Dette semesteret (som alle høstsemester) underviser jeg et kurs (sammen med stipendiat Jesper Petersen) om allehånde nyreligiøse fenomen og ditto landskap. Akkurat hva varierer litt, men konspirasjonskultur, satanisme, dommedag, hjernevask og «sekt»-problematikk er, sammen med media, populærkultur og konsum vesentlig aspekt for tiden.

Det er et riktig så interessant kurs, og tillater også (sammen med eksamensformen) at vi kan gi studentene interessante øvingsoppgaver. Siden jeg ikke har noe med godkjenning eller sensur å gjøre (hurra!) er jeg litt nysgjerrig på hva de har gjort. Dermed har jeg bedt de som er interessert å sende meg bidrag til gjesteblogging over oppgaven:

Dann deg et overblikk over innholdet på nettstedet http://www.nyhetsspeilet.no.
Gjør rede for dette i forhold til teorier om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap.
Besvarelsen skal være på 2000-2500 ord

Første dame til å ta mot utfordringen er Isabell Rong, og resultatet kan leses under. Hvis dere ikke er slemme så kanskje flere tør…

Øvingsoppgave i Vestlig Samtidsreligion

I denne oppgaven vil jeg ta for meg innholdet på nettsiden nyhetsspeilet.no i forhold til teorier om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap. Teoriene jeg vil legge til grunn er Colin Campbells teori om det kultiske miljø, gjenfortalt, kommentert og videreført av Michael Barkun. Jeg vil også ta for meg innholdet på nyhetsspeilet.no i forhold til Barkuns teori om stigmatisert kunnskap.

Innholdet på nettstedet er mye og mangfoldig, men jeg kommer til å ta for meg nettstedets grunnsyn og eksempelartikler knyttet til dette grunnsynet som de selv gjør rede for som en intro til nettmagasinet.

Å gjøre rede for nyhetsspeilet i forhold til teorier om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap kan tolkes forskjellig. Om det er meningen at man skal ta for seg overflaten, gå dypt inn i visse artikler, analysere, diskutere eller bare fortelle rett frem om hva som står på siden. Jeg har valgt å tolke denne oppgaven ved å ta for meg grunnsynet som blir fremstilt av nyhetsspeilets skapere, ettersom dette grunnsynet tar for seg det som ligger i ordet, nemlig nyhetsspeilets grunnlag for hvordan de tenker som de gjør. Nettsidens grunnlag blir dermed oppgavens grunnlag. Jeg vil se på hvilke deler av innholdet som passer inn i de nevnte teoretikernes teorier om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap, og hvilke deler av disse teoriene som gjør seg tydelige.

Nyhetsspeilet, det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap.

For å gi et generelt overblikk av innholdet på nyhetsspeilet.no er det lett å se at skribentene er svært kritiske ovenfor det ortodokse samfunnsbildet, og kommer med ekstensive artikler som omhandler alt fra påstander om at Mattilsynet lurer oss med lettprodukter, til at terrorangrepet på Twin Towers var en stor bløff, til at vi har utenomjordiske allierte som skal hjelpe oss inn i den femte dimensjon.

Innholdet på denne nettsiden er enormt versatilt, men den har et par røde tråder. Dette nettmagasinet er utvilsomt et mekka for deltagere innen det kultiske miljø, hvis definisjon jeg vil komme tilbake til. Ettersom det ikke foreligger noen forfatterreferanser når man leser om hvem som driver nettstedet vil oppgaven kildereferere til nyhetsspeilet når forfatter er ukjent.

De konsentrerer seg om årsaksanalyse for å hjelpe leserne på veien til det de kaller et «trippelopplyst livssyn»(nyhetsspeilet). Dette vil si at de har som formål å opplyse om deres tre hovedsynspunkt, eller paradigmer. Disse hovedsynspunktene tar for seg deres perspektiv på ånsvitenskap, utenomjordiske fartøy/intelligente vesner og det konspiratoriske verdensbildet som de mener er diktert av New World Order – NWO (nyhetsspeilet).

Nyhetsspeilet.no er et nettmagasin som tar for seg forskjellige konspirasjonsteorier. Skaperne bak magasinet skriver at man selv må bestemme seg for hva fakta er (nyhetsspeilet), men etter å ha sett på innholdet på et generelt plan så fremstilles teoriene som regel som fakta.

