anubis.jpg I kraft av sin fortid presenteres Egypt som et land fylt av esoterisk kunnskap den reisende kan innvies i. Men ikke minst fortelles det om mystiske energier, energier den reisende kan «koble seg på». Slik blir landet helliggjort. Men hva slags «energier» er det snakk om? Gunhild Gylland viser at de vage svarene er del av en mystifiserende retorikk.

Av Gunhild Gylland (publisert 28.05.2007)

6. Egypts hellige geografi

I forrige kapittel skrev jeg om hvordan reisebyråenes tekster i hovedsak konstruerer det Egypt man skal besøke som et land i fortiden. Det følgende kapitlet vil derimot ta utgangspunkt i de reisendes bevegelse i den faktiske egyptiske geografien og analysere hvordan denne på ulike måter blir helliggjort.

6.1 En reise til det gamle Egypts guder og gudinner

Reisen skal i følge byråenes tekster legges opp med Kairo som utgangspunkt. Etter ankomst
Kairo faller det seg naturlig å besøke Giza, siden det ligger i nærheten (med unntak av Joy Travel, som i stedet flyr til Aswan). Giza er sannsynligvis Egypts største turistattraksjon; det er her de tre mest berømte pyramidene og sfinksen befinner seg. Ferden går derfra videre. Luxor, Sakkara og Aswan er alle eksempler på steder som samtlige av byråene skal besøke. Inntrykket man sitter igjen med etter en gjennomlesning av de fem reisebeskrivelsene dag for dag, er at stoppestedene i stor grad er gamle templer viet til ulike guddommer fra den egyptiske mytologien.[63]

Fremstillingen av templene man skal besøke er todelt. Til tider får man kun en overfladisk presentasjon av stedet og guddommen det er assosiert med, sannsynligvis lik den man finner i en helt ordinær beskrivelse av Egypt som turistdestinasjon: «In the morning we visit the temple of Horus in Edfu. This temple is dedicated to the falcon-headed god and is the best preserved of all Egyptian temples. In the late afternoon we sail to Luxor».[64] På en måte kan man si at det ikke er nødvendig med en ytterligere forklaring på hvorfor man velger å stoppe akkurat her, siden de gamle egyptere som tidligere nevnt gjøres til gjenstand for en opphøyning i tekstene. Det vil dermed følge som en naturlig konsekvens at også de gamle egypteres hellige steder blir hellige for et New Age-reisebyrå og dette er da også et hovedtrekk ved reisebeskrivelsen. Igjen ser man hvordan byråenes tekster eksemplifiserer New Ages overtagelse av andre religiøse tradisjoners hellige steder.

6.2 Purple Mountain Tours: En stemme fra oven og reisen som innvielse

Samtidig finnes det andre måter å fremskrive stedene som hellige på, utover at de kun relateres til egyptiske guddommer.

Hos Purple Mountain Tours legitimeres for det første Egypt som hellig reisemål gjennom at det ikke er leder Helena A. Shik som på eget initiativ har arrangert turen. Derimot har en stemme, «the Voice of the Ancient Ones», gitt henne instruksjoner om å samle en liten gruppe reisende for å dra til Egypt. Det gis også visse karakteristikker når det gjelder gruppens sammensetning. Denne skal bestå av «Planetary Healers, Star Children, Mystics, Wanderers and Friends». Hovedformålet med reisen er meditasjon for verdensfred.[65]

Med tanke på den opphøyde rollen som tillegges de gamle egyptere, får både Helena A. Shik og reisen i seg selv legitimitet siden den utføres på bakgrunn av befalinger fra en stemme som sies å stamme fra «the Ancient Ones». Det er de gamle egyptere selv som har invitert de reisende til Egypt og således blir reisen noe mer enn en vanlig pilegrimsreise. Helena A. Shiks gruppe ble nærmest valgt ut til å reise rundt i den hellige geografien. Utvelgelsen understøttes av at «The Voice of the Ancient Ones» hadde visse preferanser angående deltakerne, en preferanse som synes å stemme godt overens med den øvrige New Age-diskursen.

Forøvrig har Shik kontakt med flere slike overjordiske stemmer som gir henne budskap. Jeg vil komme tilbake til dette i neste kapittel, da satt inn i en kanaliseringskontekst som et ledd i etableringen av ekspertise.

Utover dette relateres Egypts hellige geografi hos Purple Mountain Tours til begrepet innvielse. Den reisende skal følge i sporene slik de ble trådt i en innvielsesseremoni i det gamle Egypt. Dette har jeg tidligere vært inne på i forbindelse med fremstillingen av templene langs Nilen som en symbolsk «representasjon» av gudinnens chakrapunkter. I følge reisebyrået er det dermed ikke tilfeldig at disse templene befinner seg akkurat der de er; de ble bygd ut fra en symbolsk og guddommelig plan, basert på de gamle egypteres kunnskap.

Retorikken fortsetter å kretse rundt samme tema gjennom Purple Mountain Tours’ reisebeskrivelse:

Our Journey of Initiation continues to the Temple of Kom Ombo, where the Initiate learned to recognize the lower and higher aspects of his being and received tools to bring them into equilibrium. In Edfu, the temple of Horus (the child of Isis and Osiris), we will balance our masculine and feminine energies to bring forth our own divine child and fullest potentials.[66]

Sitatet viser en selvutviklingsretorikk knyttet til myten om Osiris, Isis og Horus. I tillegg ser man hvordan templene blir fremstilt som hellige på bakgrunn av de innvielsesteknikkene som fant sted der og som også nåtidens reisende skal gå gjennom. På lignende måte blir Keops-pyramiden, reisens nest siste punkt, omtalt som et «ancient temple of Initation». Egypts hellige steder får sin hellighet etablert på bakgrunn av deres rolle i en fortidig innvielsesseremoni; den hellige geografien konstrueres gjennom en påberopelse av den gamle egyptiske tradisjon.

