David Icke er et konspirasjonsteoretisk ikon, selv om han kanskje har flere «fans» blant oss som ikke tror så mye på konspirasjonsteorier enn blant innbitte forkjempere, hvor det nok er en god del som føler øgle-teoriene hans ødelegger. Hvilket ikke hindrer de samme fra å bruke «forskningen» hans når det ellers passer.

Icke er som de fleste her vet en produktiv forfatter av bøker, men businessen han er blitt har også en hjemmeside, og det er denne som var utgangspunkt for årets øvingsoppgave for studentene mine. Som vanlig har jeg innbudt studentene til å sende resultatet til utlegging og kommentarer her. (Eksempler fra tidligere års resultat er bl.a. her og her.)

I år har så langt én student sendt sitt bidrag. Første (og siste?) kvinne ut er Silje Kolås. Under streken.

«Dann deg et overblikk over innholdet på nettstedet http://www.davidicke.com
Gjør rede for dette i forhold til relevant teori fra pensum.»

På internett kan hvem som helst velge å opprette et nettsted for å uttrykke sine tanker og meninger. Samtidig kan personer på som søker etter informasjon eller holdepunkter, søke seg fram til den informasjonen de ønsker. En slik nettside som er laget for å spre sine meninger og sitt budskap er http://www.davidicke.com. Denne oppgaven vil danne et overblikk over innholdet på nettstedet http://www.davidicke.com, for så å gjøre rede for innholdet i forhold til relevant teori fra pensum. Da dette er en kort oppgave, vil jeg vektlegge noen punkter ved siden, og ikke gå inn på alt som har med siden å gjøre.

 

Jeg vil dele oppgaven i to. Først vil jeg gjøre et overblikk over nettstedet, før jeg trekker inn relevant teori. Teoridelen ikke være en ren oppramsing av teori, men vil bli knyttet opp mot empiridelen, ved å vise til eksempler derfra. Ved å knytte empirien inn i teoridelen, vil man kunne se en sammenheng mellom teorien og empirien. Det vil være naturlig å bruke teori knyttet til Michael Barkun og Colin Campbell. Fra Barkun er det teorien om ”stigmatized knowledge”, stigmatisert kunnskap, som vil være naturlig å trekke inn i denne oppgaven. Campbells teori om ”The Cultic Milieu”, Det kultiske miljø, vil også være naturlig knyttet mot denne oppgaven.

 

David Ickes publikasjoner har vært en del av den store veksten av superkonspirasjonsteorier siden 1980-tallet (Barkun, 2003), men denne oppgaven skal ikke omhandle David Icke, men nettstedet www.davidicke.com. Derfor vil jeg ikke nevne mer om David Icke som person, og jeg har også valgt ut stigmatisert kunnskap og det kultiske miljø, framfor superkonspirasjonsteorier.

 

Da dette er en oppgave som skal skrives på norsk, vil jeg så langt det lar seg gjøre bruke norske begreper. Da vil jeg først presentere det engelske, og ofte opprinnelige begrepet, før jeg introduserer det norske begrepet og bruker dette videre. I den første delen av oppgaven hvor jeg skaper et overblikk over nettsiden vil det dukke opp en del fornorskete begreper, som ”header” og ”scroller”, da disse ordene er de naturlige å bruke om webdesign.

 

Det første man møter på nettstedet er headeren som er grønn, med et bilde av David Icke på. Rammen rundt innleggene er mørk (svart), mens feltet med nyheter er lysegrått. På forsiden er det mange linker; til webshop, forum, arkiv og mye mer. Når man scroller nedover siden, vil man på høyre side se at det er innloggingsmuligheter for ”premier subscribers”. Enda lengre nede på høyre side er det tilkoblingsmuligheter for facebook og twitter, begge to viktige sosiale medier på internett. Dette impliserer at nettsiden ønsker å nå en vid målgruppe og gi inntrykk av å være dagsaktuell og ”up to date”. Kanskje  er det også for å vise at det er moderne, oppdaterte mennesker som drifter siden og har interesse av det som står på siden.