Nyhetsspeilet skriver selv at de har som formål å fremme det de nevnte paradigmene som de kaller en trippeloppvåkning i Skandinavia, og dette vil de gjøre ved å informere om deres perspektiv på åndsvitenskap, utenomjordiske intelligente vesner/fartøy og NWO-konspirasjonen(nyhetsspeilet). Dette vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven.

Det å habilt kunne legge frem innholdet på nyhetsspeilet.no i forhold til teorier om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap vil naturlig nok ha som forutsetning å kunne definere hva det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap er.

Sosiologen Colin Campbell introduserte konseptet «det kultiske miljø på 1970tallet, etter å ha studert de nyreligiøse bevegelsene som oppsto på den tiden. Campbell fant deretter ut at det var mer hensiktsmessig å studere miljøet rundt kultene ettersom det på 70tallet var stor hyppighet av kulter som oppsto, ble lagt ned, gikk gjennom en overgang til noe annet eller gjenoppsto med litt andre trekk. Det var også meget løs struktur på dem, og av denne grunn var de ikke så lette å studere. Miljøet rundt kultene kalte han ganske enkelt det kultiske miljø, eller The Cultic Millieu.(Barkun 2003:25). Med dette menes miljøet som støttet opp ideene som etterhvert ville utvikle seg til innholdet i en kult, samt praksisen, troen og ideene(Barkun 2003:25).

Et kjennetegn ved det kultiske miljø er blant annet at ideene ofte flyter fra kult til kult og danner felleskap innenfor miljøet. Dette ble kalt unifying tendencies(Barkun 2003:26) og er et konsept som gjør seg ettertrykkelig synlig når man ser på Nyhetsspeilet.no.

Nettmagasinet er et samlingssted for personer med uortodokse meninger om og rundt verdensbildet, i tillegg til at de tre tidligere nevnte paradigmene listes under siden som forklarer nettsidens grunnsyn. På grunn av dette er det rimelig å si at disse tre paradigmene i seg selv er samlende for de som bruker og/eller skriver for nettsiden, og at partisipatørene/artikkelforfatterne anerkjenner disse synspunktene som fakta.

Campbells teori om det kultiske miljø har blitt videreført av Michael Barkun, hvis mening er at  sosiologi har blitt et mye mer fremtredende bruksområde innen religionsvitenskapog at definisjonen på «kult» ikke er det samme som det var på 70tallet (Barkun 2003:26). Han mener at på grunn av dette må konseptet om det kultiske miljø utvides til å omfatte et bredere spektrum av fenomener. Dette gjør Barkun ved hjelp av det han kaller stigmatisert kunnskap, eller stigmatized knowledge(Barkun 2003:26).

Barkun definererer stigmatisert kunnskap som påstander som ses på som utelukkende sanne til tross for at utenforstående autorative institusjoner som universiteter, forskningssteder, o.l. har marginalisert sjansen for at det empirisk sett er riktig. Stigmatisert kunnskap er kunnskap som partisipanter innenfor det kultiske miljø mener er sann, og som undertrykkes av det normative verdensbildet utenfor det kultiske miljø.

Barkun deler stigmatisert kunnskap inn i fem typer kunnskap:  Glemt, erstattet, ignorert, avvist og undertrykt kunnskap (Barkun 2003:26). Undertrykt kunnskap kan defineres som kunnskap som påstås å være kjent av de autorative institusjonene, men som undertrykkes på grunn av de potensielle farene en lekkasje av «sannheten» kan medføre.

Eksempler på undertrykt kunnskap kan bli påstått å være kreftkurer eller kontakt med det ekstraterrestrielle. Ifølge Barkun er undertrykt kunnskap veldig ofte oppslukende i forhold til de andre kunnskapstypene. Med dette mener han at siden grupper med uortodokse kunnskapsperspektiver møter motstand fra den ortodokse omverdenen vil de som regel tro at de ortodokse kreftene undertrykker den «sanne» kunnskapen av egeninteresse eller ondskap(Barkun 2003:27). På denne måten kan hele spekteret rundt stigmatisert kunnskap bli en brikke i prosessen som danner en konspirasjonsteori.

Ettersom nyhetsspeilet.no er en nettside som i all hovedsak dreier seg om og rundt konspirasjonsteorier er det naturlig å snakke om undertrykt kunnskap som en gjennomsyrende persepsjon for deltagerne. Flesteparten av forfatterne kan med stor sannsynlighet defineres som konspirasjonsteoretikere som mener autoriteter undertrykker sannheten. Etter denne observasjonen kan det sies at mesteparten av innholdet på nettmagasinet kan ses på som det Barkun refererer til som undertrykt kunnskap.