For øvrig kan innvielsesaspektet settes i sammenheng med New Age og relasjonen til den esoteriske tradisjon. Som tidligere nevnt denoterer esoterisme som begrep en kunnskap reservert for innvidde personer. Innen New Age har dette aspektet kommet mer i bakgrunnen, men det er fortsatt til stede, idet man forholder seg til en kunnskapstradisjon man vil hevde har gått tapt i det øvrige samfunn. Purple Mountain Tours’ fokus på innvielse blir et eksempel på at dette elementet fortsatt er viktig, siden Egypt som et hellig sted i stor grad konstrueres rundt nettopp dette. I tillegg må det hele ses i sammenheng med det Erik Hornung skrev (som nevnt i forrige kapittel) om esoterikernes oppfatning av innvielsen i mysteriekulter som et essensielt aspekt ved det gamle Egypt. Egypt er hellig fordi det var der man i tidligere tider ble innviet i den hemmelige lære. Og, som Purple Mountain Tours hevder, den samme innvielse er også mulig den dag i dag.

6.3 Egypt som hjemsted

En annen strategi som brukes for å underbygge Egypts spesielle rolle, er å fremstille landet som et hjemsted.

Et hjemsted er et sted som det gjerne er knyttet sterke følelsesmessige fortellinger til. Sett i et slikt lys kan fremstillingen av Egypt som et hjemsted være et forsøk på å skape en form for tilhørighet til det i utgangspunktet ukjente landet. Et annet aspekt ved denne fremstillingen er New Ages holistiske tankegang, der alle mennesker ses som å ha den samme åndelige opprinnelse. Enkelte av reisebyråene synes å hevde at denne er i Egypt.

En slik fremstilling er riktignok ikke et hovedtrekk ved noen av reisebeskrivelsene, men forekommer i enkelte setninger hos tre av byråene. Hos Purple Mountain Tours står det at man skal returnere til «our ancient home of Egypt».[67] Egypt fremstilles som de reisendes gamle hjemsted som de nå skal vende tilbake til. Utover dette gjøres ikke ideen til gjenstand for videre utarbeidelse i teksten.

Fremstillingen av Egypt som et hjemsted er derimot noe tydeligere hos Joy Travel. Det første sitatet som tar opp temaet er følgende: «Come Home to Egypt for a once in a lifetime experience that will change your life forever».[68] Å komme hjem til Egypt fremstilles som en opplevelse av stor betydning for den reisendes videre liv. I tillegg siterer byrået Amirah, den andre lederen i tillegg til Vanda Osmon: «Rejoice in the celebration of coming home to SELF and ancient family memories. Reclaim the truth of the ages; the secret treasure lies within you».[69]

Sitatet er sentrert rundt selvet, idet «self» skrives med store bokstaver, noe som bidrar til å synliggjøre byråenes dialog med New Age sensu lato. Satt inn i denne konteksten (selvspiritualitet) kan sitatet tolkes til å bety at det mer autentiske selvet (som motstykke til det «vanlige» selvet) kan spores til Egypt. Egypt blir dermed det opprinnelige selvets hjemsted, et sted som muliggjør gjenoppdagelsen av sitt åndelige jeg.

Samtidig peker sitatet fra Amirah på en mer konvensjonell forståelse av hjemsted, når det står at man i tillegg til å feire selvets hjemkomst skal feire «gamle familieminner». Har man engang hatt et fysisk liv i Egypt? Tankene går til ideen om reinkarnasjon, et konsept som er sentralt hos Sacred Earth Journeys. Byrået vil på reisen arrangere seremonier der man gis muligheten til å utforske tidligere liv i Egypt:

Dr. Rodriguez will offer a transformational opportunity to explore your Egyptian roots in a past life as well as re-connect with your soul self back in time. In a group regression, she will lead you in a holographic journey to the past where perhaps you will experience a life or several lives you have had in this ancient land.[70]

Også her ser man et skille mellom den åndelige dimensjonen («your soul self») og en mer fysisk dimensjon, når det står at man kan få muligheten til å oppleve ett eller flere tidligere liv i det gamle Egypt. Den fysiske dimensjonen ved det hele understrekes senere i reisebeskrivelsen når følgende spørsmål blir stilt:

«Maybe during your time at the museum [det egyptiske museum i Kairo] you will feel that special energetic pull to a former time and life as you gaze at some of the artifacts. Were any of them yours?»

6.4 Joy Travel: «As above so below!»

Joy Travel introduserer i sin tekst en idé som assosieres med hermetisme, den esoteriske disiplinen relatert til den egyptiske guden Thoth; «As above, so below». Sitatet identifiseres av Erik Hornung til Tabula Smaragdina, en tekst som regnes som «a ‘credo’ of alchemy and of all of Hermetism» (2001: 54). Ideen viser hvordan reisebyråene gjør bruk av elementer fra en av de konstituerende diskursene rundt Egypt; esoterismen.

