I fjor hadde høstkurset mitt øvingsoppgave om Nyhetsspeilet, og jeg la noen av dem på bloggen. Dette semesteret har de skrevet om hjemmesidene til Rolf Kenneth Myhre, med følgende oppgaveformulering:

Dann deg et overblikk over innholdet på nettstedet http:/www.rolfkenneth.no. Gjør rede for dette i forhold til relevant teori fra pensum»

Som vi husker ble enkelte på Nyhetsspeilet ikke helt lykkelige. Det har jeg ikke noen dårlig samvittighet for. Åpne kilder er åpne kilder. Som offentlig kanal med en lang rekke skribenter må de finne seg i å få en viss både akademisk og offentlig interesse, så får de heller tolke den som de vil.

Rolf Kenneth var imidlertid den av Nyhetsspeilets sentrale som var mest positiv til tiltaket i fjor, og han har også sagt seg både positiv til og interessert i at oppgaver som handler spesifikt om hans egne sider blir lagt ut her. (Vi har jo også delvis på forspørsel skrevet litt om sidene hans før.) Så dermed kan jeg presentere den første (og så langt eneste) oppgaven jeg har fått til allmenn beskuelse, som Marie Gellein står bak. Enjoy.

Innledning

Rolf Kenneth Myhre, eller Aristos som han også kaller seg, presenterer på sin hjemmeside www.rolfkenneth.no en verden av konspirasjonsteorier. Nettstedet fungerer ifølge Myhre som et bidrag til en trippeloppvåkning i Skandinavia hvor individet skal frigjøre seg fra det verdensbildet vi er manipulert til å tro på (Nyhetsspeilet, udatert).  Artiklene på nettstedet er ikke bare Myhres, men er også artikler fra nettstedet Nyhetsspeilet, hvor Myhre virker som skribent.

Myhre tar opp mange ulike temaer på nettstedet sitt, men ett tema går igjen i flere av hans konspirasjonsteorier, nemlig New World Order (NWO), og NWO er ofte flettet inn i andre konspirasjoner. Jeg har satt søkelyset på gjennomgangstemaene i denne oppgaven og i lys av Michael Barkun forståelse av konspirasjonsteori.

Først vil jeg presentere hvilke kategorier som blir tatt opp på nettstedet, så definisjonen av hva konspirasjonsteori er. Videre vil jeg se nærmere på hva improvisert millenarisme og stigmatisert kunnskap er, sett i tilknytning til nettstedet. Deretter vil jeg kort gå inn på konsekvensene utbredelsen av internett har ført med seg, for så å klassifisere hvilken type konspirasjonsteori  NWO går inn under, og hvilke typer konspirasjoner som finnes ifølge Michael Barkun. Det er i hovedsak teori jeg vil ta opp i oppgaven, og supplere med eksempler fra nettstedet. Teoriene jeg vil bruke er hentet fra Michael Barkuns bok « A culture of conspiracy, apocalyptic visions in contemporary America», dette er en bok som omhandler svært relevant teori i forhold til nettstedet.

For å kunne forstå innholdet på nettstedet er det en rekke ord som jeg ser det vesentlig å forklare først. Myhre skriver mye om ET/V-temaet. ET står i følge Myhre for utenomjordiske intelligente vesener og ETV er utenomjordiske romskip (Myhre, 2009), ET/V er dermed en samlebetegnelse for dette . Under temaet ET/V refererer han ofte til ZetaTalks, som er en gruppe som hevder deres leder Nancy Lieder har kontakt med ET-vesener fra en annen planet. De har en nettside hvor kontakten mellom Nancy og ET’er blir videreformidlet (Myhre, 2009) og denne nettsiden er det ofte linket til av Myhre. NWO er en forkortelse jeg vil bruke mye gjennom oppgaven. NWO står for New World Order og oppfattet som en skjult maktelite (Barkun, 2003: 39). «The Establishment» er her en betegnelse for makteliten og den dominerende makten som styrer, og   «mainstream» betyr i denne kontekst den generelle tanken eller trenden som er akseptert av flertallet i samfunnet.

Analyse

Nettsiden har Myhre valgt å dele inn i kategorier, med ulike artikler fordelt innenfor disse. Introduksjonen er en direkte link til Nyhetsspeilet og deres grunnsyn. Den omhandler at vi skal gå fra å være trippelforvirret til trippelopplyst. Gjennom tre paradigmer om bevissthet, ET/V og NWO kan individet frigjøre seg fra det forvrengte verdensbildet som myndigheter og media har fremstilt (Nyhetsspeilet, udatert). Myhre ønsker en opplysning i Skandinavia og det er et av formålene med hans nettside.