Som tidligere nevnt er nyhetsspeilets grunnsyn tredelt, og er en stor del av deres verdensbilde. Det første tar for seg deres oppfatning av åndsvitenskap. De er av den oppfatning at det er bevisstheten som er det de kaller «den primære dimensjon», og ikke det som vi kan ta og føle på, altså det materielle. Deres oppfatning er at det finnes en slags skala av bevissthet, hvor ren fysisk materie ligger lavest. De mener likevel at det bevisste og det materielle aldri kan bli helt adskilt fra hverandre.

I lys av Barkuns teori om det kultiske miljø er det  ikke urimelig å anta at denne teorien er adoptert og videreført fra andre kultiske bevegelser, som for eksempel teorier basert på noe som kan ligne på platoniske ideer. Det kultiske miljø har meget ofte flytende ideer(Barkun 2003:26) og denne ånsvitenskapen er de ikke aleine om å ha. I sammenheng med denne «sanne» kunnskapen om åndsvitenskap som undertrykkes, antyder de at det normative, ortodokse verdensperspektivet, altså det de kaller intelligensbasert rasjonalisme, er diktert av en potensiell organisasjon ved navn New World Order, eller NWO (nyhetsspeilet).

NWO er, ifølge nyhetsspeilet, en konspirasjon rundt hvem som styrer verden. Nyhetsspeilet sitt standpunkt er at NWO – styrt av et oligarki bestående av Rothwell-dynastiet i Europa og Rockefeller-dynastiet i USA –  har vært den overordnede styringskraften i Vesten gjennom hele 1900tallet, og at de har skapt det nåværende verdensbildet rundt historie, økonomi, politikk og lignende, og at det hele kun er en plan for å gjøre menneskeheten til underordnede, arbeidende droner.

Dette er et godt eksempel på stigmatisert kunnskap, og faller under flere subkategorier innenfor stigmatisert kunnskap.  Ignorert kunnskap kan appliseres til NWO-teorien ettersom gruppene som har den oppfatningen at hele den vestlige verden har blitt – og fortsatt blir –  diktert av et oligarkisk og hemmelig styre er kunnskap som tas meget seriøst og blir sett på som legitim og skjult for de «uopplyste».

NWO-konspirasjonsteoristene kan i stor grad også kalles det Barkun refererer til som en «low prestige social group», en lavprestisje sosial gruppe (Barkun 2003:27). Ettersom det er hele det normative verdensbildet for resten av verden som blir avvist av de som tror på NWO er det også rimelig å si at de, i tråd med Barkuns teori om ignorert kunnskap, ikke blir tatt seriøst utenfor sin egen gruppe(Barkun 2003:27).

Når det er sagt er det viktig å tenke på hvordan NWO-teorien ligger i forhold til Colin Campbells teori om det kultiske miljø. Siden NWO i denne sammenhengen snakkes om grunnsynet til en generell side om mange forskjellige konspirasjonsteorier er det da rimelig å anta at NWO er en slags samlende tro i mange deler av det kultiske miljø. Campbells teori forteller om «unifying tendencies»(Barkun 2003:25-26), samlende tendenser, blant annet at ideer meget ofte flyter fra kult til en annen, og skaper fellesskap i det kultiske miljø (Barkun 2003:26).

Som samlende tendens er NWO et prakteksempel. Både åndsvitenskapsperspektivet og teorien om ekstraterrestrielle vesner bunner ut i at NWO har undertrykket informasjonen, og dette synet virker som det er ganske utbredt i det kultiske miljøet man kan se på nyhetsspeilet.no. En naturlig fientlighet til autoritet er også et kjennetegn som gjør seg implisitt kjent i NWO-konspirasjonsteorien. Ved å ikke bare sette spørsmålstegn ved verdensbildet, men direkte avvise det, stiller de seg diskuterbart meget fientlige og skeptiske til den ortodokse oppfatningen av autoritetsinstanser.

Det siste hovedtemaet i nyhetsspeilets grunnsyn er deres standpunkt på ET/ETV emnet. Med ET/ETV menes ekstraterrestrielle vesner og fartøy. Nyhetsspeilets standpunkt på dette eventuelle fenomenet er at menneskeheten ikke bare har hatt mye kontakt med slike vesner i nyere tid, men også i fortiden og i fremtiden. Oppfatningen om at romvesnene har blitt undertrykt på grunn av at de er en potensiell trussel til presteskapet kommer også fram. Nyhetsspeilet kommer her tilbake igjen til NWO og at denne påståtte kunnskapen har blitt holdt skjult av dette dynastiet de mener dikterer verden i skjul.