Hos Joy Travel blir «As above, so below» bakgrunnen for forståelsen av Egypt som et hellig sted: «The Ancient Ones depicted Egypt as a stairway to heaven by reproducing a map of the stars onto the Temples on Earth».[71] I følge sitatet plasserte ikke de gamle egyptere sine hellige bygninger på tilfeldig valgte steder, men som en jordisk reproduksjon av stjernehimmelen.[72] Denne reproduksjonen gjør det i følge byrået mulig for det jordiske å kunne komme i kontakt med det himmelske. Og videre:

The ancient ones believed that if you created physical structures that mimic the harmonic, golden ration [sic] found in nature, the forces of nature would manifest through them. If you placed the Temples on specific earth grids and [sic!] cosmic and terrestrial energies would establish divine order through them. Thus the ancient ones created pyramids and temples that were alive with divine energies and spiritual order.[73]

For det første viser sitatet hvordan en spesiell form for kunnskap relateres til de gamle egyptere; kjennskapen til en sammenheng mellom byggekunst, matematiske forhold i naturen og naturkrefter. I tillegg sier sitatet noe om å plassere templer på spesielle gradnett i opprettelsen av guddommelig orden på jorda. Igjen blir konklusjonen at plasseringen av de gamle egypteres templer ikke er tilfeldig. Nå er det ikke innvielse og chakrasystemet som ses som de bakenforliggende årsaker (som tilfellet var hos Purple Mountain Tours), men kjennskapen til naturkrefter, gradnett og energier. Dette understreker rollen de gamle egypteres kunnskap og handlinger spiller i etableringen av Egypts hellige geografi.

Sitatet nevner også «guddommelige energier» som et aspekt ved pyramidene og templene, og det er begrepet energi som vil være utgangspunkt for den resterende analysen.

6.5 Topofili: Ideen om iboende hellige steder

Som bakteppe for reisebyråenes fremstilling av energibegrepet vil jeg først ta for meg begrepet topofili, slik Marion Bowman forstår det i artikkelen «More of the Same? Christianity, Vernacular Religion and Alternative Spirituality in Glastonbury» (2000).

Topofili [topophilia] defineres her som «the belief that certain locations are inherently powerful and exude a heightened sense of place» (2000: 91). Som ett av flere eksempler brukes den engelske byen Glastonbury, et kjent sted i New Age-kretser. Bowman beskriver hvordan enkelte hevder at Glastonbury besitter krefter som blant annet settes i sammenheng med evnen til å helbrede og å motta åpenbaringer.

New Age-tilhengere mener også å kunne se spesielle formasjoner i landskapet som tegn på at stedet har noe iboende hellig ved seg. Blant annet har informanter utpekt for Bowman hvordan en gudinneskikkelse visstnok fortoner seg i landskapet ved Glastonbury. Stedet forstås som å kommunisere sin hellighet ut til verden (2000: 92). I tillegg hevder informanter at det i Glastonbury finnes noe kalt ley lines , «energilinjer» som krysser landskapet (Bowman 2000: 85-86). Slike oppfatninger om formasjoner og energilinjer kan dermed sies å bidra i etableringen av Glastonbury som et hellig sted.

Energi og hellig sted innen New Age er også et av flere aspekter Dallen J. Timothy og Paul J. Conover tar for seg i artikkelen «Nature religion, self-spirituality and New Age tourism» (2006). Sedona, et viktig New Age-sted i Arizona, USA, er i følge forfatterne særlig kjent blant New Agere for sine energistrømmer [energy vortexes]. Den bakenforliggende tanken er at jorda ses som levende og at den i likhet med mennesker er en organisme med livsenergi. Enkelte geografiske steder ses som energisentre, «where the flow is more intense and concentrated than elsewhere» og Sedona hevdes å være et slikt senter (2006: 147). Timothy og Conover nevner i tillegg pyramidene i Egypt som å bli tillagt denne egenskapen (ibid).

Ut fra annen litteratur på feltet synes dermed energi og beslektede uttrykk (for eksempel kraftfullt) å være vesentlige for etableringen av hellige steder innen New Age. Jeg vil i det følgende ta for meg hvordan energiaspektet kommer til uttrykk i tekstenes fremstilling av Egypt.

6.6 Egypts energier

Det må først nevnes at et av reisebyråene ikke bruker energibegrepet (eller lignende uttrykk) på en slik måte som de øvrige gjør, relatert til Egypt som et hellig sted. Det er Purple Mountain Tours. Som jeg har skrevet ovenfor legitimeres Egypts hellighet av dette byrået ved å sette reisen i en innvielseskontekst og ved en referanse til «the Voice of the Ancient Ones».

Den ene gangen Purple Mountain Tours bruker energibegrepet er når det fortelles om hvordan den reisendes indre energier skal balanseres på et tidspunkt i innvielse. At også jorden har spesielle energier nevnes ikke, bortsett fra en berøring av temaet når det står at Helena A. Shik har bedrevet utstrakt reisevirksomhet «to the power centers of Europe, the Americas, Egypt and Asia Minor».[74] Enkelte steder forstås altså som «kraftsentre», deriblant Egypt. Men i selve reisebeskrivelsen får Egypt som hellig sted sin kraft fra innvielsesseremonier og en stemme fra fortiden.

Hvordan forstår så de resterende fire byråene begrepet energi?

Interessant nok sier de ingenting om hva man legger i selve begrepet og dets kobling til Egypt. Derimot fremtrer det bare på et visst tidspunkt i samtlige tekster og da så å si uten noen ytterligere forklaring. Ideen om Egypt som et sted med energier synes dermed allerede kjent. Dette tolker jeg dit hen at jeg har beveget meg på innsiden av en New Age-diskurs, der energi er et begrep som man i egenskap av å være en tilhenger har et bestemt forhold til. Og energibegrepet er vanlig å finne i den større New Age-diskursen, slik jeg allerede har gitt eksempler på da jeg refererte til artiklene av Bowman og Timothy & Conover. Dette bekreftes også idet et av Olav Hammers ni punkter vedrørende New Age lyder som følger: «Idealism is monist: the basic ‘stuff’ of the cosmos is non-material, ‘energy'» (2004: 76).