Videre kommer kategorier om ZetaTalks og Nibiru 2011, som omhandler hvordan en stor jordskorpeforskyvning vil inntreffe fordi den ukjente planeten Nibiru vil komme mot jorden. Informasjonen om dette kommer fra ZetaTalks. Så kommer kategorier om åndsvitenskap, naturvitenskap, 9/11, økonomi og globalisering, helse og sykdom og ET/V. Eksempler på temaer han tar opp i kategoriene er at den aksepterte skolemedisin er det NWO, legemiddelindustrien og toppeliten som har manipulert slik at de skal få egen profitt, terrorhandlingen som skjedde mot USA 9.september 2001 er ikke slik den er blitt fremstilt av myndigheter og media, og presidenter og myndigheter i USA har siden 1947 bevisst handlet for å holde ET/V hemmeligheter skjult for offentligheten. Myhre skriver blant annet om at tidligere president Eisenhower møtte og lagde en avtale med en ET-stat om at ET-staten skulle gi USA avansert teknologi mot at de fikk bortføre mennesker for medisinsk forskning. Deres nærvær på jorden skulle holdes hemmelig. (Myhre, 2009a)

Myhre tar opp svært mange ulike temaer, men en rød tråd gjennom det hele er at det vi har blitt styrt til å tro på et verdensbilde som ikke stemmer med virkeligheten og at det står en konspirajon bak det meste som hender, nemlig NWO (Myhre, 2009b). Konspirasjonene flyter ofte over i hverandre, men en autoritet som oftest går igjen og får skylden for denne manipuleringen av verden er NWO. NWO er en sammensvergelse innledet av to mektige dynastier i Europa og USA på 1800-tallet som samarbeidet med et ønske om en verdensregjering. De er den «primære og overordnede styringsfaktoren av økonomien, politikken, vitenskapen og kulturen i Vesten» (Nyhetsspeilet, udatert).

En konspirasjonsteori blir definert som troen på en destruktiv plan, og det grunnleggende i en konspirasjonsteori er å forklare ondskap (Barkun, 2003: 3). Konspirasjonsteorien gir et samlet verdensbilde og de ønsker å sette brikkene på plass, selv om sammensvergelsen prøver å holde sannheten skjult. Det er tre prinsipper som går igjen i så og si alle konspirasjonsteorier ifølge Barkun (Barkun, 2003: 3-4) og disse prinsippene ser vi hos Myhre. For det første er ingenting tilfeldig, alt skjer fordi det er blitt ønsket av autoritetene og NWO. For det andre er ingenting som det ser ut som, fordi konspiratorikerne ønsker å skjule sin identitet. Prinsipp nummer tre er at alt henger sammen med alt og konspirasjonsteoretikeren prøver å finne de skjulte mønstrene som er skjult av konspirajonen. I Myhres tilfelle er det NWO som er konspirasjonen.

Improvisert millenarisme er et begrep vi finner hos Barkun. Improvisert millenarisme, eller improvisert apokalyptikk som man kan kalle det, har selvstendiggjort seg fra en singel ideologisk tradisjon. Den låner og henter fra religiøse og sekulære kilder, og for at den skal oppstå må det enkelt kunne hentes inn kilder, samt at eksisterende autoritetsstrukturer må være svekket (Barkun, 2003: 18-19). På nettstedet ser vi tydelig improvisert apokalyptikk ved at den låner både religiøse og sekulære kilder. Improvisatorisk apokalyptikk er en type dommedag som skiller seg klart ut fra tradisjonell apokalyptikk. Den gir en forklaring på det onde og hvorfor verden er slik den er. NWO er det onde som styrer verden i det skjulte og forklarer dermed ondskapen, ifølge Myhre. Det er en bevisst sammensvergelse og konspirasjonsteorien gir et samlet verdensbilde.

