Vedtekter Foreningen Skepsis Vedtatt 27.05.2017

1) Navn

Organisasjonen heter Skepsis.

2) Formål

Skepsis er en organisasjon som arbeider for å fremme kritisk tenkning og vitenskapelig allmenndannelse.

3) Organisasjon

Skepsis er en selvstendig organisasjon. Skepsis er partipolitisk nøytral og ubunden i religiøse spørsmål.

Skepsis’ organisasjonsledd er Årsmøtet, Styret, Rådet og lokallag.

4) Medlemskap

De som støtter foreningens formål som spesifisert i §2, og som i tillegg betaler årsavgiften kan bli medlem.

Innmelding og utmelding skal skje elektronisk, som spesifisert på organisasjonens nettsider.

Styret og råd i fellesskap kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere innmeldte medlemmer dersom de opptrer klart i strid med organisasjonens formål, som spesifisert i § 2. Vedtaket kan ankes inn for årsmøtet.

5) Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ og gjennomføres hvert år. Ekstraordinært årsmøte holdes enten når to tredeler av styret krever det, eller hele Rådet krever det, eller mer enn to tredeler av medlemsmassen krever det. Årsmøtet vedtar selv sin forretningsorden.

Årsmøtet består av styrets leder og foreningens betalende medlemmer som er tilstede ved møtet.

Andre medlemmer kan få stemmerett ved møtet ved overlevering av fullmakt til en annen delegat, og at denne fullmakten er meldt til årsmøtet innen klokka 12.00 dagen før møtet. Hvert oppmøtte medlem kan kun forvalte én fullmakt.

Årsmøtet holdes senest 1. juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludert vedtektsendringer, skal være sendt til styret før årsmøtet. Medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Innkalling med foreløpig saksliste skal bekjentgjøres for alle medlemmer senest seks uker før årsmøte. Endelig innkalling med sakspapirer skal bekjentgjøres alle påmeldte medlemmer senest tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet avholdes i tråd med foreningens forretningsorden og saksliste utsendt i forkant, men årsmøtet skal hvert år behandle:

– Årsberetning og regnskap – Kontingent – Valg av folk til styret og eventuell valgkomité – Andre saker nevnt i innkallingen – Budsjettet skal godkjennes av årsmøtet

6) Styret

Styret består av leder, nestleder og minst to styremedlemmer.

Styret velges hvert år. Det bør tilstrebes kontinuitet i styret.

Styreperioden er fra 1. juni til 31. mai, med tiden fra valgdag til overtakelse som overlappingsperiode, og med en varighet på minst to uker etter årsmøtet.

Balanse mellom kjønn, alder og landsdelstilhørighet i styret bør tilstrebes.

Styret vedtar selv sin forretningsorden, og oppnevner underutvalg etter behov. Styret er ansvarlig for driften av organisasjonen og utarbeider organisasjonens budsjett.

Signaturrett i Brønnøysundregisteret holdes av “Styrets leder og nestleder hver for seg”, “Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap”, og “Styret i fellesskap”. Styret besørger innkreving av kontingent og lovbestemte tilskudd. Lokallag trenger godkjenning av Styret etter stiftelse.

Styret innstiller til årsmøtet

7) Rådet

Rådet består av minst tre personer som deler vårt formål og grunnsyn, og som har utmerket seg positivt i denne sammenheng. Rådet fungerer som kontrollorgan for styret ved mistillit og har plikt til å høre medlemmene i slike saker. Det eksisterende rådets medlemmer velger nye medlemmer dersom noen velger å tre ut. Rådet kan kastes av årsmøtet ved to tredelers flertall.

Rådet skal før årsmøtet komme med en kortfattet evaluering av foregående periode. Dette skal være klart til og sendes ut med endelig innkalling tre uker før årsmøtet. Rådet fungerer som valgkomité, eller kan oppnevne en dersom årsmøtet ikke har valgt en.

8) Lokallag

Lokallag kan dannes av minimum tre medlemmer av Skepsis, og de definerer selv sitt geografiske nedslagsfelt. I konflikter mellom lokallag om avgrensning kan styret ta avgjørelsen.

Lokallagene er underlagt Skepsis’ vedtekter og pålegg fra de sentrale instansene i Skepsis, men kan ellers drive aktiviteter på selvstendig grunnlag iht. formålsparagrafen. Lokallag med tre til åtte medlemmer skal oppnevne en kontaktperson, som fungerer som bindeledd til Skepsis’ øvrige instanser. Når et lokallag får ni medlemmer skal det gjennomføres et årsmøte hvor det velges et styre som minimum består av Leder, Nestleder og Kasserer. Opprettelse av lokallag skal godkjennes av hovedstyret i Skepsis. Lokallag kan nedlegge seg selv i årsmøte.

9) Redaksjonelt ansvar

Skepsis.no sin status som elektronisk tidsskrift (ISSN 1890-1107) ivaretas av ansvarlig redaktør og leder i Skepsis i henhold til forfatterinstruks og gjeldende regler for vitenskapelige publikasjoner som gir publiseringspoeng. Skepsis eier rettighetene til Skepsis.no og gamle utgaver av papirmagasinet Skepsis.

Skepsisbloggen og publisering på Skepsis’ nettsider som ikke er vitenskapelig publikasjon er underlagt ansvarlig redaktør. Dette inkluderer også kommentarfelt og Skepsisforumet.

Ansvarlig redaktør oppnevnes av styret og plikter å drive i henhold til Redaktørplakaten og Vær Varsom-Plakaten.

Skepsis sine sider på sosiale medier er underlagt styret i organisasjonen.

10) Vedtektsendringer og oppløsning

Endringer i organisasjonens vedtekter kan vedtas på Årsmøtet med to tredelers flertall av de avgitte stemmer.

Etter samme regel behandles eventuell oppløsning av organisasjonen. I tilfelle oppløsning skal organisasjonens netto formue tilfalle en organisasjon som deler våre formål. Denne skal foreslås av styret i forkant av fremlegg av saken om oppløsning i årsmøte.