Det eneste av de fem byråene som til en viss grad forsøker å forklare koblingen mellom Egypt og energi er Joy Travel:

«Egypt is a multi-dimensional Stargate. It is a portal of high energy located on a major earth grid and because the veil between dimensions is thin the communication with the divine is heightened».[75]

Energien i Egypt settes i sammenheng med landets fysiske lokalisering på «a major earth grid» og i et tidligere nevnt sitat fra samme byrå ble det hevdet at kosmiske og jordiske energier finnes på «specific earth grids». Egypt kan forstås som å være plassert på et sted hvor energier både innen- og utenfra møtes og landet blir dermed en «energiportal». I tillegg møter man i sitatet på en forståelse av at kommunikasjon med andre dimensjoner forhindres av et «slør», men at dette ikke er tilfelle med Egypt. Er Egypt kanskje av-slørt, jf. Isis Unveiled?

Men man får heller ikke hos Joy Travel noen ytterligere forklaring på hva man legger i selve energibegrepet. Konklusjonen synes dermed å bli at innen New Ages verdensbilde er energi en etablert bestanddel.

6.6.1 Energi knyttet til sted

Joy Travels forståelse av energi slik den ble uttrykt i sitatet ovenfor, er av den art at energien knyttes til et geografisk avgrenset område; landet Egypt i sin helhet, idet Egypt forstås som en energiportal, et sted hvor himmel og jord møtes. Men landet Egypt differensieres ytterligere i form av en identifisering av konkrete steder hvor man kan finne energier; de gamle egypteres fysiske etterlevninger i form av templer og pyramider:

In the afternoon you are off to explore the energies of the vast Temple of Karnak.[76]

We will have a lot of space to enjoy and connect with the energies as it [pyramidekomplekset i Dashur] has few visitors, yet it is not a far drive from Cairo.[77]

Et tempel og et pyramidekompleks blir i disse sitatene eksempler på konkrete steder i Egypt hvor energien er tilgjengelig og de reisende skal blant annet «utforske», «nyte» og «tilslutte seg» denne.

Men det er ikke kun de fysiske bygningene som er i besittelse av energi:

One of the highlights of your time here [et tempel i Karnak] will be a visit to the incomparable Sekhmet Chapel, where you will have time to commune with and integrate the powerful feminine energies of the Neter Sekhmet, the Lion Goddess, companion of Ptah, and ‘Daughter of Ra’.[78]

I sitatet relateres energien til gudinnen Sekhmet og de beskrives som kraftfulle. Det opprettes også et skille mellom feminin og maskulin energi, noe som kan knyttes opp mot gudinnebevegelsen.

Gudinnebevegelsen er en feministisk del av New Age som opererer med et kvinnelige gudsbilde og forstår det dit hen at enhver kvinne er en manifestasjon av gudinnen (Gilhus og Mikaelsson 1998: 101). Ut fra denne sammenheng blir Sekhmet en gudinnerepresentant fra den egyptiske mytologien og det fremstilles som mulig for de reisende å «commune with and integrate» hennes feminine energier. Også hos Joy Travel finnes det sitater som kan settes i sammenheng med New Ages feministiske aspekt: «Afternoon visit the beautiful Temple of Isis at Philae to connect with the divine goddess energy».[79] Energien knyttes her til Isis og det understrekes hvordan denne er intet mindre enn «guddommelig gudinne-energi».

Den store turistattraksjonen i Egypt er som kjent Giza, med de tre pyramidene og sfinksen. Også for reisebyråene er dette et viktig sted. Både Journeys of the Spirit, Sacred Earth Journeys og Body Mind Spirit Journeys skal begynne og avslutte sin pilegrimsreise her. Purple Mountain Tours besøker på sin side Giza både første og nest siste dag, mens Joy Travel kun avslutter oppholdet på dette stedet. Det er derfor ikke overraskende at det finnes energier her:

After breakfast you head into the desert for a spectacular camel ride to the Sphinx, where the group will have a Private Meditation and Opening Ceremony between the paws of the Sphinx to connect with the powerful energies of this enigmatic and ageless temple.[80]

Reisefølget skal ha en åpningsseremoni mellom sfinksens føtter, hvor man skal meditere og tilslutte stedets kraftfulle energier. Det gis ingen ytterligere informasjon om hvorfor man skal utføre en slik seremoni. Å motta energier fra sfinksen synes innen denne diskursen (New Age) å ha en verdi i seg selv. Et eksempel fra Sacred Earth Journeys underbygger denne antagelsen:

«In our private space away from crowds of tourists, we will have time to connect with ancient spiritual energies that many experts believe are still present in this enigmatic edifice [Kongens kammer i Keops-pyramiden]».[81]

Her skal man også tilslutte seg energier uten at det gis ytterligere opplysninger om hvordan og hvorfor. At energiene beskrives som «ancient» kan knyttes opp mot det tidligere nevnte fortidsfokuset og den implisitt positive verdien noe synes å få ved å bli omtalt med dette adjektivet. For øvrig gir sitatet et eksempel på etableringen av ekspertise, når Keops-pyramidens energier legitimeres ved hjelp av det vage uttrykket «many experts believe».

