har storstilte, men skiftende mål – tar ofte sikte på kontroll over et land, verdensdel eller hele verden. Kraften bak er en enkelt, ond organisasjon hvis mål er å infiltrere og velte eksisterende institusjoner. Eksempler på denne typen konspirasjonsteorier er angivelige komplott blant jøder eller i den katolske kirke.

Til slutt finner vi superkonspirasjoner – flere konspirasjoner bundet sammen i et hierarki, en blanding av de to ovenstående. Distansert, ond drivkraft bak det hele som manipulerer resten av aktørene. Denne typen konspirasjonsteori kommer jeg tilbake til i hoveddelen.

Stigmatisert kunnskap
Ifølge Barkun er begrepet stigmatized knowledge eller stigmatisert kunnskap et bindeledd i alle konspirasjonsteorier – den felles troen på at onde, skjulte makter kontrollerer menneskeheten. Han definerer begrepet slik: “Claims to truth that the claimants regard as verified despite the marginalization of those claims by the institutions that conventionally distinguish between knowledge and error – universities, communities of scientific researches, and the like” (Barkun 2006, s. 26).  

Slik vi her kan forstå Barkun, er det de til en hver tid gjeldende institusjoner som definerer “rett” og “gal” kunnskap. Hvilke institusjoner dette er, varierer selvfølgelig med tid og sted, og i dagens samfunn vil det i de fleste kulturer være universiteter og ekspertsystemer, mens det for eksempel er mulig å se for seg at det før opplysningstiden i stor grad var religiøse organisasjoner, slik som kirken som hadde monopol på kunnskap. Stigmatisert kunnskap blir definert som kunnskap som av enkelte forfektes som sann på tross av at gjeldende kunnskapsinstitusjoner har definert den som gal. Men siden institusjoner på bakkenivå, altså organisasjonen som påtar seg den institusjonelle rollen, som nevnt er relative, vil også bedømmelsen deres være sådan. Her ligger et naturlig utgangspunkt for uenigheter mellom for eksempel Rolf Kenneth Myhre og den etablerte vitenskapen.

Som nevnt innledningsvis vil jeg ta i bruk Barkuns (2006) fem kunnskapsdefinisjoner for å analysere den informasjonen som formidles på rolfkenneth.no. Disse definisjonene er alle en del av paraplybegrepet stigmatisert kunnskap. Det første av disse fem kalles glemt kunnskap; kunnskap som angivelig har vært kjent for allmennheten, men som gikk tapt for eksempel ved et brudd i lenken av overføring. Eksempelvis påstått kunnskap fra den mytiske sivilisasjonen Atlantis. I neste ledd finner vi kunnskap som en gang var allment akseptert, for eksempel alkymi og astrologi, men som ble falsifisert av nyere teorier som ble ansett som mer legitime. Denne formen for kunnskap blir av Barkun betegnet som fortrengt kunnskap. Et eksempel på denne typen kunnskap finner vi hos Myhre, i det han kaller “åndsvitenskap”, en vitenskapelig retning han mener ble støtt ut av “det materialistiske verdensbilde”.

Ignorert kunnskap er kunnskap som alltid vil være kjent i visse samfunnslag og sosiale grupper, men som ikke blir anerkjent utenfor disse spesifikke gruppene. Eksempelvis folkemedisin og voodoo (Barkun 2006:27).

Når det snakkes om avvist kunnskap mener Barkun kunnskap som eksplisitt blir avvist av det akademiske miljø og omverdenen, som bortføringer og besøk av utenomjordiske vesener. Kunnskap som av forfekterne påstås å være sann, men som likevel blir holdt skjult fra allmennheten av institusjoner som frykter konsekvensene av at “realiteten” blir avslørt, er det Barkun (2006:27) betegner som undertrykt kunnskap. Eksempler på slik kunnskap kan også være undertrykt medisinsk kunnskap, slik som kurer for kreft og avslørende opplysninger om globale konspirasjoner som teoriene om New World Order.

NWO (New World Order)
New World Order-teorier hevder at både fortidige og nåtidige hendelser må ansees som effekten av handlingene til en uhyre mektig, men hemmelig gruppe som ønsker å kontrollere verden (Barkun 2006:39).

Utviklingen av NWO-teorier bygger på ideer fra to forskjellige retninger, som etterhvert smeltet sammen til en. Disse to er millenaristisk kristendom, med opphav i fundamentalistisk protestantisme. Denne retningen baserte seg på teorier rundt dommedagen, da Antikrist til slutt ville ta over verden. Den andre, sekulære retningen, baserte seg på en teori om flere hemmelige ordener som sammen skulle ta over verden – opprettelsen av en ny verdensorden.  