I avsnittet over pekte jeg på hvordan nettsiden gir inntrykk av å være dagsaktuell og interaktiv. I den sammenheng er det to ting en kan merke seg. ”Latest headlines”, siste toppsaker, er preget av daglige oppdateringer. Samtidig bærer det også preg av at dette ikke er en nettside det jobbes med hele døgnet, da det ofte er mange oppdateringer som kommer i løpet av et par timer. Når det er lagt ut oppdateringer går det gjerne et døgn før neste oppdatering. Dette kan man se med 29.september 2011 som eksempel. Da ble det lagt ut headlines/nyheter 27 ganger mellom kl.05.44 og 08.24. Ved flere av oppdateringene har det kommet flere med ett minutts mellomrom. For det andre har jeg pekt på muligheten for interaktivitet, ved mulighet for oppkobling til sosiale medier og bruk av forum. Ved et interaktivt utseende som vi har med å gjøre her, ville man kanskje forvente at det var mulighet for å kommentere på artikler liggende på siden, men det er ikke mulig.

 

Når man lærer å lage nettsider, er noe av det første man lærer at den første siden de som gjester siden kommer til, skal være en enkel oversiktlig side uten behov for å scrolle masse for å finne informasjon. På www.davidicke.com er dette ikke et prinsipp som har blitt fulgt. Det er mange hot features-linker på høyre side og for å få sett alle disse må man scrolle nedover siden. Hovedfeltet blir tomt, mens hot features-linkene fortsetter nedover.

 

Hele forsiden til www.davidicke.com består av mange linker, til hot features, online shop, David`s highlights og en meny oppe på siden. En av linkene i menyen heter ”Archives”. Klikker man inn på ”archives”-linken kommer man inn på www.davidicke.com/articles og her kan man videre velge hvilket emne man ønsker å lese om. Det er over 40 emner å velge mellom og klikker man på et av disse kommer man inn til en liste med artikler. Blant emnene å velge mellom finner man ”What is Reality?”, ”New World Order”, ”Illuminati”, ”Music”, ”Humour” og mye mer.

 

Om man trykker inn på artikkelsamlingen ”Music” får man opp en lang liste med ulike sanger. Trykker man videre på disse får man opp en side hvor det ligger en youtube-video. Slik kan man se filmen og høre musikken. Blant de utvalgte artistene på denne siden finner man blant andre The Beatles, Celtic Woman og Take That. Blant sangene er ”All you need is love”, ”You raise me up” også videre. Alle disse sangene er kjent og for mange kjære, og en del av populærkulturen vi alle tar del i. Mer om dette vil jeg si senere i oppgaven, når jeg nå knytter teori opp mot overblikket jeg gir i denne delen av oppgaven.

 

The Cultic Milieu, eller det kultiske miljø, har blitt forsøkt definert og argumentert for av blant andre Troeltsch – som den type religion som ikke har noen ønsker for et organisert fellesskap. Det kultiske miljø, i følge Troeltsch, bryr seg bare om frihet til å kunne utveksle ideer. (Partridge, 2004: 62). Colin Campbell prøver seg derimot på å gi ordet kult noe mer form og mer substans. Campbell mente at det var større enighet om hva en kult ikke var, enn hva en kult var (og er).

With some justification (at the time), he claimed that the ”consensus is largely an agreement over what the cult is not, rather than what it is. The cult is described as a community which one does not join, which is not permanent and enduring, which is not exclusive, and which does not have clearly articulated beliefs. (Partridge, 2004: 63)

Om man kort skal prøve å si hvorfor man til en viss grad kan plassere www.davidicke.com innen det kultiske miljø, slik Campbell forsøkte å forklare det, er det i mengden av temaer man finner tilgang til på nettsiden. Alt man kan finne på denne nettsiden, gjør at den favner over mange ideer og mange kan føle at de finner noe som de mener er rett og passer for seg.