Før jeg går videre med energibegrepet, vil jeg kort nevne bruken av ordet «privat» i sitatene ovenfor fra Body Mind Spirit Journeys og Sacred Earth Journeys. Her ble det bemerket at man skal «have a Private Meditation» og at man vil trekke seg bort fra de vanlige turisthordene. Det etableres et skille mellom tekstenes reisefølge og de andre turistene, noe alle reisebyråene gjør et poeng ut av. Purple Mountain Tours sier at reisen inneholder «private Ceremonies» og leder Helena A. Shik vektlegger det faktum at hun har tillatelse til å være alene både i Keops-pyramiden og i Isis-tempelet. Joy Travel skal ha en «private visit inside the Great Pyramid» og det samme gjelder for Journeys of the Spirit.

Man får her et eksempel på hvordan forståelsen av Egypt utsettes for konkurrerende diskurser, idet reisebyråene tillegger landet og dets pyramider egenskapen «hellig», mens de andre tilreisende kun er på en sekulær form for pilegrimsreise for å besøke monumenter man først og fremst tillegger historisk betydning. De andre turistene vil dermed forstås som forstyrrende elementer i pilegrimenes opplevelse av Keops-pyramidens energier.

I tillegg får man et glimt av et skille som har eksistert så lenge reising har vært en fritidssyssel; skillet mellom «den reisende» og «turisten».[82] Hvor turisten vandrer i flokk og får oppleve nøyaktig det samme som alle andre, vil den reisende jakte på det vedkommende hevder er mer autentiske opplevelser. Å få muligheten til å være alene i Egypts største pyramide kan forstås som å understreke et slikt skille, mellom de som vandrer i flokk og de som reiser for å oppleve noe mer.

Retorikken skaper en aura av eksklusivitet rundt reisebyråene, idet gruppen skal være alene i en bygning (Keops-pyramiden) som kan omtales som «det aller helligste» for både New Age-pilegrimer og sekulære turister. Begrepsbruken må selvfølgelig settes inn i en salgskontekst, med eksklusivitet som et middel å spille på i en konkurransesituasjon (noe som ikke helt fungerer siden alle reisebyråene har det samme «eksklusive» tilbudet).[83]

Også Journeys of the Spirit hevder det er energier i Keops-pyramiden: «As a group we explore the heightened energies of this remaning ‘Wonder of the World».[84] Bruken av ordet «heightened» [forsterkede] kan settes inn i forståelsen av at det finnes energier overalt og at disse enkelte steder er sterkere enn andre, som for eksempel i Egypts største pyramide.

Joy Travel bruker et av energiens beslektede uttrykk om sfinksen; «powerful»: «Explore the Giza Plateau, the three pyramids, Valley Temple and the Sphinx, the most powerful vortex point on the planet«.[85]

Hva Joy Travel legger i begrepet «vortex point» får man ikke vite ut fra teksten. Sannsynligvis er det en del av den New Age-diskursen som Conover og Timothys artikkel tok for seg, der Sedonas iboende hellighet ble forstått ut fra forekomsten av energistrømmer.

6.6.2 Energi og selvutvikling

Foruten å bidra til opprettelsen av Egypt som et iboende hellig sted, har energien også andre bruksområder. For det første synes det som at det å «utforske den», «knytte seg til den» etc. har en implisitt verdi i seg selv. I tillegg til dette har utnyttelsen av energien to formål. Det første tok jeg også for meg i forrige kapittel, nemlig selvutvikling. Da ble dette vesentlige aspektet ved New Age satt i sammenheng med kunnskapen i det gamle Egypt, for på denne måten å bli et element i etableringen av Egypt som hellig sted.

For å vise hvordan selvutvikling og energi henger sammen vil jeg først ta for meg et eksempel fra Body Mind Spirit Journeys:

During your visit to the various areas of the Temple [i Luxor], Stephen Mehler and your Guide Soha Mahmoud will point out the different areas that relate to the different parts of the human energy system, and how they relate to our spiritual development.[86]

I sitatet etableres en forbindelse mellom det aktuelle tempelet i Luxor og menneskets energisystem. Videre hevdes det at det er en ytterligere sammenheng mellom disse to faktorene og den åndelige utviklingen, men hva denne går ut på sier teksten ingenting om. Muligens har setningen så mange elementer fra New Age-diskursen (energi, egyptisk tempel og selvutvikling) at en ytterligere forklaring ikke synes nødvendig. For min analyse blir det viktigste hvordan menneskelig energi knyttes til en bygning og deretter selvutvikling («our spiritual development»).

Hos Joy Travel kan man lese at sfinksen «will energize our potential as we radiate our love to the planet».[87] Sfinksen har da tidligere fått knyttet energi til seg ved at den ble beskrevet som planetens mest kraftfulle «vortex point». I sitatet har ordet energi tatt verbform og blitt til «energize», som kan bety å tilføre energi eller aktivisere. Det elementet som skal bli «energisert» er vårt potensial, noe som viser den tydelige koblingen mellom selvutvikling og energi.

I tillegg belyser sitatet et annet aspekt ved New Age som jeg i det følgende vil ta kort for meg; helbredelse av jorden. Paul Heelas sier: «In a general sense of the term, the entire New Age has to do with healing» (1996: 81 ). Foruten å skulle helbrede seg selv og andre er også helbredelse av jorden et vesentlig aspekt. Formålet er å gjenopprette dens «natural purity» (ibid), noe Heelas tar først og fremst knytter opp mot bevegelsens interesse for miljøvern.

Dette henger sammen med en forståelse av at planeten er en organisme på lik linje med mennesket. Problemet er at vårt materialistiske hardkjør har brakt den ut av balanse og denne må dermed gjenopprettes. Jorda må, i likhet med menneskene, finne sitt autentiske selv.

