Skepsis har, på tross av at vi ikke er en livssynsorganisasjon og har medlemmer fra en rekke ulike livssyn, alltid hatt en nokså nær tilknytning til Human-Etisk forbund. Lederne har gjerne vært skeptikere, redaksjonen for medlemsblad likeså, og medlemmene av HEF har vært dominerende i medlemsmassen. I sin tid stilte de kontorplass og lager til rådighet, og om daværende Skepsis-redaktør Emberland (eller senere redaktør Pettersen) av og til brukte litt arbeidstid på lay-out for Skepsis eller Skepsis-bøker, var det ingen som protesterte på det heller. Formålsparagrafen har alltid inneholdt referanser til kritisk, vitenskapsbasert tenkning som del av livssynet.

Frem til kampanjen Ingen liker å bli lurt har det imidlertid skortet litt på bruk av organisatorisk kraft på akkurat denne delen av livssynet. Det har endret seg nå. Og maken til dagens uttalelse til støtte for kampanjen har jeg ikke sett siden jeg ble medlem for snart 30 år siden:

Ingen liker å bli lurt
Human-Etisk Forbund er bekymret over veksten i alternativbransjen. Gjennom aksjonen ”Ingen liker å bli lurt” har vi satt søkelyset på alternative behandlingsformer. Disse er preget av mangel på dokumentert effekt og det er mange aktører uten relevante kvalifikasjoner.

Vi mener at mange representanter fra alternativbransjen, uten vitenskapelig dokumentasjon for påstandene de kommer med, utnytter sårbare mennesker økonomisk og følelsesmessig. Grunnløse løfter om helbredelse, basert på kostbar alternativ behandling, tilbys mennesker med livstruende og langt framskredne sykdommer, som for eksempel kreft. Human-Etisk Forbund mener dette er kritikkverdig. En annen negativ konsekvens av ”alternativ” tankegang, er at den kollektive beskyttelsen mot sykdommer som for eksempel meslinger og polio svekkes, på grunn av alternativbevegelsens irrasjonelle frykt for vaksiner.

Mange alternative behandlere bryter, bevisst eller ubevisst, med grunnleggende rasjonelle prinsipper for hvordan man skaffer seg troverdig kunnskap. Ulike aktører på dette markedet har ofte forutinntatte oppfatninger om virkeligheten og velger å tro på det som støtter opp under deres oppfatninger. Den alternative bevegelsen preges også av en grunnleggende mangel på vilje eller evne til å vurdere egne metoder og praksis i et kritisk lys.

Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet. Det betyr at vi skal forholde oss til vitenskapelig dokumenterte metoder som grunnlag for vår viten og praksis. Humanismens viktigste fundament er viljen til å endre oppfatning når ny kunnskap krever det. Det som er betegnende for deler av den stadig voksende alternativbransjen er at den bryter med mange av disse prinsippene. Ingen liker å bli lurt!

Vedtatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte 29.5.11

Tiltredes av et helt hjerte.

Det var visstnok 58 stemmer for, 4 mot og 2 avholdende. Etter å i sin tid ha hatt mitt skeptikervirke på Humanismens hus er det omtrent som forventet, skjønt erfaringen kanskje tilsa at den delen av medlemskapet som har vært mindre opptatt av kritisk tenkning rundt alternative inntektskilder og virksomhet har vært større.

Uansett er det en glede å se at en større og tyngre organisasjon enn Skepsis så tydelig går inn i debatten. I praksis ber de som vi den mindre frittflytende og profittorienterte delen av alternativlandskapet om å utvikle en tydeligere, mer kritisk besinnelse på etikk og effekt.

Er dét for mye å spørre om?

(Tips opprinnelig via Arman på forumet.)