 

Det kultiske miljø kan betraktes som vårt samfunns undergrunn. (Campbell, 1972:122). På www.davidicke.com finner man stoff om New World Order (NWO), UFO-aktivitet, Illuminati, 9/11 også videre. En blanding av stoff om ulike konspirasjonsteorier og humor og musikk. www.davidicke.com er ingen homogen side i så måte, men på tross av dette mangfoldet kan man kalle det en enhet, det kultiske miljø. (Campbell, 1972: 122). Denne heterogeniteten, dette mangfoldet, har ført til at kult har blitt sett på som et slags stebarn, i forhold til kirke, sekt og denominasjoner. Campbell åpner sin artikkel The Cult, the Cultic Milieu and Secularization på denne måten: ”Cult has long been the Cinderella in the family of terms that consitutes the taxonomy of religios collectivities.”. (1972: 119).

 

Når man velger å plassere www.davidicke.com innen det kultiske miljø, ved at nettsiden favner over mange temaer,  er det også verdt å merke seg at det er mulighet for å tilpasse siden til flere besøkende også. Over den grønne headeren, på venstre side, er det nemlig mulig å tilpasse skriftstørrelsen til en viss grad. Det er et pluss- og et minustegn hvor man kan justere dette. Dette kan ses som en slags form for universell utforming av en nettside som prøver å treffe flest mulig mennesker. Senere i oppgaven kan man enda bedre se hvor bredt nettsiden favner.

 

Stigmatisert kunnskap

På www.davidicke.com er det helt øverst på den første siden, en link til ”health resources”, midler for bedre helse. Health resources-siden er laget for å samle linker videre til nettsteder som selger midler for å få bedre helse. Formålet er å gi mennesker som har oppdaget at konvensjonell legemedisin ikke alltid er rett og at kunnskap blir holdt tilbake for oss, et tilbud og informasjon om en erstatning for den konvensjonelle legevitenskapen. Dette kan ses som en slags form for stigmatisert kunnskap. Hos Barkun (2003:26-27) kan vi lese om hans femdeling av stigmatisert kunnskap, hvor det siste punktet er undertrykt kunnskap. Undertrykt kunnskap kan være kunnskap autoritetsinstitusjonene holder tilbake, som medisiner som kunne reddet mennesker fra sykdom, som for eksempel kreft. (Barkun, 2003:27). Formen for stigmatisert kunnskap jeg mener man finner på www.davidicke.com er suppressed knowledge, undertrykt kunnskap. Både på ”health resources”-siden og for øvrig på www.davidicke.com.

 

Blant produktene vi kan finne på ”health resources”-siden er ”Elete Electrolyte Concentrate” som omgjør vanlig springvann til rent “electrolyte fluid” som skal hydrere menneskekroppen raskere, dette skal føre til økte sportsprestasjoner og gi bedre helse. (anonym, 2006). Man kan også finne “Detox while you sleep” og “Evolution with Monatomic Gold”. Disse produktene må kunne ses som en form for undertrykt kunnskap, kunnskap som blir undertrykt for at allmennheten ikke skal vite om det og derfor nytte seg av den konvensjonelle lege-/medisinvitenskapen. At denne kunnskapen er undertrykt må være tegnet på at den er sann, i følge litteraturen om stigmatisert kunnskap. (Barkun, 2003:28).

 

Arkivtema: Musikk

Blant temaene i arkivet finner man, som nevnt tidligere, en boks som heter ”Music”. Bare på den første siden med oversikt over sanger (og videreføring til en side hvor musikken spilles via youtube.com) finner man kjente artister som Bob Marley, Celine Dion, Lauren Hill, Cher, Celtic Woman, The Beatles, Take That og John Lennon. Blant disse artistenes sanger finner man Get Up Stand Up (Marley), The Power of Love (Dion), Get Out (Hill), If I could turn back time (Cher), Over The Rainbow og You raise me up (Celtic Woman), All You Need Is Love (The Beatles), Love Love (Take That) og Love (Lennon). Gjennomgående i alle disse sangene er kjærlighet og hvordan kjærligheten kan hjelpe en gjennom tunge tider. Kanskje er det også meningen å vise at kjærligheten er den eneste rette vei?