Det er i en slik kontekst jeg vil plassere sitatet fra Joy Travel. Riktignok er det ikke snakk om miljøvern i en konvensjonell forstand, idet de reisende skal sende sin kjærlighet ut til planeten, ved hjelp av sfinksens energier. På lignende måte skal Purple Mountain Tours arrangere «World Peace Meditations», i tillegg til en «Earth Healing Ceremony» i tempelet i Luxor, men da uten bruk av energi.[88]

Det byrået som mest eksplisitt knytter energiene til selvutvikling er Sacred Earth Journeys. Dette gjøres med utgangspunkt i chakrasystemet. Byrået bruker prinsippet om kroppens chakraer gjennom hele reisen, idet energier i ulike templer knyttes opp mot forskjellige chakraer. I det følgende eksempelet knyttes selvutviklingen også direkte opp mot egyptisk mytologi:

[Andrea] will lead the group in a sacred ceremony [i et tempel i Abydos] to open our 4th chakra center, our heart on many levels, to connect with Osiris, the energy of our True Immortal Self. Receive his blessing for the rebirth of your ‘New Self’![89]

I den hellige seremonien skal altså det fjerde chakrasenteret åpnes, for derved å muliggjøre en forbindelse med den egyptiske guden Osiris. Sacred Earth Journeys demonstrerer i sitatet New Ages religiøse kreativitet, ved å tilføre myten energibegrepet, i omtalen av Osiris som «the energy of our True Immortal Self». Osiris vil i seremonien gi den reisende sin velsignelse og dermed bidra til gjenfødselen av det nye selvet, på samme måte som Horus ble den nye Osiris. Bruken av ordet «self» to ganger, i tillegg skrevet med stor forbokstav, understreker fokuset på selvutvikling.

At selvutvikling kan settes i to sammenhenger i reisebyråenes tekster (knyttet til kunnskap og energi) fungerer som en bekreftelse på selvutviklingens essensielle rolle innen New Age. Reisebyråene understøtter således Heelas’ påstand om at New Age først og fremst må forstås som en selvspiritualitet. I tekstene jeg har analysert må selvets endring ses som et vesentlig aspekt både ved opprettelsen av den hellige geografien og også som pilegrimsreisens formål.

Selvutvikling i en reisekontekst kan videre settes i sammenheng med konseptet «den indre reise», som er et av temaene i Torunn Selbergs artikkel «Den magiske reisen til fortiden og reisen til det magiske landet» (1998): «Å reise, […] har ikke bare som formål at man skal lære fremmede verdener å kjenne, man skal gjennom reisen først og fremst lære å kjenne seg selv» (Selberg 1998: 79).

New Ages hellige geografi kan dermed forstås som å ha to nivåer: Det faktiske landskap man reiser i og det indre landskap. Det indre landskap påvirkes av den reisendes opplevelser i det fysiske landskapet. Dette kommer flere ganger til uttrykk i tekstene jeg har analysert, eksemplifisert ovenfor, hvor Egypts energier knyttes til konkrete steder, guddommer og selvets utvikling. Endringen i det indre landskap (utviklingen av selvet) finner sted mens man reiser rundt i det fysiske landskap, et landskap fylt med elementer som bidrar til denne endringen, slik som kunnskap og energier. Således blir det hellige stedet innen New Age ikke bare å finne ute i verden, men også i hvert enkelt menneske.

6.6.3 Energi som kommunikasjonsmiddel

I forrige kapittel så jeg Egypts gamle kunnskap som en etterlevning som gjorde det mulig å opprette en slags forbindelse mellom nåtidens reisende og den gamle egyptiske sivilisasjonen. Kunnskapen, av byråene fremstilt som fortsatt tilgjengelig, ble en nåtidig representant for fortidens egyptere. Energien kan også plasseres i samme kontekst, idet den fremstilles som å skape en forbindelse mellom de reisende og de gamle egyptere, men da på en mer direkte måte enn det som tilfellet var med kunnskapen.

Et sitat fra Sacred Earth Journeys tjener som eksempel:

On this transformational experience of a lifetime you will explore and connect with the sacred energies of this ancient metaphysical civilization that has left its imprint and impact on humanity forever.[90]

Selvutviklingsretorikken har fått sin plass i sitatets første del, når det står at reisen i Egypt skal være en «transformational experience of a lifetime»; reisen forstås som et avgjørende punkt i pilegrimens liv. Samtidig ser man igjen hvordan det Egypt man ønsker å oppnå kontakt med er «det gamle Egypt»; «this ancient metaphysical civilization». Denne beskrivelsen bidrar til fremstillingen av Egypt som en sivilisasjon først og fremst opptatt av metafysikk, med deres byggverk som materielle uttrykk for denne. Energiene fremstilles i sitatet som om de tilhører denne sivilisasjonen, som det er en mulighet for de reisende å komme i kontakt med.

Energiene er altså det avgjørende elementet som gjør at man kan opprette en direkte forbindelse med fortiden. For de reisende blir dermed fortiden ikke lenger så svunnen; en flik av paradis er gjort tilgjengelig her og nå.

Joy Travel nevner en lignende idé i følgende sitat: «You will feel the energetic stargate where cosmic, terrestrial and dimensional energies come together at the paws of the Sphinx».[91]

Sfinksen fremstilles som et møtepunkt hvor den reisende kan ta del i opplevelsen av kosmiske, jordiske og dimensjonale energier. De dimensjonale energiene kan settes i sammenheng med et tidligere nevnt sitat (s. 63), der det ble hevdet at Egypt ligger på et sted hvor sløret mellom dimensjonene er spesielt tynt. Denne lokaliseringen førte til at det var lett å oppnå kontakt med det guddommelige akkurat her. Sfinksen blir da et konkret sted i det energirike Egypt hvor et slikt møte er mulig. Videre kan dette relateres til de gamle egyptere, siden deres lokalisering av sfinksen av Joy Travel fremstilles som resultat av en guddommelig plan (jf. «As Above so below!»).