I grove trekk hevdet NWO-teoretikerne å kunne sette alle hendelser inn i ett scenario, der en gjennomgående ond og hensynsløs hemmelig organisasjon higet etter verdensherredømme. Denne teorien appellerte altså både til kristne og sekulære. Det foregikk en videreutvikling av NWO-teoriene utover 1990-tallet, og de ble mer og mer detaljerte. Man begynte å se etter bakmennene, og etterhvert kunne teoretikerne opplyse både om identiteten til det enkelte medlem av NWO-bevegelesn og hvilke midler de var villige til å ta i bruk for å komme i besittelse av makt og bekjempe sine motstandere. Denne jakten på identitetene i NWO har delt seg i en moderat tilnærming, der en enkelt organisasjon står bak konspirasjonen, og en ambisiøs tilnærming, der man anklager en rekke organiserte nettverk satt i sammenheng med hverandre for å stå bak en global konspirasjon. Sistnevnte faller innunder Barkuns kategori superkonspirasjoner: konspiratoriske konstruksjoner der flere konspirasjoner blir knyttet til hverandre i et hierarki. På toppen sitter en skjult, men mektig hovedaktør som manipulerer mindre konspiratører. Disse hovedaktørene faller nesten alltid innenfor konspirasjoner av type 1, grupper hvis identitet så vel som aktiviteter er skjult (Barkun 2006:6) Rolf Kenneth Myhre og Nyhetsspeilet stiller seg bak den ambisiøse tilnærmingen, i hvert fall hvis man tar utgangspunkt i følgende sitat fra deres grunnsyn:

“Med ”NWO-konspirasjonen” sikter vi til den spesifikke konspirasjonen som Rothschild-dynastiet innledet i Europa tidlig på 1800-tallet, og som i USA ble dominert av Rockefeller-dynastiet siden slutten av 1800-tallet, og som gjennom hele 1900-tallet har vært dominert av disse to familiedynastiene som både har samarbeidet og konkurrert med hverandre. Målet har hele tiden vært dannelsen av en totalitær-autoritær verdensregjering som skal styres av en oligarkisk-aristokratisk elite, der resten av menneskeheten er ment å være dumme og uvitende arbeidsslaver uten egenverdi (oligarki: fåmannsvelde som ofte virker i det skjulte bak Staten)” (Nyhetsspeilet 2010, og Myhre 2009).

Her kan man altså lese at det tas sikte på en sammensvergelse, i likhet med de fleste andre forståelser av NWO-bevegelsen. Det er likevel verdt å merke seg at det helhetlige bildet av rolfkenneth.no gir seg utfall i å være en superkonspirasjon. Den moderate tilnærmingen til konspirasjonsteorier tar utgangspunkt i en eller to definerte grupper, hvis enkelte medlemmer er identifiserbare. Oftest utgjør de utvalgte gruppene en elite, som i Barkuns (2006:66) eksempel, der eliten består av the Council on Foreign Relations og the Trilateral Comission, bevegelser som begge har Rockefeller-familien på medlemslistene.  Disse dukker også opp i sitatet ovenfor, der Myhre nevner både Rockefeller- og Rotschild-dynastiene som viktige aktører i NWO-bevegelsen.

ET og ETV
Ifølge Nyhetsspeilet (2010) er ET (Extra Terrestrials)  per definisjon “Intelligente utenomjordiske vesener”, mens ETV (Extra Terrsetrial Vehicles) er “Utenomjordiske romskip”. I sin introduksjonsartikkel til ET/V-tematikken, definerer Rolf Kenneth ET og ETV slik:

“ET/V-emnet kan sies å omfavne vår direkte erfaring med og kunnskap om utenomjordiske intelligente vesener (ET’er), deres romskip (ETV’er) og andre artefakter, hovedsakelig her på Jorden og i vårt solsystem, fortrinnsvis på Månen og Mars. Den overordnete konklusjon av all vår erfaring så langt er at vi er knyttet til et mangfold av ET-arter og ET-grupper i fortid, nåtid og fremtid, i langt større grad enn vi er istand til å forestille oss. Denne tilknytningen er der enten vår vestlige moderne kultur erkjenner den eller ikke, enten vårt samfunn tillater befolkningen å vite om den eller ikke. (Rolf Kenneth 2009)”

Videre argumenterer Myhre for et sammenfattende studie av ET/V-konseptet og NWO-kabalen for å fullt ut å kunne forstå ET/V-konseptet. Han mener at vårt “materialistiske verdensbilde” hindrer aksepten av ET/V, og at NWO står bak opprettholdelsen av det materialistiske verdensbildet som det eneste rette (Myhre 2009).

Ifølge Barkun (2006) begynte UFO-bevegelsen å adoptere NWO-teoriene på 80-tallet, og på slutten av tiåret hadde disse teoriene fått egne bein å gå på innad i UFO-beveglsen. De utviklet sin egen versjon av NWO-teorien, en versjon med klare politiske fordeler fra den originale. Den største og mest åpenbare av disse fordelene var at NWO-bevegelsen nå kunne nyte en viss aksept – de hadde gått fra å være totalt avvist og stigmatisert til å entre en semiakseptert status som tilsvarte den UFO-bevegelsen hadde. Denne adopsjonen av teorier var på ingen måte universell, men likevel nok utbredt til at NWO-teoriene  hadde muligheten til å nå ut til et mye større publikum enn før.