 

Hvorfor velger innehaveren av en nettside å ha en boks fylt med populærmusikk? Siden de fleste artistene og sangene på listene er kjente og kjære for en stor del av den vestlige verdens befolkning,  er det sannsynlig at det er en del av måten å gi alle en følelse av tilhørighet til temaene man finner på siden. I følge Theodor Adorno (i Storey, 2003) kan man se musikk som ”social cement”, en slags sosial sement, med en sosio-psykologisk funksjon. (Storey, 2003: 112). Sementen, mener jeg, må da forstås som et bindemiddel som binder mennesker sammen og som kan gi mennesker en slags tilhørighet til andre som liker samme musikk. Man kan da forstå  listen med musikk på www.davidicke.com som et bindemiddel for å skape interesse og for å gi besøkende en slags kobling og tilhørighet til nettsiden.

Pop music exhibits ”emotional realism” (64); young men and women ”identify with these collective representations and . . . use them as guiding ficitons. Such symbolic fictions are the folklore by means of which the teenager, in part, shapes and composes his mental picture of the world” (64-5).

(Storey, 2003: 117)

Som oppgaven har vist har nettsiden www.davidicke.com stor bruk av interaktivitet og populærkultur. I tillegg til en liste med populærmusikk har flere artikler vedlagt en youtube-film. Nettstedet www.youtube.com må kunne sies å ha stor betydning for dagens populærkultur, da det her legges ut filmer av mennesker som covrer kjente låter, originallåtene kan legges ut, instruksjonsfilmer for omtrent alt i denne verden ligger der og mennesker som ønsker å spre sitt budskap kan legge ut filmer hvor de forteller sitt budskap. Om det er bevisst bruk av denne typen medium eller ikke, kan man ikke vite.

 

Nettsiden www.davidicke.com er en nettside som ved første øyekast kan virke litt vanskelig å få oversikt over. For en utenforstående kan det være vanskelig å forstå hva nettsiden egentlig handler om. I denne oppgaven har jeg prøvd å gi et overblikk over hva nettsiden er, og hva den inneholder. Samtidig er det altfor stort for en kort oppgave å skulle trekke fram alt ved siden som er verdt å kommentere, jeg valgte derfor ut noen punkter jeg ville trekke fokus mot. For å forstå siden, mente jeg at en kommentar om det kultiske miljø var nødvendig. Videre var det veldig naturlig å trekke inn stigmatisert kunnskap, da det er dette nettsiden prøver å formidle; kunnskap som ikke blir publisert og offentliggjort i de institusjonelle kanalene. Da stigmatisert kunnskap, som kjent, blir delt i fem kategorier av Barkun, la jeg vekt på den kategorien jeg mente beskrev innholdet på www.davidicke.com best, nemlig undertrykt vitenskap. Da dette er en kategori som for så vidt favner over de fire andre kategoriene, føler jeg ikke at jeg ved denne utvelgelsen har utelatt noe.

 

Populærmusikk og sosiale medier er viktig i vårt samfunn. Gjennom facebook og twitter sprer sannheter og usannheter seg som ild i tørt gress, og det første jeg la merke til da jeg klikket inn på nettsiden var mulighet for kobling mot facebook og twitter og at det også er mulig for å koble seg på en RSS-feed. Av den grunn valgte jeg å legge fokuset på den interaktive delen av nettstedet. Likestilt fant jeg interesse for valget av musikk”boksen” i arkivdelen og hvilken musikk som lå i denne, derfor valgte jeg også å utdype bruken av populærmusikk i formidling.

 

 

Litteraturliste

– Barkun, Michael. 2003. A culture of conspiracy, Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.

– Campbell, Colin. 1972. ”The Cult, Cultic Milieu and Secularization”. I A Sociological Yearbook of Religion in Britain 5 (1972) s.119-136.

– Partridge, Christopher. 2004. The Re-Enchantment of the West. London: T&T Clark International

– Storey, John. 2003. Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Second edition. Edinburgh: Edinburgh University Press

 

 

Nettsider:

Anonym, 2006, http://www.davidicke.com/health-resources-mainmenu-54. (29.09.11. Kl.09.40).