Hos Sacred Earth Journeys finner man også et sitat hvor det fremstilles som mulig å kommunisere med mytologiske guddommer ved hjelp av energier:

Andrea, a member of The Fellowship of Isis, will lead us [sic] our Sacred Initiation Ceremony, to assist you to open your 1st and 2nd chakra energies to be forever connected with Her [Isis] timeless energies of love and healing.[92]

Denne gang skal den reisende knytte sine energier opp mot gudinnen Isis’ sine. Den reisendes energier relateres til to av chakrapunktene. Isis’ energier fremstilles som tidløse og det hevdes at man etter seremonien vil være knyttet til disse, og dermed det gamle Egypt, i all fremtid.

Sitatene ovenfor viser en direkte kobling mellom energi og kommunikasjon med elementer fra det gamle Egypt. Man kan i tillegg gå tilbake til de eksemplene jeg tidligere har tatt for meg i dette kapitlet og se på hvordan også disse demonstrerer energiens funksjon som et kommunikasjonsmiddel. Energiene ble alltid satt i sammenheng med fortidens etterlevninger: Templer, pyramider, guddommer og de gamle egyptere – elementer som til sammen utgjør ingrediensene i ideen om det gamle Egypt. Body Mind Spirit Journeys skulle knytte seg til både Keops-pyramiden og sfinksens gamle og kraftfulle energier, i tillegg til å integrere energiene hos gudinnen Sekhmet. Joy Travel skulle koble seg til Isis’ guddommelige gudinneenergi. Sacred Earth Journeys ville nyte og koble seg til energiene i pyramidene i Dashur, mens Journeys of the Spirit skulle utforske Keops-pyramidens energier.

At energien fremstilles som å fungere som et kommunikasjonsmiddel mellom nåtidens reisende og det gamle Egypt kan forstås ved å gå inn i New Age sensu lato. Jeg har allerede nevnt Hammers oppfatning om at New Age ser energi som det «materialet» kosmos består av. Fra et insiderperspektiv har jeg hentet en lignende forståelse, nærmere bestemt fra den kjente New Age-personligheten Shirley MacLaine:

«We are literally made up of God energy, therefore we can create whatever we want in life because we are each co-creating with the energy of God – the energy that makes the universe itself» (MacLaine sitert i Hanegraaff 1998: 175).

I eksempelet fremstilles energi som en allestedsnærværende kraft, en kraft som dermed knytter gud, mennesker og univers sammen. I reisebyråenes Egypt skaper energien, manifestert i templer, pyramider og guddommer, en forbindelse på tvers av tid og rom. Den etablerer en kontakt mellom en guddommelig dimensjon og den vanlige verden, her og nå. Egypt blir ett av de steder på jorda hvor denne forbindelsen kan oppleves og får dermed legitimitet som en del av New Ages hellige geografi.

6.6.3 Kommunikasjon av iboende hellighet

Egypts iboende energier kan knyttes opp mot Marion Bowmans utsagn om topofili og ideen om at landskapet kommuniserer ut sin hellige karakter til de mennesker som er villige til å se og forstå (2000: 92). Energiene, slik de fremstilles i tekstene, kan ses som å kommunisere Egypts iboende hellighet ut til pilegrimene.

Dette understrekes ved at «connect» er det ordet som går igjen flest ganger når byråene beskriver hva man skal gjøre med energien. Bruken av «connect» speiler en oppfatning der energiene ses som å strømme ut fra bygninger og guddommer i Egypt og at det er mulig å koble seg til/opprette en forbindelse med denne strømmen. Man får en direkte opplevelse av stedets hellighet.

Opplevelsesdimensjonen kommer til syne også i en annen begrepsbruk, når det ofte står at man skal utforske [explore] energiene. I tillegg brukes ord som «feel», «integrate» og «receive». Den reisende blir en mottaker av stedets hellighet, kommunisert ut i form av energistrømmer. Som Sacred Earth Journeys spør: «What energies speak to you?»

Reisebyråenes forståelse av Egypt som et sted hvor den iboende helligheten kommuniseres ut ved hjelp av energier, passer godt inn i Mircea Eliades universelle forståelse av hellig sted. Eliade så slike steder som «overgangssteder mellom himmel og jord» (2003: 21), hvor det hellige en gang hadde manifestert seg og det arkaiske, religiøse mennesket deretter kunne kommunisere med gudene. For reisebyråene har det hellige en gang i fortiden manifestert seg i Egypt og det hellige fremstilles som fortsatt tilgjengelig, som Marion Bowman sier; for den som er villig til å høre og forstå.

Og nettopp ordet forstå blir her sentralt. Det er nemlig slik at for at man i det hele tatt skal kunne oppleve energien er det nødvendig med en viss form for kunnskap om Egypt, en forutgående oppfatning av Egypt som et spesielt sted. Dette fører meg til Jonathan Z. Smith og hans forståelse av den menneskelige hukommelse som avgjørende for opprettelsen av det hellige stedet. Vanlige turister tar ikke del i den samme «hukommelsen» (en bestemt oppfatning av blant annet Egypt og energier). Dermed blir ikke Egypt et hellig sted for dem på samme måte som det blir det for reisebyråene. Dette viser hvordan en oppfatning av Egypt som hellig sted avhenger av brukerne og den forståelseshorisont de befinner seg i. Stedets iboende hellighet er iboende kun for de som vet det.