Et eksempel på en artikkel på nyhetsspeilet som omhandler temaet rundt ET/ETV er artikkelen Den Galaktiske føderasjonen av Lys taler (Aune 2009), hvor Sheldan Nidle legger frem sin teori om det galaktiske felleskap – et tema han inspireres av etter å ha vokst opp med det han refererer til som utenomjordiske bortføringer. Han hevder bl.a at  romvesnene svever over oss og beskytter oss fremover mot 2012, som er årstallet en apokalyptisk hendelse potensielt sett skal finne sted. Han hevder han kommuniserer med denne beskyttende ekstraterrestrielle føderasjonen og gjengir det han sier er siste oppdatering fra den Galaktiske Føderasjon. I dette brevet blir det blant annet det som blir påstått å være den falske og forvridde virkeligheten tatt opp (Aune 2009).

Dette brevet er i seg selv del av en undertrykket kunnskap. Siden verden – og med det, antageligvis alle autoritative instanser – angivelig styres av NWO, er dette brevet et eksempel på kunnskap som skal være sann for autoritetsinstitusjonene, men undertrykkes på grunn av potensielt katastrofale konsekvenser.

Det kan diskuteres hvorvidt skaperne, driverne og forfatterne bak nyhetsspeilet har belegg for å være så dypt kritiske til verdensbildet og til historiens begivenheter og hendelsesforløp. Det å se ting i lys av diverse teorier kan vise seg å være både opplysende og forvirrende, spesielt siden de som har et normativt perspektiv på verden kan ha lett for å neddømme og bli skremt av mennesker som utfordrer deres daglige rutine. Teoriene om det kultiske miljø og stigmatisert kunnskap kan muligens hevdes å være skapt delvis for å bryte ned de uortodokse meningene til et mer vitenskapelig nivå, eller noe som lettere kan forstås for utenforstående. Om denne muligheten ikke er sann, kan den iallefall sies å ha hatt en slik effekt på visse mennesker, enten det er meningen eller ei.

Avslutning

I denne oppgaven har jeg tatt for meg en redegjørelse av hovedsynspunktene til nettmagasinet nyhetsspeilet.no, sett på innholdet i forhold til Colin Campbells teori om det kultiske miljø og Michael Barkuns teori om stigmatisert kunnskap.

Jeg ville se hvilke deler av innholdet på nyhetsspeilet.no og hvilke deler av teoriene som var vesentlige i forhold til hverandre. Det jeg fant ut var blant annet at konspirasjonsteori som oftest går under kategorien undertrykt kunnskap, ettersom de fleste konspirasjonsteorister vil legitimere sitt syn ved å fortelle at autorietene undertrykker sannheten av egen interesse. Flytende ideer har også vært et gjennomgående tema, også i tråd med teorien om det kultiske miljø og samlende tendenser.

Ettersom det i liten grad er mulig å komme til en endelig konklusjon i en oppgave som dette, kan man heller si at grunnsynet til nyhetsspeilet har blitt vurdert i forhold til oppgavetekstens ønskede teorier, som planlagt. Det er enormt mange andre artikler man kunne ha valgt å trekke inn i en redegjøring som dette, men det kan hevdes at en tilfredstillende dose redegjørelse og teori rundt selve kjernen i nyhetsspeilet har vist seg å være et habilt valg. Når det er sagt så har det vært lettere å utføre oppgaven når det gjelder NWO enn de andre grunnsynene, ettersom denne teorien er enormt stor og omfattende. Større plass kunne blitt viet til andre teorier, men på grunn av størrelsen på NWO-teorien kan man kanskje legitimere plassen den har tatt i en oppgave som denne.

Kilder/Referanseliste

Aune, Frank

(2009) Artikkel: Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler. (Sist lest: 27.09.09)

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/den-galaktiske-f%C3%B8derasjonen-av-lys-taler/

Barkun, Michael

(2003) A Culture of Conspiracy, Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkeley: University of California Press

Partridge, Christopher

(2004)  The Re-Enchantment of the West – Volume 1.London: T&T International

Diverse forfattere (Sist lest: 27.09.09)

www.nyhetsspeilet.no

Ukjent (Sist lest: 27.09.09)

www.nyhetsspeilet.no/paradigmer