Stigmatisert kunnskap er et annet begrep som Barkun (Barkun, 2003: 26-27) forklarer, det er kunnskap som «the Establishment» enten har glemt, forlatt, oversett, avvist eller undertrykt. Glemt kunnskap er kunnskap som ble allment brukt før, men som nå er glemt av samfunnet. Forlatt kunnskap er et beslektet begrep, men i dette tilfellet har ny kunnskap tatt over for den gamle. Oversett kunnskap er ignorert av allmennheten, men har troverdighet i mindre miljøer.  Avvist kunnskap har aldri blitt akseptert som sann. Undertrykt kunnskap er kunnskap som «the Establishment» konsekvent har undertrykt fordi den er en trussel mot sannheten. Stigmatisert kunnskap er klassisk for konspirasjonsteori og vi ser eksempler på både undertrykt, glemt og avvist kunnskap på nettstedet. Myhre viser flere eksempler på stigmatisert kunnskap. Oversett kunnskap kan være kjerringråd,  som  foreksempel ved at han anbefaler blant annet C-vitamin, urten Stevia og andre velkjente råd (Myhre, udatert). Avvist kunnskap kan være det Myhre skriver om Ufo-bortføringer, noe han mener har skjedd, men som er skjult for allmennheten. Undertrykt kunnskap har i følge Barkun ofte de andre eksemplene på stigmatisert kunnskap under seg (Barkun, 2003:27).

Ved at internettilgang ble allemannseie i det 20. århundre fikk dette også konsekvenser for konspirasjonskulturen. Det som tidligere var kjent for få individer, kunne nå allmennheten lettere få tilgang til. Konspirasjonskultur fikk muligheten til å bli mainstream. Men med internett var det ikke lenger større mulighet for sensur og «voktere». Hvem som helst kunne nå publisere hva som helst uten en vokter som kunne sensurere innholdet (Barkun, 2003: 20). En original artikkel kunne nå bli publisert på Internett i utallige versjoner. Med internettet kan man tiltrekke seg likesinnede med samme oppfatning, men også nytt publikum som ikke har hørt denne kunnskapen før. Myhre  ønsker å opplyse allmennheten om det han mener er sannheten og med nettstedet har han mulighet til det. Med å komme med svevende teorier trengs mindre harde bevis og konspirasjonsteoretikerne lager ofte et beskyttende belte mot kritikk, de gjør den ikke-falsifiserbar. Om noen prøver å bevise at de tar feil må jo dette være en bevis på hvor sterk konspirasjonen er.

Vi har tre typer konspirasjonsteori å velge mellom i følge Barkun (Barkun, 2003: 6). Nummer en er hendelseskonspirasjon, hvor konspirasjonen er begrenset i tid og rom og ofte svært spesifikk. Eksempel på dette kan være konspirasjoner om døde kjendiser eller månelandingen. Alternativ nummer to er systemkonspirasjoner. Disse innebærer en enklere sammensvergelse og en ond skjult gruppe som infiltrerer andre institusjoner. Siste alternativ er en superkonspirasjon, som er hva vi snakker om i Myhres tilfelle. Superkonspirasjonen består av et bredt mål, gjerne verdensherredømme og både hendelses- og systemkonspirasjoner blir inkorporert. Hvem toppen av konspirasjonen er, er ofte uvisst fordi det er konspirasjoner flettet inn i andre konspirasjoner og mange ledd i puslespillet. Likevel er det en skjult topp som styrer de andre med en destruktiv plan.

NWO-kabalen gjennomsyrer både hendelses- og systemkonspirasjoner. La oss se på noen eksempler fra nettstedet hvor NWO er innblandet.  Marilyn Monroe, President John F. Kennedy og John F. Kennedy Junior ble drept av CIA, med støtte fra NWO, på grunn av frykt for at de ville avsløre ET/V hemmeligheter (Myhre, 2009a). Dette er en hendelseskonspirasjon som er flettet inn i superkonspirasjonen.  Skolemedisin er et annet tema Myhre tar opp hvor NWO er innblandet. Homøopati og alternativ medisin/behandling har blitt undertrykt av biokjemisk medisin fordi de er en økonomisk trussel. Alliansen mellom Wall Street eliten og biomedisinindustrien førte ifølge Myhre til hva vi i dag kaller skolemedisin (Myhre, 2009b). Det handler om NWO, profitt og å undertrykke de økonomiske truslene. Myhre tar opp et bredt spekter av kontroversielle temaer, hvor NWO ofte er innblandet i det meste. Selv om det er andre som også er innblandet i konspirasjonen er det NWO som sitter på toppen og trekker i trådene.  Nettstedet har hendelses- og systemkonspirasjoner inkorporert i en superkonspirasjon.