6.6.4 «Energi» som retorisk grep

Jeg vil avslutningsvis forsøke å trekke noen linjer fra det jeg i forrige kapittel skrev om ordet «ancient» som et viktig retorisk grep, og til energibegrepet.

Energi er et begrep som har sin opprinnelse fra den vitenskapelige verden og det ble først brukt av Aristoteles for å betegne bevegelse, handling, arbeid og forandring (Smil 2006: 1). Det har opp gjennom historien vært en rekke spekulasjoner rundt hva begrepet faktisk betegner. Hva er nå egentlig energi? Fysikeren Richard Feynman svarte at det kan ikke engang fysikere svare på: «It is important to realize that in physics today, we have no knowledge of what energy is» (sitert i Smil 2006: 7). Hvilket ikke forhindrer velformulerte teorier og definisjoner. Men i New Age-diskursen er energi, i likhet med «ancient», et diffust begrep.

Når kom så begrepet inn i New Age? Olav Hammer skriver at det ble brukt innen teosofien på slutten av 1800-tallet, sammen med det beslektede ordet «force». Populariseringen av ordet som «livskraft» relaterer Hammer til en artikkel av William James fra 1907, mens «Energies are ubiquitous from the channeled books of Alice Baily to various New Age texts» (2004: 238). Wouter J. Hanegraaff ser på sin side energi som et av flere ambivalente begrep som brukes innen New Age «to suggest the unity of mind and matter» (1998: 175).

To ting er sikkert: Ordet er ambivalent og det spiller en viktig rolle innen New Age. Rollen er så viktig at «energi» kan ses som et begrep med implisitte positive verdier, slik tilfellet også synes å være med «ancient». Hvis en healingteknikk har eldgamle elementer, er det stor sjanse for at teknikken innen New Age gis en positiv verdi. På tilsvarende måte helliggjøres et sted som hevdes å være i besittelse av energier.

Ordenes iboende diffushet gjør at de i større grad kan fylles med et egendefinert innhold. Samtidig har de hver på sin måte en viss legitimitet på utsiden av New Age: «Ancient Egypt» er et innarbeidet begrep som betegner oldtidens Egypt, også brukt av egyptologer. Energi er et begrep fra den vitenskapelige verden, som derfra har funnet sin vei inn i dagligtalen. Denne tvetydigheten og det faktum at de forekommer så ofte hos enkelte av reisebyråene og innen New Age for øvrig, gjør at jeg vil hevde deres implisitte positive verdi innen New Age. På bakgrunn av dette kan begrepene forstås som viktige retoriske grep innen sine overordnede diskursive strategier; «ancient» i forhold til tradisjon og «energi» i forhold til vitenskap.

Jeg vil til slutt hevde at ideen om iboende kvasivitenskapelige energier er et forholdsvis nytt element i den flere tusen år gamle diskursen rundt Egypt, noe som viser hvordan New Age tillegger den hellige geografien nye egenskaper. Igjen får man et eksempel på Jonathan Z. Smiths forståelse av hellige steder som gjenstander for stadige rekonstruksjoner.

Noter

[63] Unntaket er besøk i det egyptiske museum i Kairo og besøk av faraogravene i den berømte Kongenes dal.

[64] Fra Journeys of the Spirits reisebeskrivelse.

[65] Fra Purple Mountain Tours’ reisebeskrivelse.

[66] Fra Purple Mountain Tours’ reisebeskrivelse.

[67] Fra Purple Mountain Tours’ reisebeskrivelse.

[68] Fra Joy Travels reisebeskrivelse.

[69] Ibid.

[70] Fra Sacred Earth Journeys’ reisebeskrivelse.

[71] Fra Joy Travels reisebeskrivelse.

[72] Ideen finnes også i litteraturen rundt New Age. Et eksempel er Robert Bauval og Adrian Gilberts bok The Orion Mystery (1995), hvor de tre pyramidene i Giza ses som å være en jordisk refleksjon av de tre stjernene som utgjør beltet i stjernebildet Orion.

[73] Fra Joy Travels reisebeskrivelse.

[74] Fra Purple Mountain Tours’ forside.

[75] Fra Joy Travels reisebeskrivelse.

[76] Fra Body Mind Spirit Journeys’ reisebeskrivelse.

[77] Fra Sacred Earth Journeys’ reisebeskrivelse.

[78] Fra Body Mind Spirit Journeys’ reisebeskrivelse.

[79] Fra Joy Travels reisebeskrivelse.

[80] Body Mind Spirit Journeys’ reisebeskrivelse.

[81] Fra Sacred Earth Journeys’ reisebeskrivelse.

[82] Se for eksempel Withey (1997).

[83] Det er i denne sammenheng interessant å merke seg at Egypts antikvitetsråd (et statlig organ som forvalter den egyptiske kulturarv) siden 1990-tallet har leid ut de indre kamre i Keops-pyramiden til New Age-grupper på reise (Attix 2002: 55).

[84] Fra Journeys of the Spirits reisebeskrivelse.

[85] Fra Joy Travels reisebeskrivelse.

[86] Fra Body Mind Spirit Journeys’ reisebeskrivelse.

[87] Fra Joy Travels reisebeskrivelse.

[88] Fra Purple Mountain Tours’ reisebeskrivelse.

[89] Fra Sacred Earth Journeys’ reisebeskrivelse.

[90] Fra Sacred Earth Journeys’ reisebeskrivelse.

[91] Fra Joy Travels reisebeskrivelse.

[92] Fra Sacred Earth Journeys’ reisebeskrivelse.

(Gunhild Gylland er religionsviter fra NTNU.)