Barkun deler UFO-konspirasjoner inn i to faser. I den første fasen (ca 1975-1980) trekkes konspirasjonsteorier mer og mer inn i  spekulasjonene rundt UFOer, men uten noen innblanding av amerikanske høyre-ekstreme ideer om NWO-bevegelsen. I løpet av denne fasen dukket det opp tre fenomen  i UFO-litteraturen som er verdt å nevne, som etterhvert ble mer og mer integrert i den konspirative tankegangen rundt UFOer.  Den første av de tre var historiene om implanterte microchips og lignende høyteknologiske innretninger som angivelig skal ha blitt implantert i kroppene til påstått bortførte mennesker. Selv om det kun fantes en håndfull slike historier om påståtte hendelser, florerte fortellingene om de utenomjordiske rasenes overlegne overvåknings- og kontrollteknologi, som ble brukt på vår siviliasjon, eksempelvis gjennom direkte manipulering av enkeltindivider.

I 1976 kom Holocaust-fornekteren Ernst Zundel med den første teorien som linket nazistene kunne til UFOer.  Samme år ble flere funn av lemlestete av kyr av enkelte ufologer knyttet opp mot UFOers innblanding (Barkun 2006:85). Et eksempel på dette finner vi også igjen hos Rolf Kenneth Myhre:

“Utover 1970- og 80-tallet spredde disse lemlestelsene seg over hele det ameri­kanske kontinentet, i flere europeiske land, samt i Australia og Japan. De tvingende konklusjoner er at de som står bak disse lemlestelsene kommer i luftfartøy, og at de er i besittelse av teknologi som ikke er kommersielt tilgjengelig eller kjent her på Jorden” (Myhre 2009)

Den andre fasen, som ifølge Barkun startet midt på 80-tallet, skilte seg fra den første ved at man nå utvidet antall konspirasjonsteorier, og lette etter disse innen et bredere felt. Et av utfallene ble sammensmeltingen av UFO og NWO-komplotter, som inneholdt de nylig adopterte og  videreutviklede konspirasjonsteoriene fra de amerikanske høyre-ekstremistene. I UFO-litteraturen dukket det blandt annet opp teorier om en “priviligert elitekaste” av mennesker som manipulerte og kontrollerte massene (Barkun 2006:88). Myhre viser også til en liknende type konspirasjon i sin introduksjon til ET/V-emnet: “Det er også NWO-kabalen som står bak at de amerikanske myndigheter har gått i bresjen for den globale konspira­sjonen om å hemmeligholde alle ET/V-fenomener” (Myhre 2009).

Avslutning
På bakgrunn av det jeg har presentert ovenfor, vil jeg knytte ET/V- og NWO-teoriene til Barkuns (2006) kunnskapsbegreper, som nevnt innledningsvis.

Det nærmeste vi kommer å definere ET/V-teoriene på denne måten er kanskje å betrakte dem som avvist kunnskap, dette fordi det akademiske miljø og mesteparten av befolkningen ikke erkjenner eksistensen til ET/V-fenomenet. Det må imidlertid nevnes at UFO-konspiratorene på tross av dette har en såpass stor tilhengerskare at de når fram med sitt budskap gjennom bøker, magasiner og andre mediekanaler. NWO-teoriene kan derimot sies å være mer tvetydige. I og med at de gjeldende institusjoner for rett og galt ikke vil erkjenne eksistensen til en slik bevegelse på bakgrunn av manglende bevis, faller den innenfor kategorien avvist kunnskap. Men på den annen side er nettopp mangelen på informasjon NWO-teoretikernes ess i ermet – ifølge dem holder jo nemlig NWO-bevegelsen all informasjon om seg selv strengt hemmelig, og gjør alt for at denne infprmasjonen ikke skal nå allmennheten. Dermed eksisterer det, skal vi tro teoretikerne, et tosidig forhold mellom institusjonene og NWO-bevegelsen, der informasjonen aktivt blir tilbakeholdt og stigmatisert av NWO-konspiratørene.

Nettopp her ligger kjernen av konspirasjonsteoriene rundt ET/V og NWO. Bindeleddet blir dermed også en del av det Barkun betegner som undertrykt kunnskap, da konsekvensen av å eksponere den ene delen av sammensvergelsen vil være at også den andre blir trukket fram i offentlighetens lys. Denne konklusjonen underbygger Rolf Kenneth Myhres påstand om at man må se det ene fenomenet i lys av det andre for å oppnå fullstendig kunnskap om ET/V og NWO, men for å oppnå en slik fullstendig opplysning kreves det også at man faktisk gir seg hen til troen på en verdensomfattende konspirasjon med utenomjordiske elementer, til tross for mangelen på eksisterende vitenskapelig bevis.

Kilder
Barkun, Michael (2006) A Culture of Conspiracy – Apocalyptic Visions in Contemporary America. University of California Press: Berkeley & Los Angeles.

Nyhetsspeilet (2010) “Vårt grunnsyn” hentet 04.10.2010 fra
http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/

Myhre, Rolf Kenneth (2009) “Introduksjon til ET/V-emnet” hentet 04.10.2010 fra
http://www.rolfkenneth.no/ET-V-intro.html