En gruppe kan være skjult eller åpen og det samme gjelder deres aktivitet ifølge Barkun (Barkun,  2003: 4). For at det skal være snakk om en konspirasjon må enten gruppen eller dens aktivitet være skjult for offentligheten. Vi kan dele en gruppe inn i fire klasser, hvorav to er innenfor konspirasjonsfeltet. Gruppe en er en åpen gruppe med åpen aktivitet, det vil si at de ikke tilhører konspirasjonsfeltet. Eksempelvis her kan være politiske partier som er demokratisk valgt. Gruppe to er en skjult gruppe med åpen aktivitet, denne gruppen tilhører heller ikke konspirasjonsfeltet fordi deres aktivitet er åpen. Gruppe nummer tre er en åpen gruppe med skjult aktivitet, og er derfor innenfor vårt felt. De er åpne, men skjuler sin egentlige funksjon. Et eksempel på dette er CIA, som er en åpen gruppe opprettet av myndighetene, men deres aktivitet er skjult for offentligheten.

Det er den siste gruppen som er aktuelle i denne sammenheng, nemlig en skjult gruppe med skjult aktivitet. Denne gruppen er usynlig for offentligheten og konspirasjonsteoretikeren tror ofte at de har ubegrenset makt. NWO går under denne kategorien fordi de er ansett som en hemmelig elite som har et destruktivt ønske om å styre verden i det skjulte. Myhre henviser til Nyhetsspeilets forklaring om målet til NWO. «Målet har hele tiden vært dannelsen av en totalitær-autoritær verdensregjering som skal styres av en oligarkisk-aristokratisk elite, der resten av menneskeheten er ment å være dumme og uvitende arbeidsslaver uten egenverdi» (Nyhetsspeilet, udatert).

Avslutning

Som vi har sett i oppgaven er Myhres nettsted et klassisk konspirasjonssamlingspunkt.  Med Michael Barkuns perspektiver har vi sett på nettstedet i lys av hans teorier.  Artiklene er kategorisert og omhandler det meste man kan spekulere i, men en rød tråd som ofte går igjen er NWO-konspirasjonen. Ingenting skjer tilfeldig, ingenting er som det ser ut som og alt henger sammen. Konspirasjonsteorien forklarer hvorfor verden er slik den er, og man plasserer ondskapen til NWO. Nettstedet er et typisk eksempel på improvisert apokalyptikk og man ser flere eksempler på stigmatisert kunnskap. NWO og undertrykt kunnskap henger sammen fordi det er konspirasjonen som har fått skylden for å skjule og undertrykke sannheten, som Myhre og andre konspirasjonsteoretikere hevder å avsløre. Med Internett kan likesinnede og allmennheten oppsøke konspirasjonsteorier og det er nettopp dette Myhre ønsker: å formidle sin versjon av sannheten, slik at folk kan bli opplyste. Det er tre ulike typer konspirasjoner og i dette tilfellet dreier det seg om en superkonspirasjon. Konspirasjonen det handler om, NWO, er en skjult gruppe med skjult aktivitet. Nettstedet har et mål, nemlig å arbeide for at individet skal våkne opp og løsrive seg fra det forvrengte verdensbildet vedkommende er manipulert til å tro på.

Litteraturliste

Barkun, Michael. 2003. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkley/Los Angeles/London: University of California Press

Myhre, Rolf Kenneth. 2009a. « Introduksjon til ET/V-temaet» http://www.rolfkenneth.no/ET-V-intro.html (05.oktober.2010)

Myhre, Rolf Kenneth. 2009b. « Hvordan skolemedisin oppsto, hvem som står bak, og hvordan den brukes til å gjøre menneskeheten stadig fysisk og psykisk svakere». http://www.rolfkenneth.no/Helse-skolemedisin.html (05.oktober.2010)

Myhre, Rolf Kenneth. 2010. «Nibiru utløser jordskorpeforskyvning på jorden i 2011. integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk». http://www.rolfkenneth.no/Sit-v9-ShortVersion.html . (6.oktober.2010)

Myhre, Rolf Kenneth. Udatert. «Links to gold». http://rolfkenneth.no/Links.html .(07.oktober.2010)

Nyhetsspeilet. Udatert. «Vårt Grunnsyn». http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/ (05.oktober.2010)